KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

Electronic & Communication Engineering

 

1101012††††††††† 01-ECM-43††††††††††††††† Amit Kumar ††††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† R(NAS, SS & D CS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gaba††††††††††††††††††††††††††† Gaba††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††

1101230††††††††† 01-ECM-144†††††††††††††† Dinesh Kumar††††††††††††† Hawa Singh††††††††††††††††† R(FW,SS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Narwal

1102009††††††††† 02-ECM-62†††††††††††††††† Lalit Mohan††††††††††††††††† Balbir Chand †††††††††††††† ABSENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhanot†††††††††††††††††††††††† Bhanot

1102030††††††††† 02-ECM-72†††††††††††††††† Ashish Kharb†††††††††††††† Surender Singh R(SS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kharb

1102062††††††††† 02-ECM-316†††††††††††††† Gajender Goshwami†††† Rishi Prakash††††††††††††††† R(NAS & SS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Goshwami†††††††

1102068††††††††† 02-ETJ-217†††††††††††††††† Ankur Bhola†††††††††††††††† Ajit Singh Bhola††††††††††† R(NAS)

1102622††††††††† 02-ECM-302†††††††††††††† Dhawal Sinha†††††††††††††† D.P. Sinha††††††††††††††††††† 634/317

1102623††††††††† 02-ECM-303†††††††††††††† Rahul Jain†††††††††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† 641/321

1102625††††††††† 02-ECM-305†††††††††††††† Abhishek Bansal†††††††††† Anil Bansal†††††††††††††††††† R(FW&SS)

1102634††††††††† 02-ECM-312†††††††††††††† Simranmohan Singh††††† Mohan Singh††††††††††††††† 493/247

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anand

1102645††††††††† 02-ECM-510†††††††††††††† Sunil Kamboj†††††††††††††† Krishan Lal†††††††††††††††††† R(FW & SS, DCS)

1102061††††††††† 02-ECM-315†††††††††††††† Karan Chopra††††††††††††† Vijay Chopra††††††††††††††† R(NAS)

1103013††††††††† 03-ECM-162†††††††††††††† Vikas Bhagat††††††††††††††† Jai Pal Bhagat†††††††††††††† R(SDC)

1103016††††††††† 03-ECM-164†††††††††††††† Pardeep Jha†††††††††††††††† Ram Pal Singh Jha††††††† R(NAS, SDC AC)

1103025††††††††† 03-ECM-169†††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† B.R. Khandwaha††††††††† R(ALL THEORY PAPER)

1103032††††††††† 03-ECM-168†††††††††††††† Parvesh Kant††††††††††††††† Randhir Singh†††††††††††††† R(NAS, ECEC,DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† SDC & AC)

1103052††††††††† 03-ECM-18†††††††††††††††† Deepak Kumar Ranbir Singh†††††††††††††††† R(ELEC DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chauhan†††††††††††††††††††††† Chauhan†††††††††††††††††††††† ††† SDC,AC)

1103062††††††††† 03-ECM-187†††††††††††††† Shivender Singh††††††††††† Rellu Ram†††††††††††††††††††† Absent

1103064††††††††† 04-ECM-503†††††††††††††† Sunil Saini ††††††††††††††††††† Sukhbir Saini††††††††††††††† R (M)

1103602††††††††† 03-ECM-189†††††††††††††† Raghav Virdy†††††††††††††† H.P.S. Virdy††††††††††††††† 672/336

1103614††††††††† 03-ECM-195†††††††††††††† Sachin SharmaHarbans Lal††††††††††††††††† R(ELEC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1103615††††††††† 03-ECM-196†††††††††††††† Suresh †††††††††††††††††††††††† Ashok Sharma††††††††††††† R(M,NAS)

1103616††††††††† 03-ECM-197†††††††††††††† Yogesh ††††††††††††††††††††††† Anand Singh†††††††††††††††† R(ELEC)

1103618††††††††† 03-ECM-198†††††††††††††† Varun Jain††††††††††††††††††† M.K. Jain†††††††††††††††††††† 728/364

1103621††††††††† 02-SDA-835†††††††††††††† Pooja Malhotra††††††††††† Arun Malhotra††††††††††††† Absent

1103632††††††††† 03-ECM-207†††††††††††††† Manish KumarDarshan Singh††††††††††††† R(M)

1103634††††††††† 03-ECM-209†††††††††††††† Puneet Jain†††††††††††††††††† Komal Jain†††††††††††††††††† 729/365

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1103637††††††††† 03-ECM-212†††††††††††††† Manan Taneja††††††††††††† M.L. Taneja†††††††††††††††† R(ELEC, AC)

1103639††††††††† 03-ECM-507†††††††††††††† Vivek Wadhawan†††††††† Ashok Wadhawan††††††† CANCELLED

1103254††††††††† 03-ECM-214†††††††††††††† Himanshu Watta†††††††††† Prit Pal Singh††††††††††††††† R(AC)

1103308††††††††† 03-ECM-213†††††††††††††† Vinay Banswal Om Parkash ††††††††††††††† 651/326

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Banswal

1103708††††††††† 03-ECM-86†††††††††††††††† Ritesh Kumar ††††††††††††† Harbir Singh†††††††††††††††† Cancelled

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Phogat

1103624††††††††† 03-ECM-202†††††††††††††† Rahul Rampal†††††††††††††† R.K. Rampal††††††††††††††† R.L.

1103454††††††††† 03-ECM-452†††††††††††††† Triptanshu Jindal†††††††††† Om Parkash Jindal††††††† R(NAS,M,ELEC, EL (P)

1104626††††††††† 04-ECM-107†††††††††††††† Ajeet Vashisth Bhupender Kumar †††††† RL†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† Sharma

1104001††††††††† 04-ECM-62†††††††††††††††† Amandeep††††††††††††††††††† Onkar Singh†††††††††††††††† Cancelled

1104005††††††††† 04-ECM-63†††††††††††††††† Abhishek Shridhar††††††† Shridhar Mishra††††††††††† R (M,AC)

Mishra †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† For May/June 2007

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1104018††††††††† 04-ECM-70†††††††††††††††† Sanchit Kapur††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† R(NAS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kapur

1104023††††††††† 04-ECM-72†††††††††††††††† Harmeet SinghBalbir Singh††††††††††††††††† CANCELLED

1104034††††††††† 04-ECM-74†††††††††††††††† Supreet Singh†††††††††††††† Rajender Singh R(NAS)

1104035††††††††† 04-ECM-75†††††††††††††††† Rajesh Kumar††††††††††††† Megh Nath†††††††††††††††††† R(AC)

1104038††††††††† 04-ECM-77†††††††††††††††† Pankaj Yadav†††††††††††††† Ved Prakash††††††††††††††† CANCELLED

1104047††††††††† 04-ECM-84†††††††††††††††† Puneet Paruthi††††††††††††† Pawan Paruthi††††††††††††† 732/366

1104051††††††††† 04-ECM-116†††††††††††††† Vidhu Chaturvedi††††††††† Sandeep Chaturvedi†††† R(M)

1104056††††††††† 03-MY-107†††††††††††††††† Paramjeet Singh††††††††††† Jarnal Singh††††††††††††††††† CANCELLED

1104221††††††††† 04-ECM-194†††††††††††††† Nitin Khurana†††††††††††††† Ashok Kumar ††††††††††††† 724/362

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Khurana

1104057††††††††† 03-GNY-1787†††††††††††† Pankaj Choudhary††††††† Randhir Singh†††††††††††††† R(M,NAS,SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chaudhary††††††† †††††††††††

1104058††††††††† 04-ECM-415†††††††††††††† Ruchi Dhingra†† ††††††††††† Kulwant SinghR(M)

1104063††††††††† 04-ECM-92†††††††††††††††† Vikas Goyal†††††††††††††††† Suresh Goyal††††††††††††††† CANCELLED

1104066††††††††† 04-ECM-94†††††††††††††††† Bankim†††††††††††† Charanjeet Lal††††††††††††† R(DTS, AC)

1104067††††††††† 04-ECM-95†††††††††††††††† Paras Verma††††††††††††††† Surinder Kumar††††††††††† R.L.††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verma

1104069††††††††† 04-ECM-97†††††††††††††††† Anubhav Gupta††††††††††† Surinder Parkash††††††††† R(NAS, ELEC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta

1104073††††††††† 04-ECM-417†††††††††††††† Ankita††††††††††††††††††††††††† Ashok Jain†††††††††††††††††† R(M)

1104077††††††††† 05-ECM-538†††††††††††††† Mohit Bhardwaj†††††††††† Vijay Kumar†††††††††††††††† 761/381

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104078††††††††† 05-ECM-542†††††††††††††† Vidhu Rawal†††††††††††††††† Dharm Pal Rawal††††††††† 617/309

1104257††††††††† 04-ECM-207†††††††††††††† Rahul Kaushik††††††††††††† Ashwani Kaushik††††††††† R(M)

1104334††††††††† 04-ECM-232†††††††††††††† Sandeep Kamboj†††††††† Om Parkash Kamboj††† R(M)

1104602††††††††† 04-ECM-99†††††††††††††††† Rewat †††††††††††††††††††††††† Manphool Singh†††††††††† 693/347

1104604††††††††† 03-GCN-323†††††††††††††† Vikas†††††††††††††††††††††††††† Sahib Singh††††††††††††††††† R(M,NAS,SDC,AC)

1104606††††††††† 04-ECM-5†††††††††††††††††† Amit Dhiwan††††††††††††††† Jiwan Dhiman†††††††††††††† R(NAS)

1104609††††††††† 04-ECM-6†††††††††††††††††† Neeraj Chauhan†††††††††† Pardeeep Chauhan†††††† R (NAC,ELEC,SDC,AC)

1104611††††††††† 04-ECM-102†††††††††††††† Pranav Kaushal††††††††††† Ashok Kaushal Absent

1104621††††††††† 04-ECM-8†††††††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Rajveer Singh†††††††††††††† 701/351

1104639††††††††† 05-ECM-543†††††††††††††† Suman Devi††††††††††††††††† Prem Chand†††††††††††††††† 708/354

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1104640††††††††† 05-ECM-539†††††††††††††† Vivek Talwar††††††††††††††† S.K. Talwar†††††††††††††††† 648/324

1104642††††††††† 04-ECM-542†††††††††††††† Sachiv Kumar ††††††††††††† Hardayal Singh ††††††††††† CANCELLED

Computer Engg.

1102147††††††††† 02-ECM-335†††††††††††††† Ashish Khanna†††††††††††† Anil Khanna†††††††††††††††† R(DIS)

1102164††††††††† 02-ECM-360†††††††††††††† Sunil Kumar ††††††††††††††† Raj Gopal Dabla†††††††††† R(COA, DE)

1102173††††††††† 02-ECM-136†††††††††††††† Shakti Singh†††††††††††††††† Shivaji Singh†††††††††††††††† R(COA,DIS,DE)

1102169††††††††† 02-ECM-133†††††††††††††† Shakhank Tyagi††††††††††† S.S. Tyagi††††††††††††††††††† 543/272

1102557††††††††† 02-ECM-383†††††††††††††† Divya Sharma†††††††††††††† Nirmal Kumar††††††††††††† R(IS,DIS,COA,DE)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1104626††††††††† 04-ECM-107†††††††††††††† Ajit Vashisht†††††††††††††††† Bhupinder Kr.††††††††††††† R (NAS,ELEC,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1101241††††††††† 2K-MAC-400†††††††††††† Nikhar Goel†††††††††††††††† Vishnu Bhagwan†††††††††† R(DE)

COMPUTER ENGG.

1103101††††††††† 03-ECM-46†††††††††††††††† Mohit Kakar††††††††††††††† Ved Parkash †††††††††††††† 754/377

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kakar

1103133††††††††† 03-ECM-62†††††††††††††††† Nitin†††††††††††††††††††††††††††† Pratap Singh†††††††††††††††† 708/354††††††††††

1103162††††††††† 03-ECM-123†††††††††††††† Ankur Gavri†††††††††††††††† Laxman Das Gavri††††††† R(DIS,AC)

1103701††††††††† 03-ECM-80†††††††††††††††† Prashant Saini†††††††††††††† Satish Saini†††††††††††††††††† 639/320

1103702††††††††† 03-ECM-81†††††††††††††††† Manish Devgan†††††††††††† Jai Pal††††††††††††††††††††††††† R(DIS)

1103703††††††††† 03-ECM-82†††††††††††††††† Maninder Singh††††††††††† Balbir Singh††††††††††††††††† 729/365

1103707††††††††† 03-ECM-85†††††††††††††††† Rahul Kumar††††††††††††††† Baldev Singh††††††††††††††† 653/327

1103715††††††††† 03-ECM-92†††††††††††††††† Divya Chakshu Jain††††† Suresh Chand Jain††††††† 707/354

1103716††††††††† 03-ECM-93†††††††††††††††† Pallav Nijhawan††††††††††† Sunil Nijawan†††††††††††††† R(AC)

1103717††††††††† 03-ECM-4†††††††††††††††††† Gurwinder Singh†††††††††† Dilbagh Singh†††††††††††††† 678/339

1103718††††††††† 03-ECM-144†††††††††††††† Tejasvi†††††††††††††††††††††††† Joginder Singh710/355

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Punia†††

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1103720††††††††† 03-ECM-145†††††††††††††† Richi Verma†††††††††††††††† Kanchan Prashad ††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verma

1103721††††††††† 03-ECM-94†††††††††††††††† Ankit Jindal††††††††††††††††† Dinesh Jindal††††††††††††††† 674/337

1103722††††††††† 03-ECM-95†††††††††††††††† Akhil Verma†††††††††††††††† Hansraj Verma R(DBMS,DTS,DIS,AC)

1103727††††††††† 03-ECM-98†††††††††††††††† Shivang Khanna††††††††††† R.C.Khanna†††††††††††††††† R(DBMS,DTS,DIS,AC)

1103729††††††††† 03-ECM-100†††††††††††††† Gurpreet Singh†††††††††††† Ranbir Singh†††††††††††††††† 660/330

1103735††††††††† 03-ECM-105†††††††††††††† Ashutosh Gupta††††††††††† Anil Kumar Gupta††††††† 733/367

1103736††††††††† 03-ECM-106†††††††††††††† Aditya Bhardwaj††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† 685/343

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhardwaj

1103737††††††††† 03-ECM-107†††††††††††††† Anshuman Bansal†††††††† P.K.Bansal†††††††††††††††††† 739/370

1103738††††††††† 03-ECM-148†††††††††††††† Shefali Lokesh††††††††††††† R.S.Lokesh††††††††††††††††† 716/358

1103739††††††††† 03-ECM-507†††††††††††††† Anuj Chadha††††††††††††††† Naresh Chadha††††††††††† 680/340

1103742††††††††† 03-ECM-109†††††††††††††† Ankur Arya††††††††††††††††† Satya Dev Arya††††††††††† CANCELLED

1103747††††††††† 03-ECM-113†††††††††††††† Nikhil Nijhawan †††††††††† Dinesh Nijhawan †††††††† R(AC)

1103755††††††††† 03-ECM-119†††††††††††††† Varun Singhal†††††††††††††† Shashi Bhushan 680/340

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singhal

1103756††††††††† 03-ECM-120†††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Ramadhar†††††††††††††††††††† R(DIS,AC)

1103758††††††††† 03-ECM-122†††††††††††††† Anbrish Tyagi†††††††††††††† Chaman Lal Tyagi†††††††† 725/363

1103764††††††††† 03-ECM-516†††††††††††††† Parveen Kumar††††††††††† Rajender Kumar†††††††††† R(DIS,AC)

1103770††††††††† 03-ECM-518†††††††††††††† Harman Jit Singh†††††††††† Gurdev Singh Natt††††††† Absent

1103245††††††††† 03-ECM-504†††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Krishan Lal†††††††††††††††††† R(DIS)

1103506††††††††† 03-ECM-76†††††††††††††††† Dushyant Sharma††††††††† Satyanarayan††††††††††††††† 646/323

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1103508††††††††† 03-ECM-77†††††††††††††††† Robin Gandhi†††††††††††††† Chirnje Lal Gamdhi†††††† ABSENT

1103509††††††††† 03-ECM-78†††††††††††††††† Akshay Kumar ††††††††††† Vijav Kumar†††††††††††††††† 703/352

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jindal††††††††††††††††††††††††††† Jindal ††

1103612††††††††† 03-ECM-193†††††††††††††† Prabhdeep Singh††††††††† R.S. Narang†††††††††††††††† 616/308

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Narang

1103822††††††††† 03-ECM-306†††††††††††††† Kanika Chawla†††††††††††† Satish Kumar††††††††††††††† Cancelled

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chawla

1103936††††††††† 03-ECM-489†††††††††††††† Pathik Vashishat†††††††††† Shyam Lal †††††††††††††††††† R(DBMS, DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

Computer Engineering

1104108††††††††† 04-ECM-125†††††††††††††† Rahul Gaur†††††††††††††††††† Rang Bahadur†††††††††††††† R(M,DBMS,DIS,AC)

1104117††††††††† 04-ECM-183†††††††††††††† Praveen Kumar††††††††††† Deodutt Pandit 734/367

1104125††††††††† 04-ECM-129†††††††††††††† Neeraj Kumar Garg††††† Ved Parkash Garg††††††† 688/344

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104126††††††††† 04-ECM-181†††††††††††††† Vikram Singh Poonia††† Hoshiyar Singh 654/327

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Poonia

1104137††††††††† 04-ECM-131†††††††††††††† Prashant Mehra††††††††††† Pradeep Mehra††††††††††† R(DTS,DIS,AC)

1104138††††††††† 04-ECM-132†††††††††††††† Aman Goyal†††††††††††††††† Kulwant Rai Goyal†††††† 640/320

1104145††††††††† 04-ECM-134†††††††††††††† Kamal Deep Nain†††††††† Dilbagh Singh†††††††††††††† R(DTS)

1104147††††††††† 04-ECM-184†††††††††††††† Vishal Garg††††††††††††††††† Dharam Pal Garg††††††††† R(M,DBMS)

1104150††††††††† 04-ECM-430†††††††††††††† Kanika Saini†††††††††††††††† Mahender Saini††††††††††† 750/375

1104153††††††††† 04-ECM-9†††††††††††††††††† Anuj Kumar Jain†††††††††† Girdhari Lal††††††††††††††††† 724/362

1104156††††††††† 04-ECM-136†††††††††††††† Rohit Dua†††††††††††††††††††† Harish Dua†††††††††††††††††† 732/366

1104158††††††††† 04-ECM-137†††††††††††††† Sumit Kumar††††††††††††††† Mangat Ram†††††††††††††††† CANCELLED

1104159††††††††† 04-ECM-138†††††††††††††† Amit Khapra††††††††††††††† Darshan Khapra†††††††††† 691/346

1104170††††††††† 04-ECM-182†††††††††††††† Varun Jain††††††††††††††††††† Sanjeev Jain†††††††††††††††† CANCELLED

1104171††††††††† 04-ECM-188†††††††††††††† Varun Jain††††††††††††††††††† Sushil Jain†††††††††††††††††††† R (M,DBMS)

1104175††††††††† 04-ECM-187†††††††††††††† Atul Mohan††††††††††††††††† Hari Mohan††††††††††††††††† 688/344

 

1104176††††††††† 04-ECM-144†††††††††††††† Rahul Gupta†††††††††††††††† R.K. Gupta††††††††††††††††† R(M,DBMS,DTS,DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AC,DBMS,PR.)

1104177††††††††† 04-ECM-145†††††††††††††† Puneet Garg†††††††††††††††† N.K. Garg††††††††††††††††††† 708/354

1104178††††††††† 04-ECM-146†††††††††††††† Saurabh Arora††††††††††††† Anand M Arora††††††††††† 633/317††††††††††

1104180††††††††† 04-ECM-437†††††††††††††† Richa Sahni††††††††††††††††† Suresh Kumar Sahni†††† CANCELLED

1104183††††††††† 04-ECM-545†††††††††††††† Parshant Kumar †††††††††† Ram Narayan†††††††††††††† 730/365

1104701††††††††† 04-ECM-148†††††††††††††† Kanwal Jeet Singh††††††† Sukhdev SinghR(M,DBMS,DIS)

1104703††††††††† 04-ECM-149†††††††††††††† Sahdev†††††††††††††††††††††††† Krishan Kumar ††††††††††† 707/354

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saharan

1104704††††††††† 04-ECM-150†††††††††††††† Varun Verma††††††††††††††† Chaman Lal Verma†††††† R(M,DBMS,DTS,DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AC.)

1104706††††††††† 04-ECM-151†††††††††††††† Amit Sharma††††††††††††††† Phool Kanwar††††††††††††† R(M,DBMS, DIS,AC.)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1104707††††††††† 04-ECM-152†††††††††††††† Harmeet Kumar †††††††††† Om Parkash Saini†††††††† 636/318

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saini

1104709††††††††† 04-ECM-153†††††††††††††† Manoj Yadav†††††††††††††† Bindeshwar Singh†††††††† CANCELLED

1104710††††††††† 04-ECM-185†††††††††††††† Sulabh Jindal††††††††††††††† Subhash JindalR(M,DBMS,DTS,DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AC.)

1104711††††††††† 04-ECM-55†††††††††††††††† Rekha Rani†††††††††††††††††† Ram Karan†††††††††††††††††† 783/392

1104712††††††††† 04-ECM-12†††††††††††††††† Mandeep Singh††††††††††† Harpal Singh†††††††††††††††† R(DBMS,DIS,INTPr,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† AC.)

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104713††††††††† 04-ECM-154†††††††††††††† Gangandeep Singh††††††† Jaspal Singh††††††††††††††††† Absent

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anand††††††††††††††††††††††††† Anand

1104714††††††††† 04-ECM-441†††††††††††††† Sonia Verma††††††††††††††† Satya Pal Verma†††††††††† 716/358

1104715††††††††† 04-ECM-56†††††††††††††††† Meenakshi††††††††††††††††††† Rajpal††††††††††††††††††††††††† CANCELLED

1104716††††††††† 04-ECM-155†††††††††††††† Rahul Sethi†††††††††††††††††† Mohinder Pal Sethi†††††† R(DBMS,DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DIS,INTFD,AC.)

1104717††††††††† 04-ECM-15†††††††††††††††† Manmohan Soni†††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† 727/364

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Soni

1104718††††††††† 04-ECM-461†††††††††††††† Rajvinder Kaur†††††††††††† Jasmer Singh††††††††††††††† 698/349

1104719††††††††† 04-ECM-157†††††††††††††† Rattan †††††††††††††††††††††††† Jawahar Lal††††††††††††††††† Absent

1104720††††††††† 04-GNY-1276†††††††††††† Sanjay Kumar††††††††††††† Gaya Lal††††††††††††††††††††† 701/351

1104723††††††††† 04-ECM-443†††††††††††††† Savedna†††††††††††††††††††††† Mohinder ††††††††††††††††††† 760/380

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aggarwal

1104724††††††††† 04-ECM-444†††††††††††††† Dipti Sethi††††††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sethi

1104725††††††††† 04-ECM-13†††††††††††††††† Amandeep Singh††††††††† Jasbir Singh††††††††††††††††† R(DBMS,DTS,DIS,AC.)

1104726††††††††† 04-ECM-158†††††††††††††† Gaurav Gupta†††††††††††††† Surinder Gupta CANCELLED

1104729††††††††† 04-ECM-446†††††††††††††† Suhani Garg††††††††††††††††† R.K. Garg††††††††††††††††††† 783/392

1104730††††††††† 04-ECM-159†††††††††††††† Umang Shingla††††††††††††† Arun Shingla†††††††††††††††† 691/346

1104732††††††††† 04-ECM-160†††††††††††††† Romil Singal†††††††††††††††† H.P. Singal†††††††††††††††††† R(AC)

1104733††††††††† 04-ECM-161†††††††††††††† Rahul Chakarvarti†††††††† Kishan Kumar††††††††††††† 680/340

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chakarvarti†††††

1104734††††††††† 04-ECM-448†††††††††††††† Pooja Sehgal††††††††††††††† Kailash Chander ††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sehgal

1104735††††††††† 04-ECM-162†††††††††††††† Rahul Girdhar†††††††††††††† Munish Girdhar CANCELLED

1104736††††††††† 04-ECM-163†††††††††††††† Sahil Malhotra††††††††††††† Ashok Malhotra†††††††††† R(DBMS)

1104738††††††††† 04-ECM-164†††††††††††††† Ashish Goel††††††††††††††††† Mukesh Goel††††††††††††††† R(DBMS,INT,AC)

1104739††††††††† 04-ECM-450†††††††††††††† Sugandha Yadav††††††††† S.N. Yadav††††††††††††††††† 687/344

1104740††††††††† 04-ECM-451†††††††††††††† Supriya Sethi††††††††††††††† Goverdhan LalCANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sethi††††

1104742††††††††† 04-ECM-14†††††††††††††††† Vaibhav Chaudhary††††† Raunki Ram††††††††††††††††† R(DBMS,DTS, DIS)

1104743††††††††† 04-ECM-166†††††††††††††† Ajay Kumar Luthra†††††† Harbans Lal Luthra†††††† R(DIS)

1104744††††††††† 04-ECM-152†††††††††††††† Yashika Suri†††††††††††††††† Sanjeev Suri†††††††††††††††† CANCELLED

1104745††††††††† 04-ECM-167†††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† Jagdish†††††††††††† R(M)

1104746††††††††† 04-ECM-168†††††††††††††† Gaurav Sharma†††††††††††† A.K. Sharma††††††††††††††† R(M,DIS,INTFD,AC.)

1104747††††††††† 04-ECM-169†††††††††††††† Abhinav Chauhan†††††††† C.S.Chauhan††††††††††††††† 728/364

1104755††††††††† 04-ECM-457†††††††††††††† Neha Hariya†††††††††††††††† Ram Karan Hariya††††††† CANCELLED

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104757††††††††† 04-ECM-170†††††††††††††† Vibhu Mittal†††††††††††††††† V.K. Mittal ††††††††††††††††† 690/345

1104758††††††††† 04-ECM-171†††††††††††††† Lovish Kumar†††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† 749/375

1104759††††††††† 04-ECM-172†††††††††††††† Pankaj Kalra††††††††††††††† V.P. Kalra††††††††††††††††††† R (M,DIS,AC)

1104764††††††††† 04-ECM-15†††††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† Bhanwar Lal†††††††††††††††† R(M,DBMS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DTS,DIS)

1104765††††††††† 04-ECM-174†††††††††††††† Yash Pal†††††††††††††††††††††† Kailash Chand††††††††††††† 673/337

1104766††††††††† 04-ECM-460†††††††††††††† Akanksha Dhir†††††††††††† S.K. Dhir†††††††††††††††††††† 743/372

1104770††††††††† 04-ECM-177†††††††††††††† Mohit Jindal††††††††††††††††† Sia Ram JindalR(DIS,AC)

1104771††††††††† 04-ECM-178†††††††††††††† Arjun††††††††††††††††††††††††††† Sudhir Trehan†††††††††††††† CANCELLED

1104772††††††††† 04-ECM-179†††††††††††††† Sumit Kapoor†††††††††††††† Virender Kapoor††††††††† 681/341

1104773††††††††† 04-ECM-180†††††††††††††† Arun Kumar†††††††††††††††† Satish Kumar††††††††††††††† 731/366

1104774††††††††† 04-ECM-121†††††††††††††† Puneet Sahni†††††††††††††††† Pramod Kumar Absent

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sahni

1104777††††††††† 05-ECM-548†††††††††††††† Sanjay Kathuria††††††††††† Ramji Lal Kathuria††††††† 656/328

1104778††††††††† 05-ECM-549†††††††††††††† Sahil Raheja†††††††††††††††† Subhash Raheja††††††††††† 747/374

1104779††††††††† 05-ECM-550†††††††††††††† Charanjit Singh†††††††††††† Himat Singh††††††††††††††††† R(M,DIS)

1104780††††††††† 05-ECM-555†††††††††††††† Sakshi Sharma††††††††††††† Jaidev Sharma††††††††††††† R(M)

1104775††††††††† 05-ECM-553†††††††††††††† Gagandeep kaur†††††††††† Darshan Singh††††††††††††† 735/368

Information Technology

1199517††††††††† 99-ECM-27†††††††††††††††† Naresh Yadav††††††††††††† Dharamvir Singh†††††††††† R(PCDS)

1101534††††††††† 01-ECM-391†††††††††††††† Rohit Bhardwaj††††††††††† Hem Raj Bhardwaj†††††† R(AE)

1101859††††††††† 01-ECM-467†††††††††††††† Ajit Chambyal††††††††††††† S.S. Chambyal†††††††††††† R(M)

1102519††††††††† 02-ECM-258†††††††††††††† Divya Narasimhan††††††† T.S. Narasimhan†††††††††† 510/255

1102567††††††††† 02-ECM-469†††††††††††††† Praveen Kumar††††††††††† Jai Pal Singh†††††††††††††††† R(IS)

 

1102457††††††††† 02-ECM-448†††††††††††††† Mayank †††††††††††††††††††††† M.M.Sharma††††††††††††††† ABSENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Raghuvanshi

1102827††††††††† 02-ECM-483†††††††††††††† Vishakha Jaiswal††††††††† Brij Bhushan Jaiswal†††† 521/261

1103502††††††††† 03-ECM-203†††††††††††††† Rahul Gupta†††††††††††††††† Rakesh Kumar†††††††††††† R(DIS,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta

1103514††††††††† 03-ECM-232†††††††††††††† Abhinav Goel†††††††††††††† Ashok Goel††††††††††††††††† R(DIS)

1103529††††††††† 03-ECM-237†††††††††††††† Nimish Kumar††††††††††††† Dinesh Kuamr††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singhal†††††††††††††††††††††††† Singhal

1103538††††††††† 03-ECM-239†††††††††††††† Rahul††††††††††††††††††††††††††† S.K. Mittal†††††††††††††††††† CANCELLED

1103539††††††††† 03-ECM-287†††††††††††††† Parul Mahant††††††††††††††† Arjun Dass Mahant†††††† R(DIS)

1103541††††††††† 03-ECM-289†††††††††††††† Malvika Sharma†††††††††† N.K. Sharma††††††††††††††† 728/364

1103552††††††††† 03-ECM-291†††††††††††††† Ankita Chauhan††††††††††† Surender Chauhan††††††† 724/362

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1101555††††††††† 01-ECM-405†††††††††††††† Mukesh Kumar††††††††††† Mangat Ram†††††††††††††††† Absent

1103553††††††††† 03-ECM-246†††††††††††††† Rakinder Singh†††††††††††† Parvinder Singh††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhatia†††††††††††††††††††††††††† Bhatia††††††††††††††

1103554††††††††† 03-ECM-247†††††††††††††† Pankaj Aggarwal††††††††† Radhey Sham ††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aggarwal†††††††††

1103557††††††††† 03-ECM-249†††††††††††††† Ashish Malhotra†††††††††† V.K. Malhotra††††††††††††† 720/360

1103559††††††††† 03-ECM-250†††††††††††††† Abhinav Sethi†††††††††††††† Bhushan Sethi†††††††††††††† 765/383

1103560††††††††† 03-ECM-251†††††††††††††† Ishvdeep Singh†††††††††††† Gurvinder Singh††††††††††† CANCELLED

1103562††††††††† 03-ECM-252†††††††††††††† Bhawnish Kaushik †††††† Darshan Singh R(DIS,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kaushik

1103563††††††††† 03-ECM-294†††††††††††††† Kajal Jain†††††††††††††††††††† Hem Chand Jain†††††††††† CANCELLED

1103567††††††††† 02-ECM-905†††††††††††††† Sakat Dalal†††††††††††††††††† Jagmohinder ††††††††††††††† CANCELLED

1103570††††††††† 03-ECM-255†††††††††††††† Amit Verma††††††††††††††††† Narendra Kumar††††††††† R(BISM,DTS,DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verma††††††††††††††††††††††††† †††INT, AC)

1103572††††††††† 03-ECM-22†††††††††††††††† Vikrant Manocha††††††††† Harbans Lal††††††††††††††††† CANCELLED

1103574††††††††† 03-ECM-29†††††††††††††††† Jitender Arora††††††††††††† Rajender Arora††††††††††† 738/369

1103576††††††††† 03-ECM-562†††††††††††††† Neeraj Sharma†††††††††††† Vidyasagar Sharma†††††† R(DIS)

1103577††††††††† 03-ECM-295†††††††††††††† Anirudh Swami†††††††††††† Narinder Swami†††††††††† R(DIS)

1103578††††††††† 02-MAJ-513†††††††††††††† Rajat Kalra†††††††††††††††††† Ravinder Kalra 717/359

1103579††††††††† 04-ECM-545†††††††††††††† Rajbir Kaur††††††††††††††††† J.S. Bhatia††††††††††††††††††† R(AC)

1103581††††††††† 04-ECM-9†††††††††††††††††† Gurdeep Singh††††††††††††† Dev Singh†††††††††††††††††††† CANCELLED

1103759††††††††† 03-ECM-9†††††††††††††††††† Nidhi Behl††††††††††††††††††† Anil Behl††††††††††††††††††††† 797/399

1103802††††††††† 03-ECM-296†††††††††††††† Sheena Datta††††††††††††††† Suneet Kumar††††††††††††† 754/377

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Datta

1103803††††††††† 03-ECM-259†††††††††††††† Utsav†††††††††††††††††††††††††† Ashwani Kumar††††††††††† 760/380

1103809††††††††† 03-ECM-261†††††††††††††† Parveen Sharma†††††††††† Partap Sharma††††††††††††† 802/401

1103811††††††††† 03-ECM-263†††††††††††††† Sahil Bhayana†††††††††††††† Rakesh Bhayana†††††††††† 819/410

1103815††††††††† 03-ECM-263†††††††††††††† Sahil Bhayana†††††††††††††† Rakesh Bhayana†††††††††† 764/382

1103817††††††††† 03-ECM-264†††††††††††††† Daman Preet Singh†††††† Manmohan Singh††††††††† 674/337

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sahni††††††††††††††††††††††††††† Sahni†††††††††††††††

1103819††††††††† 03-ECM-265†††††††††††††† Himanshu Arora†††††††††† Subhash Arora†††††††††††† 757/379

1103823††††††††† 03-ECM-267†††††††††††††† Dinesh††††††††††††††††††††††††† Roop Lal††††††††††††††††††††† 757/379

1103825††††††††† 03-ECM-307†††††††††††††† Ekta†††††††††††††††††††††††††††† Ajit Singh Sethi R(DIS)

1103828††††††††† 03-ECM-268†††††††††††††† Pavnish†††††††††††††††††††††††† Manmohan Singh††††††††† R(DIS)

1103830††††††††† 03-ECM-310†††††††††††††† Gazal Khaneja††††††††††††† Ashok Khaneja††††††††††† 696/348

1103832††††††††† 03-ECM-269†††††††††††††† Sukhdeep Singh††††††††††† Kashmir SinghR(DIS)

1103833††††††††† 03-ECM-270†††††††††††††† Himanshu Ailawadi†††††† Lalit Ailawadi†††††††††††††† 775/388

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1103835††††††††† 03-ECM-24†††††††††††††††† Sandeep†††††††††††††††††††††† Zile Singh†††††††††††††††††††† R(DIS,AC)

1103839††††††††† 04-ECM-548†††††††††††††† Charu Verma††††††††††††††† Mohinder Verma††††††††† R(DIS)

1103928††††††††† 03-ECM-273†††††††††††††† Ritesh Mehta††††††††††††††† Hari Singh Mehta††††††††† 771/386

1103564††††††††† 03-ECM-253†††††††††††††† Gaurav Verma††††††††††††† Pawan Verma†††††††††††††† R(DIS)

1104503††††††††† 04-ECM-322†††††††††††††† Ankit Saxena††††††††††††††† Rakesh Saxena R(AC)

1104505††††††††† 04-ECM-323†††††††††††††† Amandeep Kathuria††††† Sushil Kumar††††††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Katuhuria

1104532††††††††† 04-ECM-326†††††††††††††† Varun Bedi†††††††††††††††††† Paramjeet Lal Bedi†††††† 754/377

1104533††††††††† 03-DAP-550†††††††††††††† Karampreet Kaur†††††††† Inderjeet Singh 687/344

1104535††††††††† 04-ECM-40†††††††††††††††† Sunil Kumar†††††††††††††††† Rafal Singh†††††††††††††††††† R(AC)

1104539††††††††† 04-ECM-477†††††††††††††† Upasna Dhingra††††††††††† Gobind Ram Dhingra††† R(AC)

1104540††††††††† 04-ECM-328†††††††††††††† Navneet Chanalia†††††††† J.M. Chanalia†††††††††††††† 636/318

1104548††††††††† 04-ECM-331†††††††††††††† Amit Garg††††††††††††††††††† Suresh Kumar Garg††††† 704/352

1104549††††††††† 04-ECM-332†††††††††††††† Akhilesh Khatri†††††††††††† Rajender Singh R (DBMS,DTS,DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† INTFD,AC)

1104558††††††††† 04-ECM-335†††††††††††††† Rohit Gupta††††††††††††††††† Radha Shyam†††††††††††††† CANCELLED

1104559††††††††† 04-ECM-482†††††††††††††† Monika Anand†††††††††††† Rajeev Anand†††††††††††††† 800/400

1104563††††††††† 04-ECM-338†††††††††††††† Kartik Pahwa†††††††††††††† Ravinder Kumar ††††††††† 594/297

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pahwa

1104565††††††††† 04-ECM-339†††††††††††††† Saurabh Ghulati††††††††††† Parveen Ghulati††††††††††† R(DIS,AC)

1104567††††††††† 04-ECM-340†††††††††††††† Vikas Chhillar†††††††††††††† Bhoop Singh Chhillar††† R(DIS,AC)

1104568††††††††† 04-ECM-501†††††††††††††† Ritu Sharma††††††††††††††††† Ram Kumar Sharma†††† Absent

1104572††††††††† 05-ECM-575†††††††††††††† Rahul Chauhan†††††††††††† Jai Kumar Chauhan††††† R(DIS,AC)

1104573††††††††† 05-ECM-576†††††††††††††† Balkar Singh†††††††††††††††† Bahadur Singh††††††††††††† R (DIS,AC)

1104574††††††††† 05-ECM-577†††††††††††††† Nitin Nagpal†††††††††††††††† Umesh Chander †††††††††† R(DTS,DIS,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nagpal††††††††††††

1104575††††††††† 05-ECM-578†††††††††††††† Sanjeev Kuamar†††††††††† Jai Singh†††††††††††††††††††††† R(AC)

1104576††††††††† 04-ECM-252†††††††††††††† Neha †††††††††††††††††††††††††† Mohinder Kumar††††††††† 859/430

1104577††††††††† 05-ECM-579†††††††††††††† Mohit Sharma†††††††††††††† Gyan Chand Sharma†††† R(AC)

1104801††††††††† 04-ECM-58†††††††††††††††† Shaveta††††††††††††††††††††††† Brij Kumar†††††††††††††††††† R(DTS,DIS,AC)

1104802††††††††† 04-ECM-485†††††††††††††† Nandita††††††††††††††††††††††† Brij Kumar†††††††††††††††††† R(DIS,AC)

1104803††††††††† 04-ECM-341†††††††††††††† Himanshu Gupta†††††††††† B.B. Gupta†††††††††††††††††† 726/363

1104806††††††††† 04-ECM-342†††††††††††††† Bhupinder Singh ††††††††† Jitender Sngh††††††††††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Uppal†††††††††††††††††††††††††† Uppal

1104810††††††††† 04-ECM-344†††††††††††††† Manu Singh††††††††††††††††† Mewa Singh†††††††††††††††† 736/368

1104812††††††††† 04-ECM-346†††††††††††††† Komal Rustagi††††††††††††† Yatish Kumar†††††††††††††† R(DIS,AC)

1104813††††††††† 03-AKS-247†††††††††††††† Richa Aggarwal††††††††††† Satpal Aggarwal†††††††††† 764/382

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104815††††††††† 04-ECM-347†††††††††††††† Gurmeet Singh††††††††††††† Jashwant Singh CANCELLED

1104818††††††††† 04-ECM-348†††††††††††††† Vinesh Sangwan†††††††††† Ramesh Chander †††††††† R(INT,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sangwan

1104822††††††††† 04-ECM-349†††††††††††††† Mohit Chhabra†††††††††††† Krishan Lal Chhabra†††† 661/331

1104826††††††††† 04-ECM-352†††††††††††††† Sahil Chawla††††††††††††††† Harish Chawla††††††††††††† Absent

1104829††††††††† 04-ECM-354†††††††††††††† Ankit Gupta††††††††††††††††† Parmod Kumar 703/352

1104830††††††††† 04-ECM-355†††††††††††††† Manish Madaa†††††††††††† Shiv Dyal Madaan††††††† R(AC)

1104832††††††††† 04-ECM-357†††††††††††††† Abhinav Gupta†††††††††††† Yogesh Kumar R (DBMS,DTS,INT,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta

1104833††††††††† 04-ECM-358†††††††††††††† Aditya Batra†††††††††††††††† Ravinder Kumar ††††††††† 555/278

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Batra†††

1104837††††††††† 04-ECM-361†††††††††††††† Ankit Bhardwaj††††††††††† Naresh Bhardwaj†††††††† R(AC)

1104839††††††††† 04-ECM-492†††††††††††††† Neha Malik††††††††††††††††† Ashwani Malik CANCELLED

1104840††††††††† 04-ECM-362†††††††††††††† Albian Bhatia††††††††††††††† Deep Raj Bhatia†††††††††† 611/306

1104842††††††††† 04-ECM-494†††††††††††††† Shikha Kaushik††††††††††† Pawan Kumar †††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kaushik†††††††††††††††††††††††

1104849††††††††† 04-ECM-363†††††††††††††† Yogesh Kumar†††††††††††† Suraj Kumar†††††††††††††††† R(DIS)

1104854††††††††† 04-ECM-497†††††††††††††† Meena Pundir†††††††††††††† Shokin Singh Pundir††††† CANCELLED

1104855††††††††† 04-ECM-498†††††††††††††† Sumedha †††††††††††††††††††† Ravi Parkash Bansal†††† 789/395

1104856††††††††† 04-ECM-367†††††††††††††† Umesh Jain†††††††††††††††††† Uttam Kumar Jain†††††††† R(DIS)

1104857††††††††† 04-ECM-368†††††††††††††† Rebant Aggarwal††††††††† Manjeev Aggarwal†††††† CANCELLED

1104859††††††††† 04-ECM-370†††††††††††††† Manish Dabral††††††††††††† Girish Chand Dabral†††† R(AC)

1104268††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Deepak Kandola††††††††† Atama Ram Kandola††† RLRG

1104367††††††††† 04-ECM-256†††††††††††††† Ankur Dhama†††††††††††††† J.S. Dhama†††††††††††††††††† R(DIS)

1104562††††††††† 04-ECM-486†††††††††††††† Shikhar Sharma††††††††††† R.K. Sharma††††††††††††††† R(BISM,DTS, DIS,AC)

1104858††††††††† 04-ECM-369†††††††††††††† Puneet Anand†††††††††††††† Navrattan Anand††††††††† R(DBMS,DTS,DIS,INT)

Mechanical Engineering

1199426††††††††† 99-ECM-134†††††††††††††† Ashish Joshi †††††††††††††††† K.R. Joshi††††††††††††††††††† R(EEE,ECE,THD)

1100406††††††††† 2K-ECM-412††††††††††††† Hitesh Mahajan††††††††††† Harinder Mahajan†††††††† R(EEE,THD)

1101243††††††††† 01-ECM-328†††††††††††††† Nitin Vinayak†††††††††††††† Vijay Kumar Vinayak†† R(SOM)

1102432††††††††† 02-ECM-430†††††††††††††† Saurabh Kalra††††††††††††† V.P. Kalra††††††††††††††††††† R(THD,MD,KM)

1102348††††††††† 02-ECM-457†††††††††††††† Ashish Sangwan†††††††††† Krishan Kumar ††††††††††† R(KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sangwan†††††††††††††††††††††

1102468††††††††† 02-ECM-454†††††††††††††† Shivom Malik†††††††††††††† Subhash Chander ††††††† RL

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Malik

1102454††††††††† 02-ECM-446†††††††††††††† Gaurav Joshi†††††††††††††††† Gobind Joshi††††††††††††††† R(THD,SM,KM)

1102474††††††††† 03-ECM-537†††††††††††††† Gaurav Vats†††††††††††††††† Hari Om Sharma††††††††† R(KM)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1103419††††††††† 03-ECM-426†††††††††††††† Gaurav Pahuja††††††††††††† Rajender Parshad†††††††† R (SM)

1103430††††††††† 03-ECM-435†††††††††††††† Samir Saini†††††††††††††††††† Suresh Kumar Saini††††† R(SOM)

1103433††††††††† 03-ECM-33†††††††††††††††† Yudhisthir Singh††††††††††† Gajraj Singh†††††††††††††††† R(SOM)

1103443††††††††† 03-ECM-35†††††††††††††††† Amit Kumar ††††††††††††††† Mohinder Singh††††††††††† R(MD)

1103444††††††††† 03-ECM-444†††††††††††††† Gaurav Saini†††††††††††††††† Mahinder Pal Saini††††††† 594/297

1103450††††††††† 03-ECM-448†††††††††††††† Harish Ankit Verma††††† Varinder Verma††††††††††† 711/356

1103451††††††††† 03-ECM-449†††††††††††††† Jaswinder Singh††††††††††† Gurmeet SinghAbsent

1103452††††††††† 03-ECM-450†††††††††††††† Virender Singh††††††††††††† Gurnam Singh Babra†††† R(THD)

1103453††††††††† 03-ECM-451†††††††††††††† Sumit Singh Saggoo††††† Jaspal Singh††††††††††††††††† 580/290

1103455††††††††† 03-ECM-453†††††††††††††† Ghosh Saptarshi ††††††††† Deepak Kumar Ghosh623/312

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Deepak†††††††††††††††††††††††

1103457††††††††† 03-ECM-455†††††††††††††† Inder Kumar†††††††††††††††† Ramesh Kumar R(ALLTH.&KMPR.)

1103459††††††††† 03-ECM-457†††††††††††††† Vipul††††††††††††††††††††††††††† Yashpal††††††††††††††††††††††† R(MD)

1103465††††††††† 03-ECM-462†††††††††††††† Rohit Bansal†††††††††††††††† Vijay Kumar Bansal††††† ABSENT

1103470††††††††† 04-ECM-542†††††††††††††† Surender Kumar†††††††††† Kitam Singh††††††††††††††††† 789/395

1103473††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pushipinder†††††††††††††††††† Parkash Khambra†††††††† ABSENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Khambra†††††††††††††††††††††††††††††††††

1103417††††††††† 03-ECM-32†††††††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† Prabju Dyal††††††††††††††††† Absent

1104412††††††††† 04-ECM-272†††††††††††††† Pranav Arya†††††††††††††††† Krishan Kumar 657/329

1104414††††††††† 04-ECM-273†††††††††††††† Nikhil Dhawan††††††††††††† Bharat Bhushan††††††††††† 533/267

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhawan†††††††††††††††††††††††

1104420††††††††† 04-ECM-276†††††††††††††† Sandeep Singh††††††††††††† Balwinder Singh††††††††††† 666/333

1104421††††††††† 04-ECM-277†††††††††††††† Yogesh Kumar†††††††††††† Satyavir Singh†††††††††††††† CANCELLED

1104424††††††††† 04-ECM-34†††††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Krishan Lal Verma†††††† 762/381

1104430††††††††† 04-ECM-281†††††††††††††† Aman Kanwal††††††††††††† G.P. Kanwal††††††††††††††† 790/395

1104431††††††††† 03-GA-475††††††††††††††††† Kamal Kumar ††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† 698/349

1104434††††††††† 04-ECM-283†††††††††††††† Amit Kumar ††††††††††††††† Ashwani Kumar††††††††††† 631/316

1104436††††††††† 04-ECM-284†††††††††††††† Digvijay Rana†††††††††††††† Krishan Pal Rana††††††††† R(SM)

1104437††††††††† 04-ECM-285†††††††††††††† Hitesh Khanna††††††††††††† Surender Kumar†††††††††† 745/373

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Khanna†††††††††††††††††††††††††††††††††††

1104439††††††††† 04-ECM-287†††††††††††††† Siddarath Garg ††††††††††† Rakesh Garg††††††††††††††† 655/328

1104440††††††††† 04-ECM-288†††††††††††††† Rohit Goyal††††††††††††††††† Krishan Goyal††††††††††††† R (DISM,THD,SM,KM,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† PT-1)

1104441††††††††† 04-ECM-289†††††††††††††† Ravinder Saini††††††††††††† Mehar Chand†††††††††††††† 673/337

1104442††††††††† 04-ECM-290†††††††††††††† Puneet Sainit†††††††††††††††† Rishi Pal Saini†††††††††††††† Absent

1104443††††††††† 04-ECM-291†††††††††††††† Ankur Saluja††††††††††††††† Guru Dyal Saluja††††††††† 630/315

1104446††††††††† 04-ECM-293†††††††††††††† Gagan Preet Bhatia†††††† Baljeet Singh††††††††††††††† 627/314

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104447††††††††† 04-ECM-294†††††††††††††† Mohit Singla†††††††††††††††† Rajender Singla††††††††††† CANCELLED

1104448††††††††† 04-ECM-295†††††††††††††† Ankur Chaudhary†††††††† Randhir Singh†††††††††††††† 801/401

1104450††††††††† 04-ECM-296†††††††††††††† Sunny Saini†††††††††††††††††† Om Parkash Saini†††††††† 718/359

1104452††††††††† 04-ECM-36†††††††††††††††† Tarvinder Singh††††††††††† Surender Singh R(SM,MD,KM)

1104453††††††††† 04-ECM-298†††††††††††††† Surat Sharma †††††††††††††† Narender Sharma†††††††† R(SM,KM)

1104454††††††††† 04-ECM-299†††††††††††††† Subhash Khobra†††††††††† Hawa Singh††††††††††††††††† RL

1104455††††††††† 04-ECM-300†††††††††††††† Rahul Kalia†††††††††††††††††† Uttam Chand††††††††††††††† 775/388

1104458††††††††† 04-ECM-301†††††††††††††† Ravinder Chahal†††††††††† Raj Krishan††††††††††††††††† 682/341

1104459††††††††† 04-ECM-302†††††††††††††† Pranav Karanwal††††††††† V.M. Singh†††††††††††††††††† R(BISM,SM,MD,K M

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† PT-1,KM,Pr)

1104461††††††††† 04-ECM-303†††††††††††††† Ashwani Dahiya††††††††††† Bijender Singh756/378

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dahiya†††††††††††††

1104465††††††††† 04-ECM-305†††††††††††††† Anand Singh†††††††††††††††† Narende Singh††††††††††††† R(BISM,THD,KM,SM)

1104467††††††††† 04-ECM-307†††††††††††††† Anujum Jain††††††††††††††††† R.K. Jain††††††††††††††††††††† 873/437

1104468††††††††† 04-ECM-308†††††††††††††† Vishavjeet †††††††††††††††††† Balbir Singh††††††††††††††††† 689/348

1104471††††††††† 04-ECM-311†††††††††††††† Prateek Mehta††††††††††††† Gyan Chand Mehta††††† CANCELLED

1104472††††††††† 04-ECM-312†††††††††††††† Ishan Kshyap†††††††††††††† Anil Sharma††††††††††††††††† R (All theory)

1104474††††††††† 04-ECM-314†††††††††††††† Arun Batra†††††††††††††††††† Krishan Lal Batra†††††††† 772/386

1104475††††††††† 04-ECM-315†††††††††††††† Guntas Malhotra†††††††††† Pritam Singh†††††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Malhotra†††††††††††††††††††††

1104476††††††††† 04-ECM-316†††††††††††††† Sudhanshu Sharma†††††† Kuldeep Sharma†††††††††† R(KM)

1104477††††††††† 04-ECM-317†††††††††††††† Shivansh Shukala††††††††† J.C. Shukala†††††††††††††††† R(THD,KM)

1104478††††††††† 04-ECM-38†††††††††††††††† Akash †††††††††††††††††††††††† Gopal Mani††††††††††††††††† R(SM,KM)

1104479††††††††† 04-ECM-318†††††††††††††† Kunal Dhamija††††††††††††† Arun Dhamija†††††††††††††† CANCELLED

1104480††††††††† 04-ECM-319†††††††††††††† Nipun Kashyap††††††††††† R.K. Kashyap††††††††††††† R(KM)

1104481††††††††† 04-ECM-117†††††††††††††† Nikhil Chandra†††††††††††† Sunil Chandra†††††††††††††† Absent

1104482††††††††† 04-ECM-118†††††††††††††† Mohit Kumar††††††††††††††† Kailash Chand††††††††††††† 684/342

1104483††††††††† 04-ECM-119†††††††††††††† Munish Khullar†††††††††††† Sushil Kumar††††††††††††††† 692/346

1104484††††††††† 04-ECM-120†††††††††††††† Deepak †††††††††††††††††††††† Satpal†††††††††††††††††††††††††† 635/318

1104485††††††††† 04-ECM-320†††††††††††††† Neeraj Kumar††††††††††††† Thakur Dass†††††††††††††††† R (BISM,SM,KM)

1104486††††††††† 05-ECM-566†††††††††††††† Sohan Lal†††††††††††††††††††† Mam Chand Saini†††††††† R(KM)

1104487††††††††† 05-ECM-567†††††††††††††† Raman Preet Singh†††††† Surender Singh 753/377

1104488††††††††† 05-ECM-568†††††††††††††† Deepak Kumar†††††††††††† Jai Pal††††††††††††††††††††††††† 792/396

1104489††††††††† 05-ECM-569†††††††††††††† Sanjeev Sahgal†††††††††††† Guru Pal Sharma †††††††† R(SM,KM)

1104490††††††††† 05-ECM-570†††††††††††††† Chetan Dhiman†††††††††††† Lehari Singh Dhiman†††† Absent

1104491††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mohinder Singh††††††††††† Gulzar Singh†††††††††††††††† RLRG

 

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

Electrical Engineering †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1199265††††††††† 99-ECM-237†††††††††††††† Mohd Imran†††††††††††††††† Mohd Ramjan †††††††††††† R(AM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Farooqi††††††††††††††††††††††† Farooqi

1101232††††††††† 01-ECM-437†††††††††††††† Manpreet Singh††††††††††† Jashwant Singh ABSENT

1101248††††††††† 01-ECM-342†††††††††††††† Rajbir Sood †††††††††††††††† Yudhvir Sood†††††††††††††† C.C.

1102251††††††††† 02-ECM-393†††††††††††††† Charan Meet Singh†††††† Gurdeep SinghR(EM-1)

1102272††††††††† 02-ECM-32†††††††††††††††† Deepak Sandilya††††††††† Surender Kumar†††††††††† RL

1102275††††††††† 02-ECM-34†††††††††††††††† Naveen Kumar†††††††††††† Manohar lal††††††††††††††††† 584/292

1102276††††††††† 02-ECM-399†††††††††††††† Mohnish Kumar††††††††††† Hari Ram††††††††††††††††††††† R(CT,AE,EM-1,TD)

1102282††††††††† 02-ECM-401†††††††††††††† Hitesh Mohan Kohli††††† Manmohan Kohli††††††††† R(AE,EM-1,TD)

1102260††††††††† 02-ECM-397†††††††††††††† Naveet Thakur†††††††††††† Maher Chand Thakur†† R(CT, AE,EM-1, TD)

1103202††††††††† 03-ECM-312†††††††††††††† Prashant Sharma†††††††††† Govind Sharma 632/316

1103207††††††††† 03-ECM-38†††††††††††††††† Dinesh Kumar††††††††††††† Ram Sharan††††††††††††††††† R(NAS)

 

1103208††††††††† 03-ECM-315†††††††††††††† Priya Ranjan Raj ††††††††† P.P. Singh††††††††††††††††††† Cancelled

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singh

1103209††††††††† 03-ECM-316†††††††††††††† Rajesh Adwal†††††††††††††† Lacchman Dass††††††††††† R(NAFS,EM-1)

1103212††††††††† 03-ECM-39†††††††††††††††† Kamal Singh ††††††††††††††† Bhagirath †††††††††††††††††††† R(M)

1103215††††††††† 03-ECM-321†††††††††††††† Parinay Pachauri†††††††††† S.C. Pachauri†††††††††††††† 526/263

1103217††††††††† 2002-GNY-773†††††††††† Anuj Kumar†††††††††††††††† Ram Nath†††††††††††††††††††† R(NAS)

1103218††††††††† 03-ECM-323†††††††††††††† Hari Bhagwan†††††††††††††† Vinod Sharma††††††††††††† 702/351

1103232††††††††† 03-ECM-331†††††††††††††† Sidharath Mehla†††††††††† Zile Singh†††††††††††††††††††† 695/348

1103238††††††††† 03-ECM-42†††††††††††††††† Satya Pal Prajapati†††††† Brij Lal Prajapati††††††††† R(M)

1103239††††††††† 03-ECM-334†††††††††††††† Varun Yadav††††††††††††††† Krishan Kumar R(M,TD, NAS,AE, EMI)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Yadav†††††††††††††

1103241††††††††† 03-ECM-35†††††††††††††††† Rohit Bhardwaj††††††††††† Ashok Kumar ††††††††††††† 697/349

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhardwaj††††††††

1103242††††††††† 03-ECM-43†††††††††††††††† Manish Kumar †††††††††††† Mohinder Pal††††††††††††††† ABSENT

1103243††††††††† 03-ECM-336†††††††††††††† Siddharath Saini††††††††††† R.Saini†††††††††††††††††††††††† R(NAS,AE)

1103247††††††††† 03-ECM-338†††††††††††††† Nitin Narwal†††††††††††††††† Krishan Chander †††††††† R(TD, NAS, EM, EMMI)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Narwal

1103248††††††††† 03-ECM-339†††††††††††††† Kapil Anand†††††††††††††††† Shiv Kumar Anand†††††† 703/352

1103252††††††††† 03-ECM-340†††††††††††††† Saurabh Garg†††††††††††††† Ram Pal Garg†††††††††††††† 723/362

1103253††††††††† 03-ECM-341†††††††††††††† Prateek Garg††††††††††††††† Pawan Garg†††††††††††††††† R(NAS)

1103258††††††††† 03-ECM-45†††††††††††††††† Naveen Kumar†††††††††††† Sukhpal Bansal Cancelled

1103262††††††††† 03-ECM-44†††††††††††††††† Bhuwan Bhaskar††††††††† Paras Nath Pandey†††††† R(M,NAS,EMI, EMMI)

1103263††††††††† 03-ECM-348†††††††††††††† Tushar Mittal††††††††††††††† Shubh Adesh Mittal††††† CANCELLED

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1103264††††††††† 03-ECM-45†††††††††††††††† Ashish Aggarwal†††††††††† Madan Gopal†††††††††††††† R(TD, NAS, AE,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aggarwal††††††††††††††††††††† †††† EMI,EMMI)

1103265††††††††† 03-ECM-349†††††††††††††† Sanjeev Kumar†††††††††††† Jai Pal Singh†††††††††††††††† R (TD, NAS AE, EMMI)

1103266††††††††† 03-ECM-350†††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Chhadammi Lal††††††††††† R(M,AE, EMI, EMMI)

1103267††††††††† 03-ECM-351†††††††††††††† Shreyansh Jain††††††††††††† Anil Kumar Jain††††††††††† R(NAS, AE, EMI,EMMI)

1103268††††††††† 03-ECM-352†††††††††††††† Sushant Gaur††††††††††††††† Purushotam Dutt ††††††††† R(M,NAS,AE,EM-

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma†††††††††††† 1,EMM-1)

1103271††††††††† 03-ECM-355†††††††††††††† Ashish Sharma††††††††††††† Anil Sharma††††††††††††††††† R(M,NAS,EMMI)

1103273††††††††† 03-ECM-272†††††††††††††† Rahul Sharma†††††††††††††† Shyam Lal Sharma††††††† 658/329

1103274††††††††† 03-ECM-124†††††††††††††† Gaurav Kumar††††††††††††† Ram Kishor Sharma†††† R(M,NAS,EMMI)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††††††††††††††

1103281††††††††† 03-ECM-530†††††††††††††† Ajay Kumar ††††††††††††††† Babu Ram††††††††††††††††††† 715/358

Electrical Engineering

1104217††††††††† 04-ECM-192†††††††††††††† Deepak †††††††††††††††††††††† P.S. Chaudhary††††††††††† R(M,NAS,EMMI)

1104220††††††††† 04-ECM-193†††††††††††††† Surinder Singh††††††††††††† Jashwant Singh 771/386

1104223††††††††† 04-ECM-17†††††††††††††††† Vipin Kumar†††††††††††††††† Ranjor Singh†††††††††††††††† R(NAS)

1104225††††††††† 04-ECM-18†††††††††††††††† Narender Saini†††††††††††† Harbhajan Saini††††††††††† R(NAS,AE,EM-1)

1104228††††††††† 04-ECM-19†††††††††††††††† Dinesh Malia††††††††††††††† Shiv Ram Malia††††††††††† R (M,NAS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EM-1,EMM1)

1104229††††††††† 04-ECM-463†††††††††††††† Vaishali Tangri††††††††††††† Sanjeev Tangri688/344

1104230††††††††† 03-SDA-661†††††††††††††† Nitin Saini†††††††††††††††††††† Kulbhushan Saini††††††††† R (M,NAS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EM-1,EMM1)

1104233††††††††† 04-ECM-196†††††††††††††† Vivek Aggarwal††††††††††† Arun Kumar†††††††††††††††† Absent

1104235††††††††† 04-ECM-197†††††††††††††† Bhupesh Kumar††††††††††† Bindra Van ††††††††††††††††† R(M)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Yaduvanshi††††††

1104240††††††††† 04-ECM-198†††††††††††††† Piyush Madaan†††††††††††† Prithvi Raj Madaan†††††† 746/373

1104242††††††††† 03-SP-639†††††††††††††††††† Rakesh Kumar ††††††††††† Satbir Singh Panwar†††† R(M)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Panwar

1104244††††††††† 04-ECM-200†††††††††††††† Prateek Tiwari††††††††††††† Arun Kumar Tiwari†††††† CANCELLED

1104246††††††††† 04-ECM-201†††††††††††††† Naveen Kumar†††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† R(EM-1)

1104250††††††††† 04-ECM-203†††††††††††††† Mandeep Kundu††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† R(M)

1104252††††††††† 04-ECM-204†††††††††††††† Abhishek Goel††††††††††††† Parveen Kumar Goel††† R(NAS)

1104255††††††††† 04-ECM-205†††††††††††††† Devesh Dahiya†††††††††††† Narender Singh †††††††††† R(M)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dahiya

1104256††††††††† 04-ECM-206†††††††††††††† Ishan Kaushik†††††††††††††† Rattan Lal Sharma††††††† R (All theories)

1104258††††††††† 04-ECM-218†††††††††††††† Anshul Jain†††††††††††††††††† R.K. Jain††††††††††††††††††††† R(NAS,AE,EM-1)

1104259††††††††† 04-ECM-23†††††††††††††††† Saurabh Gupta†††††††††††† Mohan Lal††††††††††††††††††† R(NAS, AE)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104262††††††††† 04-ECM-208†††††††††††††† Amardeep Singh†††††††††† Roshan Lal†††††††††††††††††† 605/303

1104263††††††††† 04-ECM-209†††††††††††††† Harsh Dureja††††††††††††††† Ashok Kumar Dureja†† R (M,TD,NAS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EM-1,EMM-1)

1104264††††††††† 04-ECM-24†††††††††††††††† Nitin Kumar ††††††††††††††† Ramesh Chand R (NAS,AE,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EM-1,EMM-1)

1104266††††††††† 04-ECM-210†††††††††††††† Himanshu Gupta†††††††††† Sukhdev Gupta R(NAS, AE)

1104267††††††††† 04-ECM-211†††††††††††††† Varish Hariya†††††††††††††† Om Parkash Hariya††††† 702/351

1104271††††††††† 04-ECM-24†††††††††††††††† Ankit Goyal††††††††††††††††† Ravinder Goyal R(NAS,AE,EM-I)

1104272††††††††† 04-ECM-221†††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Raj Singh††††††††††††††††††††† CANCELLED

1104274††††††††† 2003-GNY-1276†††††††† Sachin Sharma††††††††††††† Nand Lal Sharma†††††††† R(EM-I)

1104275††††††††† 04-ECM-25†††††††††††††††† Taushar Gupta††††††††††††† K.K. Gupta††††††††††††††††† Absent

1104277††††††††† 04-ECM-217†††††††††††††† Vishal Saini†††††††††††††††††† Ranjeet Singh†††††††††††††† R(AE)

1104278††††††††† 04-ECM-26†††††††††††††††† Ashish Sachdeva††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† R (NAS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sachdeva††††††††††††††††††††

1104279††††††††† 2002-GNY-1658†††††††† Gagan Mehta††††††††††††††† Sat Parkasho Mehta†††† R (M,NAS, EM-I,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EMM-I)

1104280††††††††† 05-ECM-587†††††††††††††† Amit Mann†††††††††††††††††† Ramesh Kumar 771/386

1104282††††††††† 05-ECM-557†††††††††††††† Naveen †††††††††††††††††††††† Punjab Singh††††††††††††††† 693/347

1104283††††††††† 05-ECM-558†††††††††††††† Ankush Bravvo†††††††††††† Guru Singh Grewal†††††† 796/398

1104370††††††††† 04-ECM-259†††††††††††††† Piyush Gupta††††††††††††††† Chander Pal Gupta†††††† R (M,NAS, EM-I,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EMM-I)

Civil Engineering

1102906††††††††† 02-ECM-275†††††††††††††† Nitish Garg†††††††††††††††††† B.K. Garg††††††††††††††††††† R(SA-I, FM-I)

 

1102923††††††††† 02-ECM-281†††††††††††††† Ajay Panghal††††††††††††††† Ranbir Singh Panghal††† R(BCM,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SUV-I,M,SMPr)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† For May/June 2007)

1102943††††††††† 02-ECM-491†††††††††††††† Joginder Khambra††††††† Ram Parkash††††††††††††††† ABSENT

1103907††††††††† 03-ECM-470†††††††††††††† Sandeep Singh††††††††††††† Jai Bir†††††††††††††††††††††††††† 604/302

1103921††††††††† 03-ECM-479†††††††††††††† Vineet Kumar ††††††††††††† Ram Kishan Dhankar††† 590/295

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhankar

1103923††††††††† 03-ECM-480†††††††††††††† Prashant Kumar††††††††††† Surendra Pal Singh†††††† R(BCM, SV-I)

1103924††††††††† 03-ECM-481†††††††††††††† Robin ††††††††††††††††††††††††† Gulshan Rai††††††††††††††††† R(M)

1103931††††††††† 03-ECM-484†††††††††††††† Yashasvi Verma†††††††††† Shyam Sunder Verma†† 618/309

1103932††††††††† 03-ECM-485†††††††††††††† Sunil Kumar†††††††††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† R(SA-I)

1103933††††††††† 03-ECM-486†††††††††††††† Umesh Dutt Sharma††††† Rameshwar Dyal††††††††† R(SA-I)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1103934††††††††† 03-ECM-387†††††††††††††† Amit Kumar ††††††††††††††† Shiv Charan††††††††††††††††† 595/298

1103935††††††††† 03-ECM-488†††††††††††††† Gaurav Tanwar†††††††††††† Yashpal Singh†††††††††††††† R(M,SAI, FM, SV-I)

1103938††††††††† 03-ECM-505†††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Jagdish KumarR(SA-I, FM, SV-I)

1103940††††††††† 03-ECM-492†††††††††††††† Kaushlesh Bhardwaj†††† Ram Lochan†††††††††††††††† R(SA-I)

1103942††††††††† 03-ECM-494†††††††††††††† Mohit Goyal†††††††††††††††† A.K. Goyal††††††††††††††††† R(All Theory)

1103943††††††††† 03-ECM-495†††††††††††††† Yogesh Kumar†††††††††††† M.L. Billa†††††††††††††††††††† 552/276

1103948††††††††† 03-ECM-498†††††††††††††† Ajay Kumar Khatri†††††† Jagbir Singh Khatri†††††† R(SA-I)

1103957††††††††† 04-ECM-559†††††††††††††† Tarun Garg†††††††††††††††††† Ashok Kumar Garg††††† 611/306

1103961††††††††† 04-ECM-568†††††††††††††† Karuna ††††††††††††††††††††††† Naresh Kumar Saini†††† R(FM)

1103962††††††††† 04-ECM-563†††††††††††††† Mukesh Kumar††††††††††† Satpaal Kait†††††††††††††††† 583/292

1103546††††††††† 03-ECM-241†††††††††††††† Himanshu Modgil††††††††† Subhash Modgil††††††††††† R(SA-I,FM)

1103963††††††††† 04-ECM-564†††††††††††††† Mohit Gupta†††††††††††††††† Suresh Pal Gupta††††††††† Absent

1103964††††††††† 04-ECM-565†††††††††††††† Ashwani Jain††††††††††††††† Hem Chand Jain†††††††††† ABSENT

1103965††††††††† 04-ECM-566†††††††††††††† Lovekesh Kumar††††††††† Bhushan Chand††††††††††† ABSENT

1104906††††††††† 04-ECM-407†††††††††††††† Hirender Singh††††††††††††† Wazir Singh††††††††††††††††† 577/289

1104907††††††††† 04-ECM-372†††††††††††††† Abhinav Verma††††††††††† S.K. Verma††††††††††††††††† 542/271

1104909††††††††† 04-ECM-374†††††††††††††† Kamal Deep Rana††††††† Deep Singh Rana††††††††† 539/270

1104914††††††††† 04-ECM-61†††††††††††††††† Isha††††††††††††††††††††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† R(SA-I)

1104915††††††††† 04-ECM-376†††††††††††††† Ankit Aggarwal††††††††††† Pardeep Aggarwal††††††† R(SA-I)

1104916††††††††† 04-ECM-377†††††††††††††† Anil Duhan†††††††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† R(BISM, SA-I, FM)

1104918††††††††† 04-ECM-42†††††††††††††††† Gagan Deep ††††††††††††††† Rajender Singh R(SA-I)

1104919††††††††† 04-ECM-379†††††††††††††† Sandeep Bhati††††††††††††† Amrit Singh††††††††††††††††† R(SA-I)

1104922††††††††† 04-ECM-43†††††††††††††††† Rahul Verma††††††††††††††† Ram Singh Verma†††††††† R(SA-I,FM)

1104923††††††††† 04-ECM-380†††††††††††††† Parteek Kaushik†††††††††† Mithlesh Kaushik††††††††† Absent

1104924††††††††† 04-ECM-44†††††††††††††††† Ditesh Kumar†††††††††††††† Rameshwar Dass †††††††† 612/306

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saini

1104925††††††††† 04-ECM-45†††††††††††††††† Manoj Kumar†††††††††††††† Shiv Dan Singh 547/274

1104926††††††††† 04-ECM-381†††††††††††††† Anant Sangwan††††††††††† Sat Pal Sangwan†††††††††† R(SA-I, FM)

1104927††††††††† 04-ECM-382†††††††††††††† Rajat Mehta†††††††††††††††† Rajeev Mehta†††††††††††††† CANCELLED

1104928††††††††† 04-ECM-383†††††††††††††† Varun Chaudhary†††††††† B.R. Chaudhary††††††††††† R(SA-I)

1104929††††††††† 04-ECM-384†††††††††††††† Ankit Mittal †††††††††††††††† Arun Mittal†††††††††††††††††† R(SV-I)

1104931††††††††† 04-ECM-385†††††††††††††† Parveen Kumar †††††††††† Ishwar Singh Yadav††††† 675/338

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Yadav†††††††††††††††††††††††††

1104933††††††††† 04-ECM-387†††††††††††††† Ankit††††††††††††††††††††††††††† S.S. Lohan†††††††††††††††††† R(FM)

1104935††††††††† 04-ECM-404†††††††††††††† Aman Kapoor††††††††††††† Arun Kapoor††††††††††††††† R(SA-I)

1104936††††††††† 04-ECM-388†††††††††††††† Zaved Hussain††††††††††††† Akhthar Hussain†††††††††† R(SA-I)

1104937††††††††† 04-ECM-406†††††††††††††† Sachet Mittal††††††††††††††† Ram Narayan Mittal†††† 557/279

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104940††††††††† 04-ECM-389†††††††††††††† Sumit Pal††††††††††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† R(SA-I)

1104941††††††††† 02-PC-13240††††††††††††† Virender Singh††††††††††††† Harpal Singh†††††††††††††††† R (BISM, SA-2,FM,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SV-1)

1104942††††††††† 04-ECM-46†††††††††††††††† Dal Chand††††††††††††††††††† Govind Ram†††††††††††††††† R(SA-I, FM)

1104943††††††††† 04-ECM-47†††††††††††††††† Aman Deep Singh†††††††† Gurdyal Singh†††††††††††††† R(SA-I)

1104944††††††††† 04-ECM-390†††††††††††††† Navneet Bhayan†††††††††† Surinder Kumar††††††††††† 656/328

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhayan

1104945††††††††† 04-ECM-391†††††††††††††† Bhaskar Pancholi††††††††† M.D. Pancholi††††††††††††† R(SA-I)

1104946††††††††† 04-ECM-392†††††††††††††† Suraj Taneja†††††††††††††††† Shyam Lal Taneja†††††††† R(SA-I, FM)

1104948††††††††† 04-ECM-393†††††††††††††† Gaurav Anand††††††††††††† Vijay Anand†††††††††††††††† R(SA-I, FM)

1104950††††††††† 04-ECM-48†††††††††††††††† Saurabh Jaglan†††††††††††† Rajender Jaglan††††††††††† R(SA-I,FM)

1104951††††††††† 04-ECM-49†††††††††††††††† Amjat Khan††††††††††††††††† Gulam Mohammad ††††† R(SA-I, FM)

1104952††††††††† 04-ECM-50†††††††††††††††† Abhisek Nain†††††††††††††† Ram Kumar Nain†††††††† R(SA-I)

1104953††††††††† 04-ECM-394†††††††††††††† Ravi Raghav ††††††††††††††† B.V. S. N. Murthy††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bammidi

1104954††††††††† 04-ECM-395†††††††††††††† Ashish Tomar†††††††††††††† Raj Vir Singh Tomar†††† R(SA-I, FM, SV-I)

1104955††††††††† 04-ECM-396†††††††††††††† Ajay Dev Malik††††††††††† Dharmpal Singh †††††††††† R(FM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Malik

1104956††††††††† 04-ECM-397†††††††††††††† Ankit Gambhir††††††††††††† Ashok Gambhir††††††††††† R(SA-I, FM)

1104957††††††††† 04-ECM-398†††††††††††††† Ankit Vashist††††††††††††††† Satyadev Vashist††††††††† R(BISM, FM)

1104959††††††††† 04-ECM-399†††††††††††††† Ravish Kumar ††††††††††††† Dharmvir Singh R(BISM)

1104961††††††††† 04-ECM-401†††††††††††††† Ishan Narang††††††††††††††† Harbans Narang†††††††††† R(ALL TH.)

1104962††††††††† 04-ECM-52†††††††††††††††† Jai Vir Singh†††††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† 671/336

1104963††††††††† 04-ECM-405†††††††††††††† Parveen Berwal††††††††††† Wazir Singh††††††††††††††††† 649/325

1104964††††††††† 04-ECM-402†††††††††††††† Tarveen Sehrawat†††††††† Ram Kanwar †††††††††††††† 649/325

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sehrawat†††††††††

1104965††††††††† 04-ECM-403†††††††††††††† Ankur Gupta††††††††††††††† Kashmiri Lal Gupta†††††† R (BISM, SA-1,FM,)

1104966††††††††† 05-ECM-580†††††††††††††† Deepak Kumar ††††††††††† Vishan Dass ††††††††††††††† 733/367

1104967††††††††† 05-ECM-581†††††††††††††† Rahul Chahal††††††††††††††† Balwinder Singh††††††††††† 669/335

1104968††††††††† 05-ECM-582†††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Jashwant Singh R(SA-I, FM)

1104969††††††††† 05-ECM-586†††††††††††††† Monika †††††††††††††††††††††† Jai Pal††††††††††††††††††††††††† 686/343

 

1104970††††††††† 05-ECM-583†††††††††††††† Vivek Gupta†††††††††††††††† Ajay Gupta†††††††††††††††††† R (BISM, SA-

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,BCM,FM,)

Electronics and Instrumentation Engineering

1101355††††††††† 01-ECM-355†††††††††††††† Puneet Abbott††††††††††††† Brij Bhushan Abbott†††† 528/264

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1102342††††††††† 02-ECM-407†††††††††††††† Aman Jot Singh††††††††††† Gurdeep Singh 536/268

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhangu†††††††††††††††††††††††† Bhangu

1102352††††††††† 02-ECM-39†††††††††††††††† Inder Jit Singh†††††††††††††† Rawinder Pal Singh†††††† 598/299

1102353††††††††† 02-ECM-410†††††††††††††† Udit Gaur†††††††††††††††††††† Gagmohan Lal Gaur††††† R(SS)

1102367††††††††† 02-ECM-418†††††††††††††† Akash Srivastava †††††††† Bhagwan Sahi 565/283

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Srivastava††††††††

1102368††††††††† 02-ECM-419†††††††††††††† Leo Joseph Thomas††††† V.M. Thomas†††††††††††††† 561/281

1102377††††††††† 03-ECM-528†††††††††††††† Karan Wadhawan††††††† R.K. Wadhawan††††††††† 599/300

1102931††††††††† 02-ECM-40†††††††††††††††† Nitin Kumar Garg†††††††† Satish Kumar Garg†††††† 562/281

1102371††††††††† 02-ECM-423†††††††††††††† Vivek Morya††††††††††††††† Inder Pal Singh R(SDA,NAS, FW,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† SS, DCS)

1102372††††††††† 02-ECM-41†††††††††††††††† Bharat Bhushan††††††††††† Ishwar Dayal††††††††††††††† ABSENT

1102373††††††††† 02-ECM-42†††††††††††††††† Atul Kumar †††††††††††††††† Lalit Kumar Pundir†††††† ABSENT

1102381††††††††† 03-ECM-561†††††††††††††† Yogesh Gupta††††††††††††† Mohan Lal Gupta ††††††† 513/257

1103233††††††††† 03-ECM-398†††††††††††††† Naveen Chopra††††††††††† Narinder Chopra††††††††† 752/376

1103313††††††††† 03-ECM-367†††††††††††††† Ravi Goula†††††††††††††††††† Garip Pal Goula††††††††††† Absent

1103321††††††††† 03-ECM-372†††††††††††††† Vikas Anand †††††††††††††† Nand Kishore†††††††††††††† 686/343

1103323††††††††† 03-ECM-26†††††††††††††††† Randhir Singh†††††††††††††† Jai Chand Bhandoria†††† R(NAS,SDC)

1103336††††††††† 03-ECM-378†††††††††††††† Vipin Yadav†††††††††††††††† B.S. Yadav††††††††††††††††† R (M,NAS,ELEC,DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SDC,AC)

1103337††††††††† 03-ECM-379†††††††††††††† Ujjwal Deep Singh††††††† Harcharan Jeet Singh††† R(All theory papers)

1103338††††††††† 03-ECM-380†††††††††††††† Tajwinder Sigh†††††††††††† Kulwant Singh665/333

1103340††††††††† 03-ECM-27†††††††††††††††† Bir Singh††††††††††††††††††††† Yash Pal Saini††††††††††††† 649/325

1103342††††††††† 03-ECM-28†††††††††††††††† Amit Kumar Dhiman†††† Prem Chand†††††††††††††††† R(M)

1103348††††††††† 03-ECM-385†††††††††††††† Himanshu Chawla†††††††† Devender Chawla†††††††† 767/384

1103349††††††††† 03-ECM-386†††††††††††††† Binny Singla††††††††††††††††† Phool Chand Singla††††† 652/326

1103351††††††††† 03-ECM-387†††††††††††††† Karan Ahuja†††††††††††††††† S.K. Ahuja†††††††††††††††††† R(SDC, AC)

1103352††††††††† 03-ECM-388†††††††††††††† Rajan Chawl†††††††††††††††† Rajinder Chawla†††††††††† 720/360

1103356††††††††† 03-ECM-390†††††††††††††† Avijit Singh†††††††††††††††††† Ajit Singh†††††††††††††††††††† R(SDC & AC&NAS)

1103358††††††††† 03-ECM-392†††††††††††††† Anubhav Srivastava††††† P.K. Srivastava††††††††††† R (NAS, SDC)

1103364††††††††† 03-ECM-409†††††††††††††† Mona Behel††††††††††††††††† Rajan Behel††††††††††††††††† R(M, NAS, ELEC &

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† SDC)

1103368††††††††† 04-ECM-532†††††††††††††† Vikas Nandal ††††††††††††† Ramesh Singh R(NAS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nandal††††††††††††

1104221††††††††† 04-ECM-194†††††††††††††† Nitin Khurana†††††††††††††† Ashok Kumar †††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Khuana†††††††††††

1104302††††††††† 04-ECM-222†††††††††††††† Mohit Virmani††††††††††††† Shanti Saroop†††††††††††††† CANCELLED

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1104315††††††††† 04-ECM-225†††††††††††††† Vivek Gupta†††††††††††††††† Krishan Gopal Gupta††† R(ELEC,SDC)

1104324††††††††† 04-ECM-467†††††††††††††† Aakriti Bali†††††††††††††††††† Vinay Bali†††††††††††††††††††† R(NAS)

1104327††††††††† 04-ECM-228†††††††††††††† Gaurav Bansal††††††††††††† Om Parkash Bansal††††† 702/351

1104331††††††††† 04-ECM-230†††††††††††††† Rajesh Kumar††††††††††††† Nayur Yaday††††††††††††††† R(NAS, ELEC)

1104332††††††††† 04-ECM-231†††††††††††††† Siddharath Bajoria††††††† Pawan Kumar †††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bajoria††††††††††††

1104336††††††††† 04-ECM-234†††††††††††††† Ankit Kumar Mittal†††††† Ashok Kumar†††††††††††††† CANCELLED

1104337††††††††† 03-GNY-953†††††††††††††† Ankit Chopra†††††††††††††† Satya Ram††††††††††††††††††† R(ELEC)

1104338††††††††† 03-ECM-235†††††††††††††† Dheeraj Kumar ††††††††††† Balwant Singh R(All theory papers)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ghohil††††††††††††††††††††††††† Ghohil

1104339††††††††† 04-ECM-236†††††††††††††† Arun Goel††††††††††††††††††† Ashok Kumar Goel††††† R(NAS, DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† SDC,AC)

1104349††††††††† 04-ECM-242†††††††††††††† Vishal Narula††††††††††††††† Satish Narula††††††††††††††† 768/384

1104351††††††††† 04-ECM-244†††††††††††††† Yogesh Yadav †††††††††††† Harpal Singh Yadav††††† R (NAS,ELEC,SDC,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DTC,AC & DTEB)

1104355††††††††† 04-ECM-248†††††††††††††† Shiv Sareen††††††††††††††††† Devender Kumar †††††††† 730/365

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sareen

1104357††††††††† 04-ECM-249†††††††††††††† Abhishek Chaudhary††† Om Vir Singh ††††††††††††† R(NAS, ELEC, DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chaudhary††††††††††††††††††† SDC,AC)

1104359††††††††† 04-ECM-250†††††††††††††† Vipul Gaur††††††††††††††††††† Dilip Sharma†††††††††††††††† 659/330

1104361††††††††† 04-ECM-252†††††††††††††† Akhil Jain†††††††††††††††††††† Dinesh Jain†††††††††††††††††† CANCELLED

1104363††††††††† 04-ECM-254†††††††††††††† Dinesh Kumar††††††††††††† Balwan Singh††††††††††††††† CANCELLED

1104366††††††††† 04-ECM-255†††††††††††††† Pardeep Kapil††††††††††††† Anand Parkash CANCELLED

1104369††††††††† 04-ECM-258†††††††††††††† Eklovya Khattar†††††††††† G.K. Khattar††††††††††††††† 697/349

1104373††††††††† 04-ECM-261†††††††††††††† Jagdeep Singh††††††††††††† Kamaljit SinghCANCELLED

1104374††††††††† 04-ECM-262†††††††††††††† Rahul Choudhary††††††††† Prem Singh†††††††††††††††††† CANCELLED

1104376††††††††† 04-ECM-266†††††††††††††† Vishal Sharma††††††††††††† Rajinder Sharma†††††††††† R(NAS, ELEC,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† DTS,AC)

1104377††††††††† 04-ECM-264†††††††††††††† Kunal Bhatia†††††††††††††††† Vinod Bhatia††††††††††††††† R(AC)

1104378††††††††† 04-ECM-470†††††††††††††† Paridhi Sharma†††††††††††† Ram Narian Sharma†††† R(NAS, ELEC)

1104379††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Subhash Chand††††††††††† Bachan Singh††††††††††††††† RL (Regn.)

1104380††††††††† 05-ECM-561†††††††††††††† Ajay Pal Singh †††††††††††† Yesh Pal Thakur†††††††††† 738/369

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Thakur††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1104382††††††††† 05-ECM-563†††††††††††††† Sandeep Gill†††††††††††††††† Jagjit Singh Gill 753/377

1104384††††††††† 05-ECM-563†††††††††††††† Ankur†††††††††††††††††††††††††† Prem Kumar†††††††††††††††† 884/442

S.J.P. M.L. COLLEGE. OF ENGG.& TECH., RADUR

1202004††††††††† 02-ECR-244††††††††††††††† Aman Jain††††††††††††††††††† R.K. Jain††††††††††††††††††††† CANCELLED

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER,(REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1201052††††††††† 01-ECR-244††††††††††††††† Sohil Puri††††††††††††††††††††† Harish Puri†††††††††††††††††† R(FW, SS &DCS)

Electronic & Comm. Engg.

1200016††††††††† 2K-ECR-239†††††††††††††† Bharti Jakhar††††††††††††††† Ishwar Singh†††††††††††††††† RL

1200026††††††††† 2K-ECR-†††††††††††††††††††† Preeti Singh††††††††††††††††† Bhopal Singh††††††††††††††† ABSENT

1202002††††††††† 02ECR-02†††††††††††††††††† Ajay Singh††††††††††††††††††† Jasbir Singh††††††††††††††††† CANCELLED

1203081††††††††† 03-ECR-423††††††††††††††† Ankur Sharma††††††††††††† Rajneesh Sharma††††††††† R(FW)

1203022††††††††† 03-ECR-4††††††††††††††††††† Mohit Bhatti†††††††††††††††† Mohan Lal Bhatti††††††††† R(DTS & SDC,AC)

1205082††††††††† 05-ECR-438††††††††††††††† Kavita Kajal†††††††††††††††† Sorm Singh†††††††††††††††††† Absent

1204021††††††††† 04-ECR-81††††††††††††††††† Hitesh Gupta††††††††††††††† Pavan Kumar Gupta†††† R (M,ELEC,DTS,AC)

1204082††††††††† 04-ECR-381††††††††††††††† Vipin Bajaj†††††††††††††††††† Ashok Bajaj

1204004††††††††† 04-ECR-67††††††††††††††††† Abhishek Parmar††††††††† Devinder Singh 795/398

1204006††††††††† 04-ECR-68††††††††††††††††† Ajay Sabharwal††††††††††† Ziler Singh††††††††††††††††††† R(DTS)

1204022††††††††† 04-ECR-82††††††††††††††††† Ishwar Singh Mehra††††† Dholu Ram†††††††††††††††††† R(M,AC)

1204028††††††††† 04-ECR-3††††††††††††††††††† Naveen Kumar†††††††††††† Satbir Singh††††††††††††††††† 752/376

1204029††††††††† 04-ECR-87††††††††††††††††† Naveen Malik†††††††††††††† Ram Phal Malik††††††††††† R (ELEC,DTS,AC)

1204030††††††††† 04-ECR-4††††††††††††††††††† Neeraj Kumar††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† R (ELEC,M,DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SDC&AC)

1204032††††††††† 04-ECR-89††††††††††††††††† Nitin Yadav††††††††††††††††† Ravinder Singh ††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Yadav

1204038††††††††† 04-ECR-94††††††††††††††††† Rohit Kumar†††††††††††††††† Bhagwan Das†††††††††††††† 743/372

1204045††††††††† 04-ECR-26††††††††††††††††† Sanjay Kumar††††††††††††† Sat Dev††††††††††††††††††††††† R (M,ELEC,SDC,AC)

1204052††††††††† 04-ECR-104††††††††††††††† Varun Bhatia††††††††††††††† Rakesh Chander†††††††††† R(AC)

1204057††††††††† 04-ECR-107††††††††††††††† Vishesh Verma†††††††††††† Ramesh Verma 740/370

1205083††††††††† 05-ECR-439††††††††††††††† Nitesh Kumar†††††††††††††† Jiya lal††††††††††††††††††††††††† R (ELEC,DTS,DC,AC)

1203017††††††††† 03-ECR-71††††††††††††††††† Ginni Gupta††††††††††††††††† Parmod Gupta††††††††††††† 840/420

1203028††††††††† 03-ECR-80††††††††††††††††† Nitin Yadav††††††††††††††††† Karam Singh††††††††††††††† 622/311

1203032††††††††† 03-ECR-6††††††††††††††††††† Parveen Kumar††††††††††† Suraj Bhan†††††††††††††††††† R(AC)

1203037††††††††† 03-ECR-7††††††††††††††††††† Rajesh Chauhan††††††††††† Prithvi Singh†††††††††††††††† R(DTS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chauhan††††††††††

1202045††††††††† 02-ECR-245††††††††††††††† Sulbha††††††††††††††††††††††††† S.K. Arora†††††††††††††††††† 593/297

1203046††††††††† 03-ECR-9††††††††††††††††††† SomNath††††††††††††††††††††† Jaswant Singh†††††††††††††† Cancelled

1203055††††††††† 03-ECR-11††††††††††††††††† Vipin††††††††††††††††††††††††††† Hukum Singh††††††††††††††† 658/329

1203058††††††††† 03-ECR-103††††††††††††††† Yeshwant Singh††††††††††† Sat Pal Malik††††††††††††††† 751/376

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Malik††††††††††††††††††††††††††

Computer Engg.

1200172††††††††† 2K-ECR-265†††††††††††††† Parveen Nara†††††††††††††† Bharat Singh Nara††††††† R(SMC)

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1200180††††††††† 2K-ECR-136†††††††††††††† Nitya Nand †††††††††††††††† Dinesh Chaudhary††††††† R(CT,SMC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chaudhary

1201132††††††††† 01-ECR-265††††††††††††††† Jitender Choudhary†††††† R.K. Choudhary†††††††††† R(COA)

1202112††††††††† 02-ECR-256††††††††††††††† Arun Choudhary†††††††††† Nitesh Kumar†††††††††††††† Absent

1202179††††††††† 02-ECR-267††††††††††††††† Tarun Grover††††††††††††††† Jugal Kishore Grover††† R(DE)

1202243††††††††† 02-ECR-306††††††††††††††† Shivender Singh††††††††††† Prem Singh†††††††††††††††††† CANCELLED

1202162††††††††† 02-ECR-56††††††††††††††††† Rahul Khera†††††††††††††††† Ravinder Nath Khera††† R(DE)

1201127††††††††† 01-ECR-263††††††††††††††† Gurpinder Sngh††††††††††† Charnjit Singh†††††††††††††† R(DS, DE)

1201145††††††††† 01-ECR-279††††††††††††††† Narmata Chugh††††††††††† S. M. Chugh†††††††††††††††† R(DS, COE, DE)

1201166††††††††† 01-ECR-280††††††††††††††† Ravi Rawat†††††††††††††††††† Jagat Singh Rawat††††††† R(DS)

1202185††††††††† 02-ECR-67††††††††††††††††† Vikram Singh Kohar†††† Ran Singh Kohar††††††††† R(COA,DE)

1202188††††††††† 02-ECR-293††††††††††††††† Vivek Sharma†††††††††††††† S.S.Sharma††††††††††††††††† R(DE)

1204101††††††††† 04-ECR-112††††††††††††††† Aarti†††††††††††††††††††††††††††† Narender Singh††††††††††† 814/407

1204102††††††††† 04-ECR-113††††††††††††††† Abhishek Garg†††††††††††† Parveen Garg†††††††††††††† R(DIS)

1204103††††††††† 04-ECR-114††††††††††††††† Abhishek Jha††††††††††††††† Sunit Kumar Jha†††††††††† R(DIS)

1204107††††††††† 04-ECR-117††††††††††††††† Akash††††††††††††††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† 787/394

1204110††††††††† 04-ECR-119††††††††††††††† Angad Deep Singh††††††† R.J.S. Sodhi†††††††††††††††† R(DIS)

1204113††††††††† 04-ECR-122††††††††††††††† Anshu Chhabra†††††††††††† Radha Sham Chhabra†† 804/402

1204117††††††††† 04-ECR-125††††††††††††††† Ashish Mangla††††††††††††† S.K. Mangla†††††††††††††††† 776/388

1204119††††††††† 04-ECR-127††††††††††††††† Birender†††††††††††††††††††††† Mahender Maun†††††††††† 723/362

1204120††††††††† 04-ECR-12††††††††††††††††† Deepak Rohila††††††††††††† Narender Kumar††††††††† R (DISM,DTS,DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† INT,AC)

1204122††††††††† 04-ECR-129††††††††††††††† Ekta Garr†††††††††††††††††††† Deepak Garr††††††††††††††† Absent

1204127††††††††† 04-ECR-129††††††††††††††† Harish Garg††††††††††††††††† Som Parkash Garg†††††† 713/357

1204130††††††††† 04-ECR-136††††††††††††††† Jitender Kumar†††††††††††† Mahavir Singh††††††††††††† R (DBMS,DTS,AC)

1204131††††††††† 04-ECR-137††††††††††††††† Junia Jindal†††††††††††††††††† Mukesh Kumar††††††††††† CANCELLED

1204134††††††††† 04-ECR-140††††††††††††††† Kiran††††††††††††††††††††††††††† Ramesh††††††††††††††††††††††† CANCELLED

1204136††††††††† 04-ECR-142††††††††††††††† Kirti Gupta†††††††††††††††††† Devinder Kumar†††††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta††††††††††††††

1204140††††††††† 04-ECR-146††††††††††††††† Manpreet Saggu†††††††††† Harcharan Singh ††††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta††

1204141††††††††† 04-ECR-147††††††††††††††† Nalin Kamboj†††††††††††††† Ram Kumar Kamboj††† 732/366

1204143††††††††† 04-ECR-149††††††††††††††† Naveen Goyal††††††††††††† Ram Bhaj Goyal†††††††††† 721/361††††††††††

1204148††††††††† 04-ECR-153††††††††††††††† Piyush††††††††††††††††††††††††† Mohan Chand††††††††††††† R(DIS)

1204149††††††††† 04-ECR-154††††††††††††††† Piyush Kant††††††††††††††††† Rasinder Kant††††††††††††† R(AC)

1204151††††††††† 04-ECR-156††††††††††††††† Pranav Kaushik††††††††††† Shashi Bhushan ††††††††††† 797/399

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kausl††

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1204152††††††††† 04-ECR-157††††††††††††††† Preeti Agarwal††††††††††††† Parmaod Kumar†††††††††† R(DIS)

1204154††††††††† 04-ECR-159††††††††††††††† Prince Bansal††††††††††††††† Ishwar Dayal Bansal†††† 741/371

1204159††††††††† 04-ECR-164††††††††††††††† Ravinder Singh†††††††††††† Prithvi Singh†††††††††††††††† R(DIS, AC)

1204161††††††††† 04-ECR-15††††††††††††††††† Richa Rani††††††††††††††††††† Mahinder Pai††††††††††††††† R(DIS)

1204167††††††††† 04-ECR-171††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Gaya Baksh Yadav†††††† R(DIS)

1204168††††††††† 04-ECR-172††††††††††††††† Sandeep Rao††††††††††††††† Ram Singh Rao R(DIS)

1204175††††††††† 04-ECR-179††††††††††††††† Shivani†††††††††††††††††††††††† Mehar Singh†††††††††††††††† 752/376

1204179††††††††† 04-ECR-16††††††††††††††††† Sukhbir Kamboj†††††††††† Som Nath ††††††††††††††††††† R (DBMS,DIS,INT)

1204180††††††††† 03-ECR-770††††††††††††††† Somesh Khatkar†††††††††† Dalip Singh†††††††††††††††††† 736/368

1204182††††††††† 04-ECR-185††††††††††††††† Sumit Kumar††††††††††††††† Surner Singh†††††††††††††††† R (DTS,AC)

1204183††††††††† 04-ECR-186††††††††††††††† SumitLatwal†††††††††††††† Jagdish Lathwal††††††††††† 685/343

1204654††††††††† 04-ECR-375††††††††††††††† Sumit Aggarwal††††††††††† Vivod Aggarwal†††††††††† RL

1205783††††††††† 05-ECR-††††††††††††††††††††† Jagdeep Chauan†††††††††† M.S. Chauhan††††††††††††† R(DTS, DIS, AC)

1203110††††††††† 03-ECR-13††††††††††††††††† Anit Kumar††††††††††††††††† Mohan Lal††††††††††††††††††† R(AC)

1203157††††††††† 02-GNY-809†††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† Prem Chand†††††††††††††††† 707/354

1204787††††††††† 04-ECR-392††††††††††††††† Neeraj Kumar †††††††††††† Raghbir Singh†††††††††††††† R(DIS, M)

1204123††††††††† 04-ECR-130††††††††††††††† Gaurav Verma††††††††††††† Raj Kumar Verma††††††† 709/355

1204191††††††††† 04-ECR-193††††††††††††††† Manu Miglani†††††††††††††† Ram Parkash Miglani††† ABSENT

1203129††††††††† 03-ECR-128††††††††††††††† Gautam Chawla††††††††††† Vijay Chawla††††††††††††††† R(BISM)

1204104††††††††† 04-ECR-115††††††††††††††† Abhishek Narang††††††††† Jaspal Narang†††††††††††††† 693/347

1204327††††††††† 04-ECR-257††††††††††††††† Vandit Bhatia †††††††††††††† Chander Parkash††††††††† 714/357

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhatia

1204655††††††††† 04-ECR-064††††††††††††††† Sunil†††††††††††††††††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† R(DIS)

Information Technology

1201627††††††††† 01-ECR-399††††††††††††††† Roohi Kapoor††††††††††††† G.K. Kapoor ††††††††††††† 561/281

1202618††††††††† 02-ECR-381††††††††††††††† Maninder Singh††††††††††† Ravinder Pal Singh††††††† R(M,ACDS)

1204607††††††††† 04-ECR-337††††††††††††††† Amit Malik†††††††††††††††††† Mukesh Malik††††††††††††† R(DTS, DIS,AC)

1204608††††††††† 04-ECR-57††††††††††††††††† Amit Singh Tomer†††††††† Suraj Pal Singh R (AC)

1204611††††††††† 04-ECR-399††††††††††††††† Arun Kumar†††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† CANCELLED

1204612††††††††† 04-ECR-340††††††††††††††† Ashish Arora††††††††††††††† Parmod Kumar Arora†† 677/339

1204613††††††††† 04-ECR-341††††††††††††††† Ashish Dhamija†††††††††††† Radhey Shyam ††††††††††† R(DIS, AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhamija

1204616††††††††† 04-ECR-343††††††††††††††† Gaurav Arora ††††††††††††† K.L. Arora†††††††††††††††††† R(DIS)

1204617††††††††† 04-ECR-344††††††††††††††† Harish Singal††††††††††††††† Manish Kumar 686/343

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singal

1204626††††††††† 04-ECR-352††††††††††††††† Nidhi Singh†††††††††††††††††† Kuldeep Singh††††††††††††† R(AC)

1204628††††††††† 04-ECR-353††††††††††††††† Nitesh Singal††††††††††††††† Ishwar Das Singal†††††††† R(DIS, AC)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1204631††††††††† 04-ECR-356††††††††††††††† Parveen Kumar††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† R (DIS)

1204638††††††††† 04-ECR-62††††††††††††††††† Rahul Sachdeva††††††††††† Bhagwan Dass††††††††††††† R(AC)

1204639††††††††† 04-ECR-362††††††††††††††† Ravi Singla†††††††††††††††††† Subhash Chand††††††††††† 731/366

1204642††††††††† 04-ECR-365††††††††††††††† Sahil Arora†††††††††††††††††† Inder Jeet Arora†††††††††† 679/340

1204645††††††††† 04-ECR-368††††††††††††††† Sargam Munjal†††††††††††† Vinod Kumar Munjal††† 744/372

1204646††††††††† 04-ECR-369††††††††††††††† Saurabh Gakhar†††††††††† K.K. Gakhar††††††††††††††† R(DTS, DIS, AC)

1204648††††††††† 04-ECR-63††††††††††††††††† Shammi Yadav†††††††††††† Dharam pal Yadav††††††† R(M, DIS, AC)

1204651††††††††† 04-ECR-372††††††††††††††† Shivani†††††††††††††††††††††††† Rajnish Arora†††††††††††††† R(M)

1204656††††††††† 04-ECR-376††††††††††††††† Vibhu Bhardwaj†††††††††† Mohan Parkash †††††††††† R(M,DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1204657††††††††† 04-ECR-377††††††††††††††† Vivek Mehta††††††††††††††† Kunj Bihari Mehta††††††† R(DIS)

1204658††††††††† 04-ECR-378††††††††††††††† Yaman Budhiraja††††††††† Surinder Kumar †††††††††† R (DTS,DIS,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Budhir

1204241††††††††† 04-ECR-219††††††††††††††† Saurav Thakral†††††††††††† O.P. Thakral††††††††††††††† 718/359

1204255††††††††† 04-ECR-228††††††††††††††† Vipin Kumar†††††††††††††††† Hazari Lal†††††††††††††††††††† 678/339

1204317††††††††† 04-ECR-249††††††††††††††† Palak Bhatia†††††††††††††††† I.S.Bhatia†††††††††††††††††††† 702/351

1205681††††††††† 05-ECR-474††††††††††††††† Doli Saini††††††††††††††††††††† Mohinder†††††††††††††††††††† R (DIS,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saini††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1205682††††††††† 05-ECR-475††††††††††††††† Harish Vohra††††††††††††††† Shiv Ram †††††††††††††††††††† R (DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Vohra

1205685††††††††† 05-ECR-478††††††††††††††† Rahul Bhan†††††††††††††††††† Ashok Bhan†††††††††††††††† 734/372

1203602††††††††† 02-SAA-522†††††††††††††† Anisha Sharma†††††††††††† Rakesh Kumar†††††††††††† R(AC)

1203614††††††††† 03-ECR-380††††††††††††††† Deepa Guglani††††††††††††† Gulshan †††††††††††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guglani

1203619††††††††† 03-ECR-385††††††††††††††† Gaurav Sharma†††††††††††† Ashok †††††††††††††††††††††††† 700/350

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1203639††††††††† 03-ECR-403††††††††††††††† Ritika†††††††††††††††††††††††††† Ramesh††††††††††††††††††††††† 743/372††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kataria

1203647††††††††† 03-ECR-410††††††††††††††† Saurabh Oberoi††††††††††† Arun Oberoi†††††††††††††††† R(DIS)

1203660††††††††† 03-ECR-420††††††††††††††† Vikas Rana†††††††††††††††††† Mitter Pal ††††††††††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singh†††

1203661††††††††† 03-ECR-421††††††††††††††† Vipul Dua†††††††††††††††††††† Mohan Lal †††††††††††††††††† R(DIS, AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dua

1203662††††††††† 03-ECR-57††††††††††††††††† Vipul Gupta††††††††††††††††† Radhey Sham†††††††††††††† 715/358

1204684††††††††† 04-ECR-423††††††††††††††† Harpreet Singh†††††††††††† Charan Singh††††††††††††††† R(AC)

1202611††††††††† 02-ECR-379††††††††††††††† Gandharv Chhabra†††††† Surinder ††††††††††††††††††††† RL

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kumar

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1204654††††††††† 04-ECR-375††††††††††††††† Sumit Aggarwal††††††††††† Vinod Aggarwal†††††††††† 712/356

1200630††††††††† 2K-ECR-360†††††††††††††† Amit Suri††††††††††††††††††††† Ashwani Kumar††††††††††† RL††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Suri†††††††††††††††††

1204327††††††††† 04-ECR-257††††††††††††††† Vandit Bhatia††††††††††††††† Chander Prakesh †††††††† RL

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhatia††††††††††††††††††††††††††

1204606††††††††† 04-ECR-36††††††††††††††††† Aman Jha†††††††††††††††††††† Ashok Kumar Jha†††††††† R(DIS)

1204647††††††††† 04-ECR-370††††††††††††††† Saurabh Grover††††††††††† Ajeet Grover †††††††††††††† 733/367††††††††††

Mechanical Engg.

1201423††††††††† 01-ECR-355††††††††††††††† Gagan Deep Rattan††††† Krishan Kumar ††††††††††† ABSENT††††††††

1202420††††††††† 02-ECR-356††††††††††††††† Gurpreet Singh†††††††††††† Hari Singh††††††††††††††††††† RL

1202425††††††††† 02-ECR-358††††††††††††††† Karan Arora†††††††††††††††† A.K. Arora††††††††††††††††† 584/292

1202458††††††††† 02-ECR-373††††††††††††††† Vivek Pratap Singh ††††† Devender Pal Singh††††† R(THD,SM,PT-I,KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cha

1202255††††††††† 02-ECR-404††††††††††††††† Virender ††††††††††††††††††††† Arjun Dass†††††††††††††††††† R(KM)

1201460††††††††† 01-ECR-218††††††††††††††† Vishal Sharma††††††††††††† Dinesh Sharma R(KM)

1204401††††††††† 04-ECR-265††††††††††††††† Abhinav Singh††††††††††††† Subhash Singh††††††††††††† R(KM)

1204408††††††††† 04-ECR-268††††††††††††††† Ashwani Yadav††††††††††† Jagdhish Prashad††††††††† R(KM)

1204414††††††††† 04-ECR-273††††††††††††††† Deepak Sharma††††††††††† Madan Pal Sharma†††††† 716/358

1204415††††††††† 04-ECR-274††††††††††††††† Gagandeep Singh††††††††† Balbir Singh††††††††††††††††† 738/369

1204419††††††††† 04-ECR-277††††††††††††††† Harish Sharma††††††††††††† Dharam Pal Sharma††††† R(KM)

1204420††††††††† 04-ECR-278††††††††††††††† Himanshu†††††††††††††††††††† Som Nath Dawar†††††††† R(KM)

1204423††††††††† 04-ECR-280††††††††††††††† Mahesh††††††††††††††††††††††† H.K. Munjal†††††††††††††††† R(KM)

1204424††††††††† 04-ECR-281††††††††††††††† Manish Gupta†††††††††††††† Ramesh Kumar 756/378

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta††

1204426††††††††† 04-ECR-283††††††††††††††† Mohit Bhargva††††††††††††† Ashok Bhargva 673/337

1204427††††††††† 04-ECR-284††††††††††††††† Mukesh Kumar††††††††††† Zila Singh†††††††††††††††††††† 675/338

1204430††††††††† 04-ECR-44††††††††††††††††† Parteek Kumar†††††††††††† Satish Kumar††††††††††††††† R(KM)

1204432††††††††† 04-ECR-288††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† Hari Bhajan††††††††††††††††† R(KM)

1204433††††††††† 04-ECR-289††††††††††††††† Rahil†††††††††††††††††††††††††††† Ram Phool Panu†††††††††† R(KM)

1204434††††††††† 04-ECR-45††††††††††††††††† Rahul Singh††††††††††††††††† S.K. Singh††††††††††††††††††† R(SM, KM)

1204437††††††††† 04-ECR-291††††††††††††††† Rohit Sethi††††††††††††††††††† Vijay Kumar Sethi††††††† CANCELLED

1204446††††††††† 04-ECR-296††††††††††††††† Shailesh Chandra††††††††† Ramesh Chandra Pan†† R(KM)

1204447††††††††† 03-SDV-61†††††††††††††††† Suashant Malhotra††††††† Sudhir Malhotra††††††††††† R(KM)

1204456††††††††† 04-ECR-305††††††††††††††† Vikram Mehala†††††††††††† Sube Singh†††††††††††††††††† R (SM,KM,PT-1)

1204459††††††††† 04-ECR-306††††††††††††††† Vivek Pundir††††††††††††††† Inderjeet Singh 676/338

1204142††††††††† 04-ECR-148††††††††††††††† Narender Kamboj††††††† Gian Singh††††††††††††††††††† R(KM)

1204244††††††††† 04-ECR-221††††††††††††††† Sumeet Sharma††††††††††† R.K. Sharma††††††††††††††† R (All theory)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1205482††††††††† 05-ECR-463††††††††††††††† Nitin Bhatia††††††††††††††††† Ashok Kumar Bhatia††† R(SM, KM)

1205483††††††††† 05-ECR-464††††††††††††††† Nitin Sethi††††††††††††††††††† Subhash Chander†††††††† 818/409

1205484††††††††† 05-ECR-465††††††††††††††† Raveesh Dhawan††††††††† K.K. Dhawan†††††††††††††† R(KM)

1205485††††††††† 05-ECR-466††††††††††††††† Sanjay Kumar††††††††††††† Shkumbher Dutt†††††††††† 713/357

1205487††††††††† 05-ECR-468††††††††††††††† Pirnce†††††††††††††††††††††††††† Narain Dass†††††††††††††††† R(SM,KM)

1203432††††††††† 03-ECR-296††††††††††††††† Puneet Sadana††††††††††††† S.K. Sadana†††††††††††††††† 606/303

1203443††††††††† 03-ECR-305††††††††††††††† Shashandk Vir Vadav†† Karamvir Yadav†††††††††† 638/319

1203448††††††††† 03-ECR-310††††††††††††††† Sumit Sachdeva††††††††††† Krishan Chand 646/323

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sachdeva††††††††

1203449††††††††† 03-ECR-45††††††††††††††††† Surender Kumar†††††††††† Ishwar Chand ††††††††††††† R(THD,KM)

1204431††††††††† 04-ECR-287††††††††††††††† Parveesh Kakkar††††††††† Jagdish Kakkar††††††††††† R(KM)

1205481††††††††† 05-ECR-462††††††††††††††† Deepak Kumar†††††††††††† Jai Singh†††††††††††††††††††††† R(SM,KM)

1203411††††††††† 03-ECR-37††††††††††††††††† Hardeep Singh††††††††††††† Balvinder Singh 701/351

Electrical Engg.

1201231††††††††† 01-ECR-296††††††††††††††† Pamit Sharma†††††††††††††† Paramjit Sharma†††††††††† R(AE)

1201250††††††††† 01-ECR-309††††††††††††††† Shishir Banerjee††††††††††† S.K.Banerjee†††††††††††††† 598/299

1201253††††††††† 01-ECR-312††††††††††††††† Surinder Mehra††††††††††† Zile Singh†††††††††††††††††††† CANCELLED

1202281††††††††† 02-ECR-423††††††††††††††† Sanjeev Kumar†††††††††††† Krishan Dev Sharma†††† 657/329

1202203††††††††† 02-ECR-294††††††††††††††† Amanpreet†††††††††††††††††† Gurvinder Singh††††††††††† R(AE)

1202205††††††††† 02-ECR-70††††††††††††††††† Amol Jain†††††††††††††††††††† Parmod Kumar ††††††††††† CANCELLED

1204201††††††††† 04-ECR-17††††††††††††††††† Aman Kumar††††††††††††††† Baldev Singh††††††††††††††† CANCELLED

1204211††††††††† 04-ECR-196††††††††††††††† Gourav Sharma††††††††††† Bharat Bhushan††††††††††† R(AE, EM-I, EMM-I)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††

1204213††††††††† 04-ECR-196††††††††††††††† Jolly Bhatia†††††††††††††††††† Deep Raj Bhatia†††††††††† R (M,TD,AE,EM1,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EMM1)

1204215††††††††† 04-ECR-199††††††††††††††† Kiran Gupta ††††††††††††††† S.K. Gupta†††††††††††††††††† 663/332

1204216††††††††† 04-ECR-200††††††††††††††† Manish Mishra††††††††††††† Ravinder Mishra†††††††††† R(M, EMMI)

1204217††††††††† 04-ECR-20††††††††††††††††† Manoj††††††††††††††††††††††††† Dharm Pal††††††††††††††††††† Absent

1204221††††††††† 04-ECR-203††††††††††††††† Navneet Pushkarna†††††† Satyendra Pushkarna††† R (M,AE,EM-1,EMM1)

1204222††††††††† 04-ECR-204††††††††††††††† Nipun Aggarwal†††††††††† S.L. Aggarwal††††††††††††† R(AE,EM-I)

1204224††††††††† 04-ECR-205††††††††††††††† Nishant Sharma††††††††††† R.P. Sharma†††††††††††††††† R(NAS,AE,EMI,EMMI)

1204225††††††††† 04-ECR-206††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† Prem Singh†††††††††††††††††† R(AE)

1204226††††††††† 04-ECR-207††††††††††††††† Rahul Juneja†††††††††††††††† Ravi Juneja†††††††††††††††††† ABSENT

1204207††††††††† 03-MT-1320†††††††††††††† Avinash Kaushik†††††††††† Satpal Kaushik R(M,AE,EMI,EMMI)

1204227††††††††† 04-ECR-208††††††††††††††† Rajneesh Mishra†††††††††† Hirendra Kumar ††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mishra

 

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

1204228††††††††† 04-ECR-209††††††††††††††† Raman Gulati††††††††††††††† Madan Lal Gulati††††††††† R(AE)

1204230††††††††† 04-ECR-211††††††††††††††† Ramesh Verma†††††††††††† Nihal Singh†††††††††††††††††† R (M,NAS,AE,EM-

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,EMM1,EMM1 Pr.)

1204236††††††††† 04-ECR-216††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† R(AE)

1204237††††††††† 04-ECR-217††††††††††††††† Sanjeev †††††††††††††††††††††† Bhuri Singh†††††††††††††††††† CANCELLED

1204238††††††††† 04-ECR-218††††††††††††††† Sanjeev Kumar†††††††††††† Dharam Singh†††††††††††††† R(AE,EM-I)

1204239††††††††† 04-ECR-24††††††††††††††††† Sarit Kumar††††††††††††††††† Puran Chand††††††††††††††† R(AE, EM-I)

1204242††††††††† 04-ECR-220††††††††††††††† Shubham Mamgain†††††† M.K. Mamgain R(AE, EM-I)

1204243††††††††† 04-ECR-26††††††††††††††††† Sohan Lal†††††††††††††††††††† Ami Lal††††††††††††††††††††††† R(AE, EM-I,EMMI)

1204246††††††††† 04-ECR-28††††††††††††††††† Surinder singh†††††††††††††† Taj Partap Singh ††††††††† Absent

1204250††††††††† 04-ECR-224††††††††††††††† Vikas Garg†††††††††††††††††† Satpal Garg††††††††††††††††† R(AE)

1204253††††††††† 04-ECR-226††††††††††††††† Vikram Rana††††††††††††††† Zile Singh Rana Absent

1204254††††††††† 04-ECR-227††††††††††††††† Vineet Setia††††††††††††††††† Arjun Setia†††††††††††††††††† 723/362

1204257††††††††† 04-ECR- 230†††††††††††††† Virender Singh††††††††††††† Jaswinder Singh††††††††††† R(AE,EMI,EMMI)

1204261††††††††† 04-ECR-234††††††††††††††† Madhur Jakhmola†††††††† Sarveshwar Prasad†††††† Absent

1204263††††††††† 04-ECR-31††††††††††††††††† Gurmeet Singh††††††††††††† Jarnail Singh†††††††††††††††† R(M,AE,EMI,EMMI)

1205282††††††††† 05-ECR-453††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† Balbir Singh††††††††††††††††† R(AE, EM-I, EMMI)

1205283††††††††† 05-ECR-454††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† R.D. Pandey†††††††††††††††† R(AE)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pandey

1205285††††††††† 05-ECR-455††††††††††††††† Rajinder Pal Singh††††††† Charan Singh††††††††††††††† R(AE)

1205286††††††††† 05-ECR-46††††††††††††††††† Vinod Sharma††††††††††††† Shiv Dutt††††††††††††††††††††† R (M,AE)

1203204††††††††† 03-ECR- 184†††††††††††††† Amit Kanwal††††††††††††††† Gurparsa Kanwal†††††††† R(EMI,EMMI)

1203205††††††††† 03-ECR-185††††††††††††††† Anil Kaushal†††††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† R(TD,AE,EMMI)

1203206††††††††† 03-ECR-186††††††††††††††† Ankit Taneja†††††††††††††††† Mohan Lal Taneja††††††† R(AE)

1203207††††††††† 03-ECR-187††††††††††††††† Arjun Sharma†††††††††††††† Arun Sharma †††††††††††††† 691/346

1203208††††††††† 03-ECR-188††††††††††††††† Ashish Goyal††††††††††††††† Yashpal Jain†††††††††††††††† 695/348

1203216††††††††† 03-ECR-193††††††††††††††† Harmandeep Aulakh†††† S.Amar Singh†††††††††††††† R(AE, EMI)

1203219††††††††† 01-UC-446††††††††††††††††† Jaideep Panjeta††††††††††† Sahab Singh†††††††††††††††† CANCELLED

1203221††††††††† 03-ECR-196††††††††††††††† Kanika†††††††††††††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† R(AEI, EMI)

1203223††††††††† 03-ECR-198††††††††††††††† Kshitij Mrya†††††††††††††††† Deepak Marya†††††††††††† CANCELLED

1203224††††††††† 03-ECR-199††††††††††††††† Kunal Sharma†††††††††††††† Satish Sharma†††††††††††††† CANCELLED

1203225††††††††† 03-ECR-200††††††††††††††† Kushan Sharma††††††††††† Satish Sharma†††††††††††††† 656/328

1203229††††††††† 03-ECR-203††††††††††††††† Mohit Shekhar††††††††††††† Som Nath†††††††††††††††††††† R(TD, NAS, AE, EMI)

1203240††††††††† 03-ECR-563††††††††††††††† Rakesh†††††††††††††††††††††††† Rajbir†††††††††††††††††††††††††† CANCELLED

1203246††††††††† 03-ECR-25††††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Maya Ram Kapoor††††† R(BISM,TD, NAS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† AEI, EMI)

1203248††††††††† 03-ECR-27††††††††††††††††† Satish Kumar††††††††††††††† Randhir Singh†††††††††††††† R(NAS, AE, EMI)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1203249††††††††† 03-ECR-213††††††††††††††† Sarurabh Jain††††††††††††††† Rajesh Jain†††††††††††††††††† 659/330

1203250††††††††† 03-ECR-214††††††††††††††† Saurabh Narang†††††††††† Ramesh C. Chand††††††† 683/342††††††††††

1203257††††††††† 02-GNY-416†††††††††††††† Yogesh Sharma††††††††††† Jai Pal Sharma††††††††††††† R(TD, EMI)

1203258††††††††† 03-ECR-218††††††††††††††† Bhuwan Kumar††††††††††† Gyanender Kumar††††††† R(NA S(P)

1203259††††††††† 03-ECR-219††††††††††††††† Himani††††††††††††††††††††††††† Raj Pal Singh††††††††††††††† R(EMI, EMMI)

1203261††††††††† 03-ECR-221††††††††††††††† Vaibhav Singh††††††††††††† Veer Singh†††††††††††††††††† R(TD, NAS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AE,EMI,EMM1)

1203282††††††††† 03-ECR-399††††††††††††††† Charanjeet††††††††††††††††††† Kulwant Rai†††††††††††††††† CANCELLED

1203285††††††††† 03-ECR-02††††††††††††††††† Kawak Kumar ††††††††††† Ramesh Chawla††††††††††† R(EMMI)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chawla

Istrumentation & Control Engg.

1200337††††††††† 2K-ECR-321†††††††††††††† Preetpal Singh Saini††††† Shamsher Singh††††††††††† R(EDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saini††††

1200342††††††††† 2K-ECR-29†††††††††††††††† Manu Sharma†††††††††††††† Vinod Kumar ††††††††††††† 457/254

1202310††††††††† 02-ECR-405††††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† Hewa Singh††††††††††††††††† RL

1200338††††††††† 2K-ECR-28†††††††††††††††† Ankit Sahni†††††††††††††††††† Ashok Sahni†††††††††††††††† RL

1298337††††††††† 97-GP-236††††††††††††††††† Naveen Sohal†††††††††††††† R.S. Sohal †††††††††††††††††† RL

1203310††††††††† 03-ECR-231††††††††††††††† Chetan Pahwa††††††††††††† Gulshan Pahwa Absent

1203311††††††††† 03-ECR-232††††††††††††††† Darpan Dhingra††††††††††† R.L. Dhingra†††††††††††††††† R(AE, NAS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EEC,MI,CPCT)

1204207††††††††† 03-MY-1320†††††††††††††† Avniash Kaushik†††††††††† Satpal Kaushik

1204308††††††††† 04-ECR-240††††††††††††††† Jitender Singh ††††††††††††† H. S. Shekhawat††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Shekhawat††††††††††††††††††

1204310††††††††† 04-ECR-242††††††††††††††† Karnam Harita††††††††††††† Karnam Nagabhushan R(M,NAS)

1204311††††††††† 04-ECR-243††††††††††††††† Manish Khurana†††††††††† Rajiv Khurana††††††††††††† R (M)††

1204314††††††††† 04-ECR-246††††††††††††††† Mridul Kalra†††††††††††††††† Satish Kumar Kalra††††† 744/372

1204316††††††††† 04-ECR-248††††††††††††††† Nitin Yadav††††††††††††††††† Satyavir Singh†††††††††††††† CC

1204319††††††††† 04-ECR-251††††††††††††††† Rajan Sethi†††††††††††††††††† Jagdish Sethi†††††††††††††††† 746/373

1204322††††††††† 04-ECR-253††††††††††††††† Ramneet Lamba†††††††††† Ambinder Singh †††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lamba

1204323††††††††† 04-ECR-254††††††††††††††† Sanchit Malik†††††††††††††† Arun Malik†††††††††††††††††† 721/361

1204324††††††††† 01-GNY-1344†††††††††††† Sandeep Sharma††††††††† D.C.Sharma†††††††††††††††† 770/385

1204328††††††††† 04-ECR-33††††††††††††††††† Yadvinder Bachhal†††††† Didar Singh††††††††††††††††† R(EEC,MI, CPCT)

1204329††††††††† 04-ECR-258††††††††††††††† Yogesh Bhatia††††††††††††† Vinod Bhatia††††††††††††††† R(CPCT)

1204331††††††††† 04-ECR-260††††††††††††††† Vikrant Singh Malik††††† Sahans Pal Singh †††††††† ABSENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Malik

1204333††††††††† 04-ECR-262††††††††††††††† Juhi Garg††††††††††††††††††††† Sudhir Kumar†††††††††††††† 635/318

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1204335††††††††† 04-ECR-263††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† Murari Lal††††††††††††††††††† R(M, CPCT)

1204337††††††††† 03-MY-111†††††††††††††††† Sanjeev Saini††††††††††††††† Naresh Saini†††††††††††††††† R(M)

1204338††††††††† 04-ECR-36††††††††††††††††† Aman Saini†††††††††††††††††† Rameshwar Dass††††††††† R(M,AE,NAS,EEC,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† M1, CPCT)

1204340††††††††† 04-ECR-264††††††††††††††† Hari Chander †††††††††††††† Chand Ram††††††††††††††††† R(ALL TH.)

1205381††††††††† 05-ECR-257††††††††††††††† Mohit Sharma†††††††††††††† Jawahar Lal††††††††††††††††† R(CPCT)

1205383††††††††† 05-ECR-459††††††††††††††† Rupinder Singh†††††††††††† Sahib Singh††††††††††††††††† R(NAS)

1205384††††††††† 05-ECR-460††††††††††††††† Vijay Singal††††††††††††††††† Rajender Parshad†††††††† R(M)

1205385††††††††† 05-ECR-461††††††††††††††† Vipin Parkash Daria††††† Om Parkash†††††††††††††††† R(CPCT)

1203304††††††††† 03-ECR-225††††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† Paras Ram††††††††††††††††††† R(BISM,EEC,MI,CPCT)

1203306††††††††† 03-ECR-227††††††††††††††† Ashisk Sharma†††††††††††† Ram Kumar Sharma†††† R(EEC, CPCT)

1203322††††††††† 02-GNY-505†††††††††††††† Kapil Dev Bhaggan†††††† Mahipal Bhaggan††††††††† R(NAS)

1203331††††††††† 03-ECR-248††††††††††††††† Neeraj Chauhan†††††††††† Ramesh Kumar 674/337

1203334††††††††† 03-ECR-251††††††††††††††† Nitin Sharma††††††††††††††† Arvind Sharma R(NAS, EEC)

1203336††††††††† 03-ECR-253††††††††††††††† Preeti Chaudhary †††††††† Deva Singh†††††††††††††††††† R(NAS)

1203340††††††††† 03-ECR-257††††††††††††††† Rohit Saluja††††††††††††††††† Suraj Saluja††††††††††††††††† R(EEC, CPCT)

1203349††††††††† 03-ECR-266††††††††††††††† Saurav Nagpal††††††††††††† Paramjeet Nagpal†††††††† R(NAS)

1203359††††††††† 03-ECR-274††††††††††††††† Vikas Jain†††††††††††††††††††† S.L.Jain††††††††††††††††††††††† Absent

1203548††††††††† 03-ECR-357††††††††††††††† Tanu Bhatnagar††††††††††† Suresh Bhatnagar††††††††† 708/354

1204383††††††††† 04-ECR-406††††††††††††††† Vaibhav Sharma†††††††††† Dinesh Sharma 728/364

1204332††††††††† 04-ECR-261††††††††††††††† Saurabh Partap†††††††††††† T.P. Partap 1††††††††††††††† R(ALL TH. AELAB,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Net Lab.)

1202531††††††††† 02-ECR-339††††††††††††††† Neha Harjika††††††††††††††† Arun Harjika††††††††††††††† 644/322

1201530††††††††† 01-ECR-380††††††††††††††† Ravi Partap Singh†††††††† Raja Ram ††††††††††††††††††† 572/286

Chemical Engg.†††††††††††††††††††††††††††††††††

1202501††††††††† 02-ECR-327††††††††††††††† Aaditya Sharma††††††††††† A.K. Sharma††††††††††††††† 682/341

1202517††††††††† 02-ECR-206††††††††††††††† Gaurav Goyal†††††††††††††† Rajinder Goyal R(MEB)

1201524††††††††† 01-ECR-180††††††††††††††† Pratha Vyas††††††††††††††††† P.K. Yyas††††††††††††††††††† 558/279

1203549††††††††† 02-MY-568†††††††††††††††† Tarun Talwar††††††††††††††† Inder Kumar†††††††††††††††† 699/350

1200589††††††††† 02-ECR-485††††††††††††††† Alok Tyagi†††††††††††††††††† Ashok Tyagi†††††††††††††††† Absent †††††††††††

1203586††††††††† 03ECR-452†††††††††††††††† Sushant Kothiyal†††††††††† Surinder Dutt††††††††††††††† 693/347

1203524††††††††† 03-ECR-338††††††††††††††† Parth Sharma††††††††††††††† Ravinder Sharma††††††††† RL

1203553††††††††† 03-ECR-361††††††††††††††† Vikas Mahayach†††††††††† Om Parkash ††††††††††††††† RL

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mahayach†††††††

1201547††††††††† 01-ECR-386††††††††††††††† Pooja Verma††††††††††††††† Bhupender Singh †††††††† 561/282

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verma

1200528††††††††† 2K-ECR-213†††††††††††††† Gurpreet†††††††††††††††††††††† Ram Rakha †††††††††††††††† Absent

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1203541††††††††† 03-ECR-352††††††††††††††† Shubhayu†††††††††††††††††††† R.N. Bhattacharya††††††† †††††††††††

1204501††††††††† 04-ECR-308††††††††††††††† Abhinav Singh††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† R(CEPC,FF,MT)

1204502††††††††† 04-ECR-50††††††††††††††††† Ajay Tyagi††††††††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† 709/355††††††††††

1204503††††††††† 04-ECR-309††††††††††††††† Alka Garg††††††††††††††††††† Vijay Kumar Garg††††††† 814/407

1204505††††††††† 04-ECR-51††††††††††††††††† Amarjeet Singh†††††††††††† Labh Singh†††††††††††††††††† 686/343

1204506††††††††† 04-ECR-311††††††††††††††† Ankita Bhargava†††††††††† Surender Bhargava†††††† CANCALLED

1204508††††††††† 03-MY-97†††††††††††††††††† Gurdeep Kumar Saini†† Amar Singh††††††††††††††††† 678/339

1204509††††††††† 04-ECR-313††††††††††††††† Himanshu Grover††††††††† Manish Grover 702/351

1204510††††††††† 04-ECR-52††††††††††††††††† Kanwar Pawan Singh†† Ranbir Singh†††††††††††††††† 694/347

1204514††††††††† 04-ECR-54††††††††††††††††† Parveen †††††††††††††††††††††† Hans Raj††††††††††††††††††††† R (CHE,BTH,MT)

1204515††††††††† 04-ECR-315††††††††††††††† Prashant Shriwal†††††††††† Pratap Singh Shriwal†††† R(BTH)†††††††††††

1204516††††††††† 04-ECR-316††††††††††††††† Priyank Shriwal††††††††††† Pratap Singh Shriwal†††† 710/355

1204517††††††††† 04-ECR-55††††††††††††††††† Raman Bajaj†††††††††††††††† Madan Lal††††††††††††††††††† R(CHE)

1204519††††††††† 04-ECR-56††††††††††††††††† Rohit Kashyap††††††††††††† Ram Kumar Kashyap†† R(FF)

1204521††††††††† 04-ECR-319††††††††††††††† Shrikant †††††††††††††††††††††† Suresh Kumar††††††††††††† R(FF)

1204522††††††††† 04-ECR-322††††††††††††††† Sumit Handa†††††††††††††††† Madhu Sudan Handa††† 697/349

1204525††††††††† 04-ECR-323††††††††††††††† Varun Bathia††††††††††††††† Suraj Singh Bathia††††††† 851/426

1204526††††††††† 04-ECR-324††††††††††††††† Varun Khatri††††††††††††††† Ravi Bushan†††††††††††††††† R(FF)

1204527††††††††† 04-ECR-325††††††††††††††† Varun Kumar Garg ††††† Vipin Kumar Garg††††††† CANCELLED

1204529††††††††† 03-SP-678†††††††††††††††††† Vimmi Kathpalia†††††††††† R.L. Kathpalia††††††††††††† 767/384

1200514††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abhinav Malhotra†††††††† Vijay Malhotra R (CP)PR

1204530††††††††† 04-ECR-328††††††††††††††† Akash Deep Saini†††††††† Raghubir Singh Saini†††† 666/333

1204531††††††††† 04-ECR-329††††††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† Ranjit Singh††††††††††††††††† 661/331

1204532††††††††† 04-ECR-330††††††††††††††† Jitender††††††††††††††††††††††† Subhash Chand Sanej†† CANCELLED

1205582††††††††† 05-ECR-470††††††††††††††† Madhukar Sethi††††††††††† Inder Kumar Sethi††††††† CANCELLED

1205583††††††††† 05-ECR-471††††††††††††††† Navneet Singh††††††††††††† Gursharan Singh†††††††††† 803/402

1205584††††††††† 05-ECR-473††††††††††††††† Nitin Sahu††††††††††††††††††† Rajan Sahu†††††††††††††††††† R(FF)

1203507††††††††† 03-ECR-324††††††††††††††† Ankush Chaudhary†††††† Mann singh†††††††††††††††††† 671/336

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chaudhary†††††††††††††††††††

1203508††††††††† 03-ECR-47††††††††††††††††† Anuj Jain††††††††††††††††††††† Arihant Jain †††††††††††††††† 757/379

1203509††††††††† 03-ECR-325††††††††††††††† Ashish Kapila†††††††††††††† Arun Kumar Kapila††††† 736/368

1203511††††††††† 03-ECR-327††††††††††††††† Deep Raja Sengar††††††† Suresh Kumar †††††††††††† 716/358

1203513††††††††† 03-ECR-328††††††††††††††† Eshan Sharma†††††††††††††† V.P. Sharma†††††††††††††††† R(FF)

1203516††††††††† 03-ECR-331††††††††††††††† Jaswinder Singh††††††††††† Gyan Singh†††††††††††††††††† 675/338

1203520††††††††† 03-ECR-334††††††††††††††† Monit Kamboj††††††††††††† Roshan Lal Kamboj††††† 640/320††††††††††

1203521††††††††† 03-ECR-335††††††††††††††† Nishant Mittal†††††††††††††† Vinod Mittal†††††††††††††††† 683/342††††††††††

1203522††††††††† 03-ECR-336††††††††††††††† P.Parti Sarthi††††††††††††††† Raghuvansh Pandey††††† 746/373

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1203527††††††††† 03-ECR-341††††††††††††††† Prerna Chandna††††††††††† Narinder Chandna††††††† 785/393

1203528††††††††† 03-ECR-342††††††††††††††† Rachit Aggarwal†††††††††† Avneesh Aggarwal††††††† 767/384

1203529††††††††† 03-ECR-343††††††††††††††† Rachit Kakkar††††††††††††† Vijay Kakkar†††††††††††††† 674/337

1203533††††††††† 03-ECR-346††††††††††††††† Robin Goyal†††††††††††††††† Ramesh Goyal††††††††††††† 660/330

1203537††††††††† 03-ECR-50††††††††††††††††† Sanjeev Roy†††††††††††††††† Rajeshwar Roy 677/339

1203538††††††††† 03-ECR-51††††††††††††††††† Sanjiv Kumar†††††††††††††† Jai Bhagwan†††††††††††††††† R(CHE)

1203539††††††††† 03-ECR-350††††††††††††††† Shalini Sharma †††††††††††† Shiv Kumar Sharma††††† 728/364

1203540††††††††† 03-ECR-351††††††††††††††† Shashank †††††††††††††††††††† Rajesh Gupta††††††††††††††† 730/365

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Khandelwal†††††††††††††††††

1203541††††††††† 03-ECR-352††††††††††††††† Shubhash††††††††††††††††††††† R.N. Bhattacharya††††††† R(FF)††

1203544††††††††† 03-ECR-52††††††††††††††††† Sukh Pal†††††††††††††††††††††† Partap Singh†††††††††††††††† 745/373

1203547††††††††† 03-ECR-356††††††††††††††† Tajinder Kumar††††††††††† Mohinder Singh††††††††††† R(FF, THD)††††

1203550††††††††† 03-ECR-358††††††††††††††† Vandana Kamboj†††††††† Darshan Lal Kamboj††† 703/352

1203554††††††††† 03-ECR-54††††††††††††††††† Vikas Sharma†††††††††††††† Ravi Dutt††††††††††††††††††††† 722/361

1203556††††††††† 03-ECR-363††††††††††††††† Vivek†††††††††††††††††††††††††† S.Padmanabhan††††††††††† 713/357

1203558††††††††† 03-ECR-365††††††††††††††† Damandeep Singh ††††††† Harvinder Singh††††††††††† R(M,CHE)

1204582††††††††† 04-ECR-416††††††††††††††† Sachin Saini††††††††††††††††† Rattan Lal†††††††††††††††††††† R(M,CHE)

1204584††††††††† 04-ECR-418††††††††††††††† Rajeev Chahal††††††††††††† Dhan Pat Singh 769/385

1204585††††††††† 04-ECR-419††††††††††††††† Lokesh Kumar†††††††††††† Ram Pal Sharma†††††††††† 706/353

1204586††††††††† 04-ECR-420††††††††††††††† Arun Kauahik†††††††††††††† Sawtanter Kaushik ††††† R(CHE, FF)

1202539††††††††† 02-ECR-344††††††††††††††† Rajat Garg††††††††††††††††††† Pawan Kumar Garg††††† ABSENT

1201515††††††††† 01-ECR-174††††††††††††††† Mohammed Sultan††††††† Mohammed Jafar††††††††† R(FF)

1299530††††††††† 98-GKL-663†††††††††††††† Dinesh Kumar††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† R (MEB)

1299531††††††††† 99-ECR-64††††††††††††††††† Sunil Kumar ††††††††††††††† Churia Kumar ††††††††††††† Absent

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhanday†††††††††††††††††††††† Dhanday††††††††††

1203524††††††††† 03-ECR-338††††††††††††††† Parth Sharma††††††††††††††† Ravinder Sharma††††††††† 674/337††††††††††

1203553††††††††† 03-ECR-361††††††††††††††† Vikash Mahayach†††††††† Om Parkash†††††††††††††††† 728/364

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mahayach†††††††

SKIET,KKR

1499114††††††††† 99-SETK-102†††††††††††† Ravi Kishore Singh†††††† Shiv Sharan Singh†††††††† ABSENT †††††††

1400601††††††††† 2K-SETK-134††††††††††† Gaurav Chawla†††††††††††† Prem Sagar Chawla †††† 470/235

1401286††††††††† 01-SETK-178†††††††††††† Bhushan†††††††††††††††††††††† Nand Lal††††††††††††††††††††† Cancelled

1400656††††††††† 2K-SETK-174††††††††††† Abhinav Aggarwal††††††† M.L. Aggarwal R(EEF, EME)

1401383††††††††† 01-SETK-287†††††††††††† Deepak Dhiman††††††††††† Khushwant Rai R(EEF)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhiwan

1401241††††††††† 01-SETK-147†††††††††††† Kunal Chaturvedi††††††††† Mukesh Chandra††††††††† ABSENT

1401266††††††††† 01-SETK-28†††††††††††††† Abhishek Garg†††††††††††† Subhash Garg†††††††††††††† CANCELLED

1402202††††††††† 02-SETK-132†††††††††††† Vivek Malik†††††††††††††††† M.S.Malik††††††††††††††††††† RL

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1402225††††††††† 02-SETK-133†††††††††††† Vikas Kapoor††††††††††††† Kishori lal Kapoor††††††† 568/284

1402246††††††††† 02-SETK-144†††††††††††† Kuldeep Yadav††††††††††† Krishan Kumar R(DCS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Yadav

1402277††††††††† 02-SETK-161†††††††††††† Tarun Choudhary††††††††† Satyabir Singh R(S&S)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Choudhary

1402237††††††††† 02-SETK-139†††††††††††† Dinesh Kumar †††††††††††† Jai Singh Nainal††††††††††† R(SDA, NAS, FW,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nainal††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SS, DCS)

1402258††††††††† 02-SETK-152†††††††††††† Ankur Karanwal†††††††††† Desh Raj Karanwal †††† R(SDA, FW, SS)††††††††

1402275††††††††† 02-SETK-160†††††††††††† Ajay Kumar†††††††††††††††† Ishwar Sharma 558/279

1402280††††††††† 02-SETK-164†††††††††††† Ravi Battan†††††††††††††††††† Balwant Singh Battan††† R(SDA, NAS, DCS)

1402294††††††††† 02-SETK-189†††††††††††† Neeraj Gulati††††††††††††††† Amar Nath Gulati†††††††† R(FW & SS)

1402298††††††††† 02-SETK-180†††††††††††† Lakhmi Chand †††††††††††† Dev Dutt Sharma††††††††† 549/275

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1402306††††††††† 02-SETK-186†††††††††††† Pankaj Jha††††††††††††††††††† Ramesh Jha††††††††††††††††† R(NAS, SS)

1402265††††††††† 02-SETK-30†††††††††††††† Sushil Kumar††††††††††††††† Ved Parkash††††††††††††††† ABSENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhawan†††††††††††††††††††††††††††††††††††

1403206††††††††† 03-SETK-1113†††††††††† Vishu Gulati††††††††††††††††† Chander Shekhar †††††††† 726/363

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gulati††††††††††††††

1403207††††††††† 03-SETK-12†††††††††††††† Bharti†††††††††††††††††††††††††† Ranjit Singh††††††††††††††††† R(M,NAS, AC,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EL, P)

1403211††††††††† 03-SETK-119†††††††††††† Ravi Kwatra†††††††††††††††† R.C. Kwatra††††††††††††††† 685/343

1403220††††††††† 03-SETK-†††††††††††††††††† Sunil Kumar†††††††††††††††† Raghuveer Singh†††††††††† R (NAS)

1403221††††††††† 03-SETK-14†††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† Satbir Singh††††††††††††††††† R(NAS)

1403230††††††††† 03-SETK-131†††††††††††† Rakesh Chaudhary†††††† Beni Parshad††††††††††††††† 643/342

1403233††††††††† 03-SETK-15†††††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† Mohan Lal††††††††††††††††††† R(ELEC, AC)

1402224††††††††† 02-SETK-15†††††††††††††† Vivek Malik†††††††††††††††† M.S. Malik†††††††††††††††††† 608/304

1403215††††††††† 03-SETK-119†††††††††††† Ravi Kuwatra†††††††††††††† R.C. Kuwatra†††††††††††††† R(M)

1403244††††††††† 03-SETK-139†††††††††††† Kunal Raar†††††††††††††††††† Ashok Raar††††††††††††††††† 685/343††††††††††

1403246††††††††† 03-SETK-141†††††††††††† Sachin Kumar†††††††††††††† Jaiveer Singh††††††††††††††† 632/316

1403250††††††††† 03-SETK-143†††††††††††† Yogesh Chauhan††††††††† Rishi Lal Chauhan†††††††† 705/353

1403258††††††††† 03-SETK-19†††††††††††††† Amrinder Singh†††††††††††† Pritam Singh†††††††††††††††† R(ELEC,DTS,AC)

1403260††††††††† 03-SETK-150†††††††††††† Jaswinder Singh††††††††††† Inderjeet Singh 733/367

1403262††††††††† 03-SETK-152†††††††††††† Vipin Kamboj†††††††††††††† Mohinder Kamboj††††††† 673/337

1403267††††††††† 03-SETK-16†††††††††††††† Nishant Bhardwaj†††††††† N.C. Bhardwaj R(ELEC, DTS)

1403268††††††††† 03-SETK-157†††††††††††† Gaurav Malik†††††††††††††† Anil Kumar Malik ††††††† R(M,D TS)

1403271††††††††† 03-SETK-159†††††††††††† Ankur Gupta††††††††††††††† Chetan Parkash Gupta 704/352†††††††††

1403272††††††††† 03-SETK-160†††††††††††† Gurinder Singh††††††††††††† Baldev Sigh††††††††††††††††† R(NAS DTS, AC)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1403274††††††††† 03-SETK-162†††††††††††† Rajeev Aggarwal††††††††† Parveen Aggarwal††††††† 627/314

1403275††††††††† 03-SETK-163†††††††††††† Tarunjeet Singh†††††††††††† Amarjeet Singh 686/343††††††††††

1403280††††††††† 03-SETK-168†††††††††††† Pankaj Chaudhary††††††† Nohar Singh†††††††††††††††† R(AC)

1403281††††††††† 02-GNK-1125††††††††††† Sonu Banwal††††††††††††††† Rishi Pal SinghR(M, NAS ELEC,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Banwal†††††††††††† DTS, DCS)

1403282††††††††† 03-SETK-169†††††††††††† Jiauddin††††††††††††††††††††††† Ramjan†††††††††††† R(AC)

1403283††††††††† 03-SETK-24†††††††††††††† Rishi Raj Singh†††††††††††† Jagdish Chander†††††††††† R(M, NAS, DTS, SDC)

1403288††††††††† 03-SETK-172†††††††††††† Surjeet Singh††††††††††††††† Ramdiya†††††††††††††††††††††† R(M,ELEC DTS, AC)

1403289††††††††† 03-SETK-173†††††††††††† Varun Rathi††††††††††††††††† Jai Kishan Rathi††††††††††† R(DTS, AC)

1403290††††††††† 03-SETK-174†††††††††††† Kush Jindal†††††††††††††††††† Vinod Kumar Jindal †††† R(DTS)

1403293††††††††† 03-SETK-177†††††††††††† Gaurav Chaudhary††††††† Satyavir Singh†††††††††††††† CANCELLED

1403295††††††††† 03-SETK-179†††††††††††† Sourabh Pandey†††††††††† Ashok Pandey††††††††††††† R(M.DTS)

1403298††††††††† 03-SETK-182†††††††††††† Raghuvinder Singh††††††† Chattar Singh††††††††††††††† Absent

1404383††††††††† 04-SETK-255†††††††††††† Nitin Kumar†††††††††††††††† Onkar Chand†††††††††††††† 659/330

1404388††††††††† 04-SETK-259†††††††††††† Suman Saini††††††††††††††††† Hardeep Singh Saini†††† R(M)

1404390††††††††† 04-SETK-261†††††††††††† Kiran Walia††††††††††††††††† Surinder Kumar †††††††††† R(M)

1404096††††††††† 04-SETK-116†††††††††††† Madulica Garg††††††††††††† Janak Raj Garg CANCELLED

1404213††††††††† 04-SETK-134†††††††††††† Puneet Choudhary††††††† Suraj Bhan ††††††††††††††††† 712/356

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Choudhary††††††††††††††††††

1404214††††††††† 04-SETK-135†††††††††††† Sunny Sachdeva†††††††††† Prem Chand†††††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sachdeva††††††††††††††††††††

1404215††††††††† 04-SETK-136†††††††††††† Pankaj Kumar †††††††††††† Devki Nandan 812/406

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kandpal†††††††††††††††††††††† Kandpal

1404226††††††††† 03-DSK-591†††††††††††††† Gaurav Singh Saini††††††† Suraj Singh Saini†††††††††† R (MNAS,DTS,AC)

1404232††††††††† 04-SETK-131†††††††††††† Sanjeet Kumar†††††††††††† Ishwar Singh†††††††††††††††† R(DTS)

1404234††††††††† 04-SETK-148†††††††††††† Surbhi Sharma††††††††††††† Ramesh Kumar ††††††††††† 819/410

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1404235††††††††† 04-SETK-149†††††††††††† Sandeep Jangra††††††††††† Ved Parkash Jangra††††† R(AC)

1404236††††††††† 04-SETK-150†††††††††††† Akhil Kumar Tansar†††† Vijay Kumar†††††††††††††††† 729/365

1404238††††††††† 04-SETK-12†††††††††††††† Parveen Kumar††††††††††† Shish Pal††††††††††††††††††††† 687/344

1404242††††††††† 04-SETK-13†††††††††††††† Sachin Rohilla†††††††††††††† Surjeet Singh††††††††††††††† R(NAS, DTS, AC)

1404243††††††††† 04-SETK-14†††††††††††††† Satwinder Singh††††††††††† Sahib Singh††††††††††††††††† 734/367

1404244††††††††† 04-SETK-15†††††††††††††† Manish Kumar††††††††††††† Rulda Ram†††††††††††††††††† CANCELLED

1404245††††††††† 04-SETK-155†††††††††††† Amit†††††††††††††††††††††††††††† Hanuman Singh R(NAS,EEC,SDC,AC)

1404251††††††††† 04-SETK-157†††††††††††† Sushma Saini††††††††††††††† Balbir Singh Saini††††††††† R (AC)

1404252††††††††† 04-SETK-158†††††††††††† Robin Brar†††††††††††††††††† Gian Chand Brar††††††††† R (M,ELEC,SDC,AC)

1404253††††††††† 04-SETK-18†††††††††††††† Raj Kamal††††††††††††††††††† Sher Singh††††††††††††††††††† R(ELEC)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1404255††††††††† 04-SETK-19†††††††††††††† Anil Kumar ††††††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† R(NAS)

1404258††††††††† 04-SETK-161†††††††††††† Lalit Mukhi†††††††††††††††††† A.K. Mukhi††††††††††††††††† R(SDC,AC)

1404261††††††††† 04-SETK-164†††††††††††† Anup Aggarwal††††††††††† Mukesh Kumar †††††††††† 750/375

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aggarwal

1404262††††††††† 04-SETK-165†††††††††††† Dhirender Rana††††††††††† Amar Singh††††††††††††††††† R(M,NAS,SDC,AC)

1404263††††††††† 04-SETK-166†††††††††††† Rajat Kaushik†††††††††††††† Sunil Kaushik†††††††††††††† Absent

1404265††††††††† 04-SETK-168†††††††††††† Hardeep Sheokand†††††† Kapoor Chand ††††††††††† R(ALL Theory papers)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sheokand††††††††

1404266††††††††† 04-SETK-169†††††††††††† Rahul Tuteja†††††††††††††††† Jagdish Chander†††††††††† R(M,NAS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Tuteja††††††††††††††††††††††††††

1404268††††††††† 04-SETK-20†††††††††††††† Sanjeev Kumar†††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† 739/370

1404269††††††††† 04-SETK-22†††††††††††††† Sunil Dhull††††††††††††††††††† Mange RamDhull††††††† R (ALL Theory papers)

1404271††††††††† 04-SETK-171†††††††††††† Gaurav Arora†††††††††††††† Shiv Raj Arora R(M,NAS,ELEC,SDC,AC)

1404272††††††††† 04-SETK-23†††††††††††††† Anshman††††††††††††††††††††† Satpal†††††††††††††††††††††††††† R(NAS, DTS, SDC)

1404273††††††††† 04-SETK-24†††††††††††††† Rajinder Kumar††††††††††† Raghbir Singh†††††††††††††† R(M,NAS,AC)

1404275††††††††† 04-SETK-173†††††††††††† Dinkar Sharma†††††††††††† Purshottam Kumar †††††† R(ELEC,DTS,SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1404276††††††††† 04-SETK-25†††††††††††††† Rajeev Dhanda†††††††††††† Dayanand ††††††††††††††††††† R(M,NAS,AC)

1404277††††††††† 04-SETK-174†††††††††††† Gaurav Gupta†††††††††††††† Ashok Kumar Gupta††† 709/355

1404279††††††††† 04-SETK-176†††††††††††† Vijay Kumar†††††††††††††††† Karan Singh†††††††††††††††† R(M,NAS,ELEC,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SDC,AC)

1404280††††††††† 04-SETK-177†††††††††††† Janish†††††††††††††††††††††††††† Rajinder SinghR(NAS)

1404283††††††††† 04-SETK-179†††††††††††† Devesh Garg††††††††††††††† Shyam Prakash Garg††† R(NAS,SDG, AC)

1404247††††††††† 04-SETK-156†††††††††††† Vikram Singh††††††††††††††† Gaje Singh††††††††††††††††††† 682/341

1404248††††††††† 04-SETK-16†††††††††††††† Bhersam Jangra††††††††††† Karm Singh††††††††††††††††† R(M,SDC)

1404270††††††††† 04-SETK-22†††††††††††††† Sunil Dhull †††††††††††††††††† Mange Ram Dhull†††††††† R (M,NAS)

1404293††††††††† 04-SETK-28†††††††††††††† Jatin Bansal††††††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† R(NAS, DTS, SDC)

1404299††††††††† 04-SETK-188†††††††††††† Yogita††††††††††††††††††††††††† Jagdev Singh††††††††††††††† R(NAS, AC)

1404300††††††††† 04-SETK-189†††††††††††† Bharat Bhushan††††††††††† Manpal†††††††††††† R (M,NAS)

1404301††††††††† 04-SETK-190†††††††††††† Mohit Gupta†††††††††††††††† Pawan Gupta††††††††††††††† CANCELLED

1405381††††††††† 05-SETK-304†††††††††††† Gaurav Kumar††††††††††††† Kashmirl Lal†††††††††††††††† R (M,NAS,ELEC,AC)

1405383††††††††† 05-SETK-306†††††††††††† Amreek Singh†††††††††††††† Santokh Singh††††††††††††† R(M, NAS)

1405384††††††††† 05-SETK-307†††††††††††† Rahul Bhayan†††††††††††††† Sadhuram Bhayan†††††††† R(M,NAS, DTS, SDC)

1405385††††††††† 05-SETK-308†††††††††††† Rahul Bhayan†††††††††††††† Sadhu Ram Bhayan††††† R (ALL Theory papers)

1405387††††††††† 05-SETK-310†††††††††††† Kavita††††††††††††††††††††††††† Sultan Singh††††††††††††††††† R(M)†††

1405388††††††††† 05-SETK-311†††††††††††† Shagun Preet††††††††††††††† Mohinder Singh††††††††††† R(M, NAS)

1405389††††††††† 05-SETK-312†††††††††††† Sunil Kumar†††††††††††††††† Jagdish Chander†††††††††† R(M,NAS, ELEC)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1405390††††††††† 05-SETK-326†††††††††††† Suresh††††††††††††††††††††††††† Om Parkash Barnial††††† R (M)

COMPUTER ENGG.

1499005††††††††† 99-SETK-58†††††††††††††† Sanjeev Kumar†††††††††††† Tikal Ram†††††††††††††††††††† R(SMC, DTS)

1401184††††††††† 01-SETK-279†††††††††††† Gurjeet Singh††††††††††††††† Harvinder Singh††††††††††† R(SMC)

1401187††††††††† 01-SETK-282†††††††††††† Preeti†††††††††††††††††††††††††† Birinder Singh†††††††††††††† R(SMC)

1401049††††††††† 01- SETK-82††††††††††††† Surjeet Singh††††††††††††††† Jarnail Singh†††††††††††††††† ABSENT

1401066††††††††† 01- SETK-92††††††††††††† Amrish Sharawat††††††††† Harindra SinghR(COE, DE)

1401074††††††††† 01- SETK-99††††††††††††† Vikas Dwivedi††††††††††††† Rameshwar Dass††††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dwivedi

1401082††††††††† 01- SETK-107††††††††††† Rakshit Chaudhary†††††† Vineet Chaudhary†††††††† ABSENT

1401086††††††††† 01- SETK-267††††††††††† Gaurav Sharma†††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† R(COA, DIS,DE)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1401088††††††††† 01- SETK-111††††††††††† Ravinder Pal Singh††††††† Kulwant SinghR(COA, DIS, DE)

1401084††††††††† 01- SETK-109††††††††††† Puneet Bhasin†††††††††††††† S.M. Bhasin†††††††††††††††† R(DTS, DE)

1401089††††††††† 01- SETK-113††††††††††† Vikram Dutt Sharma†††† Devender Kumar††††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1402051††††††††† 02- SETK-97††††††††††††† Nishant Bhardwaj†††††††† Naresh Kumar††††††††††††† R(DE)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1402062††††††††† 02- SETK-101††††††††††† Vipin Bansal†††††††††††††††† Ved Parkash Bansal†††† CANCELLED

1402068††††††††† 02- SETK-14††††††††††††† Rajat Aggarwal†††††††††††† Ramesh Aggarwal†††††††† R(COA)

1402094††††††††† 02- SETK-115††††††††††† Amit Mehla††††††††††††††††† Subash Chand††††††††††††† CANCELLED

1402093††††††††† 02- SETK-55††††††††††††† Tajinder Pal Singh†††††††† Amrik Singh†††††††††††††††† R(DTS, COA)

1402061††††††††† 02- SETK-100††††††††††† Neha Yadav†††††††††††††††† K.K. Yadav†††††††††††††††† 611/306

1403189††††††††† 03- SETK-252††††††††††† Rupinder Singh†††††††††††† Mohan Singh††††††††††††††† R(IS, PMFS, DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† COA, DIS, DE)

1404093††††††††† 04- SETK-113††††††††††† Neha Haryal†††††††††††††††† Kamal Haryal†††††††††††††† RL

1403184††††††††† 03- SETK-247††††††††††† Neeraj Kaushik††††††††††† Suresh Kaushik††††††††††† R(DTS, COA)

1403006††††††††† 03- SETK-47††††††††††††† Arun Prshant††††††††††††††† R.Venkataraman†††††††††† 713/357

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Venkataraman†††††††††††††††††††††††††

1403010††††††††† 03- SETK-50††††††††††††† Arvind Lakra††††††††††††††† B.S Lakra††††††††††††††††††† 693/347

1403014††††††††† 03- SETK-54††††††††††††† Vaibhav Gulati††††††††††††† Lalit Kumar††††††††††††††††† 653/327

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gulati

1403017††††††††† 03-SETK-55†††††††††††††† Deepti Gupta††††††††††††††† Narain Dutt Gupta††††††† R(DIS)

1403018††††††††† 03-SETK-56†††††††††††††† Vikas Gupta†††††††††††††††† Surender Pal Gupta††††† 757/379

1403021††††††††† 03-SETK-1†††††††††††††††† Dushyant Gupta††††††††††† Hansraj††††††††††††††††††††††† 754/377

1403023††††††††† 03-SETK-58†††††††††††††† Dolly Garg††††††††††††††††††† Anil Garg††††††††††††††††††††† CANCELLED

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1403024††††††††† 03-SETK-†††††††††††††††††† Harpreet Singh†††††††††††† Harjinder Singh R(M,DTS, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sidhu††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† INT, AC)

1403038††††††††† 03-SETK-67†††††††††††††† Gaurav Kumar††††††††††††† Virender Kumar†††††††††† R(DIS)

1403043††††††††† 03-SETK-70†††††††††††††† Ashutosh Sharma††††††††† Lal Chand Sharma††††††† R(DIS)

1403044††††††††† 03-SETK-03†††††††††††††† Harish Saini††††††††††††††††† Amar Kumar Saini††††††† R(M,DTS, DIS

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† INT, AC)

1403053††††††††† 03-SETK-72†††††††††††††† Mandeep Kaur†††††††††††† Baldev Singh††††††††††††††† R(M)

1403054††††††††† 03-SETK-73†††††††††††††† Deep Chand†††††††††††††††† Ved Pal††††††††††††††††††††††† Absent

1403055††††††††† 03-SETK-74†††††††††††††† Neha Kamboj††††††††††††† S.C.Kamboj†††††††††††††††† 787/394

1403056††††††††† 03-SETK-75†††††††††††††† Narender Kumar††††††††† Sat Pal†††††††††††††††††††††††† Absent

1403064††††††††† 03-SETK-79†††††††††††††† Jitender Thakral††††††††††† Suraj Parkash†††††††††††††† R(DIS)

1403065††††††††† 03-SETK-80†††††††††††††† Neha Goyal††††††††††††††††† Ashok Kumar Goyal†††† 787/394

1403066††††††††† 03-SETK-81†††††††††††††† Amit Dhamija†††††††††††††† Manohar Lal†††††††††††††††† 625/313

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhamija

1403067††††††††† 03-SETK-9†††††††††††††††† Mohit Lalit††††††††††††††††††† Vinod Kumar Lalit††††††† 725/363††††††††††

1403068††††††††† 03-SETK-390†††††††††††† Anuradha†††††††††††††††††††† Mohan Lal††††††††††††††††††† 763/382

1403069††††††††† 03-SETK-82†††††††††††††† Aanchal††††††††††††††††††††††† Varinder Verma††††††††††† 732/366

1403071††††††††† 03-SETK-84†††††††††††††† Neha Gupta††††††††††††††††† Rishi Parkash Gupta†††† 669/335

1403073††††††††† 03-SETK-86†††††††††††††† Gagan Kumar†††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† 724/362

1403075††††††††† 03-SETK-88†††††††††††††† Piyush Bansal†††††††††††††† P.K. Bansal††††††††††††††††† 693/347

1403076††††††††† 03-SETK-89†††††††††††††† Anish Gupta†††††††††††††††† Suresh Chandra††††††††††† 737/369†††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta

1403081††††††††† 03-SETK-92†††††††††††††† Avin Gupta†††††††††††††††††† Pawan Gupta††††††††††††††† R(AC)

1403083††††††††† 03-SETK-93†††††††††††††† Mannav Kalia†††††††††††††† Subhash Kalia††††††††††††† R(M)

1403089††††††††† 03-SETK-†††††††††††††††††† Jyoti Yatsya††††††††††††††††† Vijay Kumar ††††††††††††††† R(M,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Yatsya†††††††††††††

1403093††††††††† 03-SETK-102†††††††††††† Pawan Parashar††††††††††† Ram Parkash †††††††††††††† R(DBMS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††

1404182††††††††† 04-SETK-246†††††††††††† Ajay Khurana†††††††††††††† Suresh Khurana††††††††††† 699/350††††††††††

1404002††††††††† 04-SETK-54†††††††††††††† Arunesh Kumar††††††††††† Shambu Nath ††††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dubey††††††††††††††††††††††††† Dubey

1404006††††††††† 04-SETK-57†††††††††††††† Mridul Sharma††††††††††††† Vijay Kumar†††††††††††††††† R(DBMS, AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††

1404007††††††††† 04-SETK-58†††††††††††††† Abhijit Chadha†††††††††††† Jagdish KumarR(DBMS, AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chadha†††††††††††††††††††††††

1404010††††††††† 04-SETK-60†††††††††††††† Manpreet Singh††††††††††† Pritpal Singh†††††††††††††††† R(AC)

1404019††††††††† 04-SETK-62†††††††††††††† Nishan††††††††††††††††††††††††† Subhash Chander†††††††† R (ALL Theory papers)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1404021††††††††† 04-SETK-63†††††††††††††† Raghav Kapoor††††††††††† Rajinder Paul††††††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kapoor†††††††††††

1404035††††††††† 04-SETK-69†††††††††††††† Kushagra †††††††††††††††††††† Ajay Agrawal†††††††††††††† 703/352

1404036††††††††† 04-SETK-70†††††††††††††† Saurabh Agarwal††††††††† Raj Kumar ††††††††††††††††† 758/379

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agarwal

1404042††††††††† 04-SETK-74†††††††††††††† Krishan Kumar†††††††††††† Shish Pal Singh R (DBMS,DTS,DIS,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Yadav††††††††††††††††††††††††† Yadav†††††††††††††

1404043††††††††† 04-SETK-75†††††††††††††† Jagjeet Singh††††††††††††††† Satnam Singh††††††††††††††† R(AC)

1404045††††††††† 04-SETK-3†††††††††††††††† Sandeep Singh††††††††††††† Mukhtyar Singh††††††††††† R(DBMS, AC)

1404046††††††††† 04-SETK-76†††††††††††††† Gurbaz Singh††††††††††††††† Hardev Singh††††††††††††††† 714/357

1404049††††††††† 04-SETK-4†††††††††††††††† Yogesh Kumar†††††††††††† Jai Chand Bhutani†††††††† R(DBMS)

1404054††††††††† 04-SETK-5†††††††††††††††† Akhil Singh†††††††††††††††††† P.S.Rawat††††††††††††††††††† R (DBMS,DTS,DIS,)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Rawat

1404057††††††††† 04-SETK-82†††††††††††††† Anil Kumar Sharma††††† Somdutt†††††††††††††††††††††† R(DBMS, INT, AC)

1404058††††††††† 04-SETK-83†††††††††††††† Gaurav Gulati†††††††††††††† Tarachand Gulati††††††††† 699/350

1404059††††††††† 04-SETK-84†††††††††††††† Sahil Batra††††††††††††††††††† Suharsh Batra†††††††††††††† R(DBMS, AC)

1404062††††††††† 04-SETK-87†††††††††††††† Meet Mehta†††††††††††††††† O.P. Mehta††††††††††††††††† R(DBMS, DIS, AC)

1404064††††††††† 04-SETK-88†††††††††††††† Vandana Sardana†††††††† V.K. Sardana†††††††††††††† R(DBMS)

1404065††††††††† 04-SETK-89†††††††††††††† Rohit Gupta††††††††††††††††† Parveen Gupta††††††††††††† 725/363

1404066††††††††† 04-SETK-7†††††††††††††††† Sunil Jolly†††††††††††††††††††† Baljit Singh†††††††††††††††††† R(DTS, AC)

1404067††††††††† 04-SETK-90†††††††††††††† Varun Sheokand†††††††††† Kapoor Chand†††††††††††† R(DBMS, DTS, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sheokand†††††††††††††††††††† INT, AC)

1404072††††††††† 04-SETK-94†††††††††††††† Amandeep Singh††††††††† Rajinder Pal Singh††††††† R(AC)

1404074††††††††† 04-SETK-96†††††††††††††† Gautam Bansal†††††††††††† Ramesh Chand ††††††††††† R(DBMS, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bansal††††††††††††††††††††††††† ††† INT, AC)

1404075††††††††† 04-SETK-97†††††††††††††† Mridu Sharma††††††††††††† Ajay Kumar ††††††††††††††† 725/363

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††

1404076††††††††† 04-SETK-98†††††††††††††† Dheeraj Pujani††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† R(BISM, DIS, AC)

1404077††††††††† 04-SETK-99†††††††††††††† Ankit Sharma†††††††††††††† Vinod Sharma††††††††††††† R(AC)

1404078††††††††† 04-SETK-100†††††††††††† Kapil Madan †††††††††††††† Kashmir lal Madan†††††† 705/353††††††††††

1404079††††††††† 04-SETK-101†††††††††††† Nishant Bishnoi†††††††††††† Gian Prakash††††††††††††††† R (ALL Theory papers)

1404080††††††††† 04-SETK-102†††††††††††† Rachit†††††††††††††††††††††††††† Mukesh Gupta††††††††††††† 761/381

1404081††††††††† 04-SETK-103†††††††††††† Manish ††††††††††††††††††††††† Subhash Chander†††††††† 735/368

1404082††††††††† 04-SETK-104†††††††††††† Suman††††††††††††††††††††††††† Hoshiyar Singh 811/406

1404083††††††††† 04-SETK-105†††††††††††† Nidhi †††††††††††††††††††††††††† Dwarka Dass†††††††††††††† 755/378

1404084††††††††† 04-SETK-106†††††††††††† Gagan Deep†††††††††††††††† Saravjit Singh ††††††††††††† 703/352

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kaur Arora†††††††††††††††††

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1404085††††††††† 04-SETK-9†††††††††††††††† Jitender Kumar†††††††††††† Sultan Singh††††††††††††††††† RL

1404086††††††††† 04-SETK-107†††††††††††† Rajat Guglani††††††††††††††† Satish Guglani†††††††††††††† R(DBMS, DIS, INT)

1404087††††††††† 04-SETK-108†††††††††††† Pamveer Singh††††††††††††† Bhalinder Singh R(DIS, INT, AC)

1404088††††††††† 04-SETK-109†††††††††††† Manish Bhayana†††††††††† Krishan Kumar R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhayana††††††††††

1404090††††††††† 04-SETK-111†††††††††††† Sachin Kumar†††††††††††††† Ramesh Chand 752/376

1404091††††††††† 03-DSK-615†††††††††††††† Gaurav Sharma†††††††††††† Shakti Parkash†††††††††††† R(DBMS, DIS)

1404092††††††††† 04-SETK-112†††††††††††† Neeraj Sharma†††††††††††† Krishan Gopal††††††††††††† R(DBMS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1404094††††††††† 04-SETK-114†††††††††††† Hitesh Sharma††††††††††††† R.K.Sharma†††††††††††††††† R(DBMS, DTS DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† INT, AC)

1404097††††††††† 04-SETK-277†††††††††††† Vaibhav Kumar††††††††††† Kamal Ghai††††††††††††††††† R (ALL Theory papers)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ghai

1404101††††††††† 04-SETK-119†††††††††††† Amit Gupta†††††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† R(DBMS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta††††††††††††††††††††††††††

1404102††††††††† 04-SETK-120†††††††††††† Shikha Jain†††††††††††††††††† Naresh Chand††††††††††††† 757/379

††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jain†††††

1404103††††††††† 02-MY-1212†††††††††††††† Sunny Jhamb††††††††††††††† Subhash Chand††††††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jhamb

1404104††††††††† 04-SETK-121†††††††††††† Ankit Bhatnagar††††††††††† S.C.Bhatnagar††††††††††††† R(DBMS, INT, AC)

1404105††††††††† 04-SETK-122†††††††††††† Surender Verma ††††††††† Ram Sajiley †††††††††††††††† R(DIS, AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verma

1404106††††††††† 04-SETK-53†††††††††††††† Nitin Goyal†††††††††††††††††† Sarwan Kumar 793/397

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Goyal

1404107††††††††† 04-SETK-123†††††††††††† Deepak Sharma††††††††††† Narinder Kumar†††††††††† R(DBMS, DTS, AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1404109††††††††† 04-SETK-124†††††††††††† Rahul Saini†††††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† 717/359

1404110††††††††† 04-SETK-125†††††††††††† Konal Bhatia††††††††††††††† Yudhisheter Kumar†††††† R(DBMS, DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhatia†††††††††††††††††††††††††† †† DIS, INT, AC)

1404111††††††††† 04-SETK-126†††††††††††† Sukhjot Singh†††††††††††††† Sukhwant Singh††††††††††† R(BISM,DBMS, DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† INT, AC)

1405181††††††††† 05-SETK-296†††††††††††† Tanuja Rani††††††††††††††††† Lajpat Rai††††††††††††††††††† R(AC)

1405182††††††††† 05-SETK-297†††††††††††† Harish Sharma††††††††††††† Parmanand ††††††††††††††††† R(DBMS)

1405183††††††††† 05-SETK-298†††††††††††† Aditi†††††††††††††††††††††††††††† Surinder Nath†††††††††††††† R(AC)

1405184††††††††† 05-SETK-299†††††††††††† Preeti Sharma†††††††††††††† Mahaveer Parshad††††††† 771/386††††††††††

1405186††††††††† 05-SETK-300†††††††††††† Deepak Kumar†††††††††††† Subhash Chand††††††††††† 768/384

1405187††††††††† 05-SETK-301†††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Dalel Singh†††††††††††††††††† R(DBMS,DIS,AC)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1405188††††††††† 05-SETK-302†††††††††††† Renu Bala†††††††††††††††††††† Krishan Gopal††††††††††††† 761/381

1405189††††††††† 05-SETK-303†††††††††††† Anish Gera†††††††††††††††††† Ved Parkash††††††††††††††† R(DIS, AC)

1401509††††††††† 01-SETK-233†††††††††††† Sumit Kumar††††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† Absent

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Srivastava†††††††††††††††††††† Srivastava

1401545††††††††† 04-SETK-261†††††††††††† Naveen††††††††††††††††††††††† Ranbir Singh†††††††††††††††† R(ACDS)

1402655††††††††† 2K-RK-769†††††††††††††††† Nimish Bhardwaj††††††††† Shiv Kumar††††††††††††††††† 568/284

1402636††††††††† 02-SETK-63†††††††††††††† Vikas†††††††††††††††††††††††††† Mewa Singh†††††††††††††††† R(AE)

1402643††††††††† 02-SETK-64†††††††††††††† Karan Sharma††††††††††††† Shadi Lal††††††††††††††††††††† R(ACDS, AE)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1403785††††††††† 03-SETK-272†††††††††††† Superna††††††††††††††††††††††† Puran Lal††††††††††††††††††††† 605/303

1403601††††††††† 03-SETK-225†††††††††††† Hemant Sethi††††††††††††††† Ashok Sethi††††††††††††††††† R(DBMS)

1403605††††††††† 03-SETK-39†††††††††††††† Gaurav Kumar††††††††††††† Kalyan Singh††††††††††††††† R(DIS, AC)

1403606††††††††† 03-SETK-228†††††††††††† Himanshu ††††††††††††††††††† Bhushan Chand††††††††††† 702/351

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta††††††††††††††

1403619††††††††† 03-SETK-229†††††††††††† Yashu Mangla††††††††††††† Krishan Kumar 654/327

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta

1403621††††††††† 03-SETK-230†††††††††††† Nitin Gupta†††††††††††††††††† Kuldeep Gupta 727/364

1403623††††††††† 03-SETK-231†††††††††††† Amit Kumar Battan†††††† Summer Chand 692/346

1403625††††††††† 03-SETK-40†††††††††††††† Sandeep Singh††††††††††††† Sewa Singh Rawal††††††† Absent

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Rawal

1403639††††††††† 03-SETK-237†††††††††††† Bharti Sharma†††††††††††††† Suresh Chandra††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1403641††††††††† 03-SETK-238†††††††††††† Dushyant Sethi††††††††††††† Madan Lal Sethi†††††††††† R(DIS)

1403643††††††††† 02-SETK-1092†††††††††† Tajvir Narwal†††††††††††††† Nefe Singh†††††††††††††††††† 681/341

1403652††††††††† 03-SETK-241†††††††††††† Shevani Dhar††††††††††††††† Ravi Dhar†††††††††††††††††††† R(DTS)

1404782††††††††† 04-SETK-272†††††††††††† Dinesh Kumar††††††††††††† Trilok Chand††††††††††††††† 790/395

1404783††††††††† 04-SETK-273†††††††††††† Manjeet Dabur†††††††††††† Ishwar Dayal †††††††††††††† 750/375

1404785††††††††† 04-SETK-275†††††††††††† Balkar Singh†††††††††††††††† Kehar Singh†††††††††††††††† 776/388

1404601††††††††† 04-SETK-299†††††††††††† Amber Kapoor†††††††††††† Parveen Kapoor†††††††††† R(M,DBMS)

1404602††††††††† 04-SETK-230†††††††††††† Paras Arora††††††††††††††††† Mahendra Pal Arora†††† R(DBMS, INT,AC)

1404610††††††††† 04-SETK-231†††††††††††† Anshuman††††††††††††††††††† Parminder Tyagi†††††††††† R(M,DBMS, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† INT,AC)

1404611††††††††† 04-SETK-232†††††††††††† Tejinder Pal Singh†††††††† Jashwinder Singh††††††††† R (ALL Theory papers)

1404613††††††††† 04-SETK-233†††††††††††† Navneet ††††††††††††††††††††† Yadwinder Singh††††††††† R (INT,AC)

1404623††††††††† 04-SETK-49†††††††††††††† Sanjay Kumar††††††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† R(M,DBMS, DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† INT,AC)

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1404624††††††††† 04-SETK-234†††††††††††† Kiran††††††††††††††††††††††††††† Harjinder Singh 769/385

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Khurana

1404625††††††††† 04-SETK-235†††††††††††† Kanika Saluja†††††††††††††† Surat Saluja††††††††††††††††† R(DBMS, INT)

1404627††††††††† 04-SETK-236†††††††††††† Sameer Verma†††††††††††† Som Parkash Verma†††† R(M,DBMS, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† INT,AC)

1404628††††††††† 04-SETK-237†††††††††††† Saurabh Singhal††††††††††† Uma Kant Singhal†††††††† R(AC)

1404629††††††††† 04-SETK-50†††††††††††††† Monika††††††††††††††††††††††† Rameshwar Singh†††††††† 784/392

1404631††††††††† 04-SETK-239†††††††††††† Saumya Goyal††††††††††††† Rakesh Mohan R(AC)

1404632††††††††† 04-SETK-240†††††††††††† Rashmi Manchanda††††† Madan lal†††††††††††††††††††† 761/381

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Manchanda†††††

1404633††††††††† 04-SETK-51†††††††††††††† Shanu Verma††††††††††††††† Anil Verma†††††††††††††††††† R(DBMS, DIS, INT)

1404640††††††††† 04-SETK-52†††††††††††††† Jaswant Singh†††††††††††††† Girriraj Singh††††††††††††††† R(DBMS, DTS, DIS

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† INT,AC)

1404642††††††††† 04-SETK-243†††††††††††† Sumit Kumar††††††††††††††† Mahavir Singh††††††††††††† R(DBMS, DTS, INT, AC)

1404643††††††††† 04-SETK-244†††††††††††† Parul††††††††††††††††††††††††††† Ranbir Singh†††††††††††††††† 765/383

1405781††††††††† 05-SETK-320†††††††††††† Lakshmi†††††††††††††††††††††† Chaman Lal††††††††††††††††† 806/403

1405783††††††††† 05-SETK-322†††††††††††† Shivani Sharma†††††††††††† Brij Mohan Sharma††††† R(M)

1405784††††††††† 05-SETK-323†††††††††††† Jyoti Kalra††††††††††††††††††† Ashok Sharma††††††††††††† R(DIS)

1405785††††††††† 05-SETK-324†††††††††††† Pooja Sharma†††††††††††††† Prem Nath Sharma†††††† R(M,DBMS, AC)

1405786††††††††† 05-SETK-325†††††††††††† Kamya Gupta†††††††††††††† Ashok Gupta††††††††††††††† 747/374

1404641††††††††† 04-SETK-242†††††††††††† Anvardeep†††††††††††††††††† Harpal Singh†††††††††††††††† ABSENT

MECANICAL ENGG.

1400728††††††††† 2K-SETK-195††††††††††† Chander Shekhar††††††††† S.S. Sikriwal††††††††††††††† ABSENT

1400729††††††††† 04-SETK-196†††††††††††† Parveen †††††††††††††††††††††† Shripal††††††††††††††††††††††††† ABSENT

1401439††††††††† 01-SETK-31†††††††††††††† Dharamvir Singh†††††††††† Gurunam Singh R(THD)

1401450††††††††† 01-SETK-218†††††††††††† Yogesh Tanwar †††††††††† R.K. Singh†††††††††††††††††† R(PT-I, KM,M)

1402475††††††††† 02-SETK-221†††††††††††† Pardeep Rana†††††††††††††† Harpal Singh†††††††††††††††† R(KM)

1402463††††††††† 01-CC-526††††††††††††††††† Daljeet Singh †††††††††††††† Jashwnat Singh R(KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Warich†††††††††††††††††††††††† Warich

1402460††††††††† 01-BP-273††††††††††††††††† Sourabh Sharma†††††††††† Mohan Lal Sharma†††††† R(KM)

1402464††††††††† 02-SETK-248†††††††††††† Pradeep Sharma†††††††††† Ramesh Chand 611/306

1403586††††††††† 03-SETK-265†††††††††††† Amit Sethi††††††††††††††††††† Khatri Lal Sethi †††††††††† R(SM)

1403409††††††††† 03-SETK-187†††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† Harkesh Kuma 643/322††††††††††

1403413††††††††† 03-SETK-242†††††††††††† Rakesh Kumar†††††††††††† Ram Narain††††††††††††††††† R(BISM)

1403415††††††††† 03-SETK-26†††††††††††††† Yogesh Sharma††††††††††† Ramesh Kumar 576/288

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††

1403419††††††††† 03-SETK-192†††††††††††† Pushpender Singh†††††††† Brahm Pal Singh†††††††††† 613/307

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1403423††††††††† 03-SETK-27†††††††††††††† Yatinder ††††††††††††††††††††† Hari Singh††††††††††††††††††† 615/308

1403424††††††††† 03-SETK-28†††††††††††††† Suhkbir †††††††††††††††††††††† Pawan Kumar †††††††††††† R(SOM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pawan Pavel†††††††††††††††† Sharma

1403435††††††††† 03-SETK-203†††††††††††† Kapil Bhakuni†††††††††††††† B.S. Bhakuni††††††††††††††† R(THD Pr.)

1403441††††††††† 03-SETK-207†††††††††††† Sunil Kumar ††††††††††††††† Chaman Lal††††††††††††††††† ABSENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Panchal††††††††††††††††††††††† Panchal†††††††††††††††††††††††

1403446††††††††† 03-SETK-210†††††††††††† Harman Jot†††††††††††††††††† Kuldeep Singh††††††††††††† 583/292

1403447††††††††† 03-SETK-211†††††††††††† Bijender Yaday††††††††††† Hari Singh††††††††††††††††††† 699/350

1403448††††††††† 03-SETK-212†††††††††††† Naveen Kumar†††††††††††† Suresh Kumar††††††††††††† R(SM, PT-I)

1403449††††††††† 03-SETK-25†††††††††††††† Rahul Batra††††††††††††††††† Jagjit Kumar†††††††††††††††† R(SOM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Batra

1403452††††††††† 03-SETK-26†††††††††††††† Vijay Kumar†††††††††††††††† Darshan Lal††††††††††††††††† R(SOM)

1403464††††††††† 03-SETK-223†††††††††††† Faraz Ali Khan†††††††††††† Ashraj Ali Khan††††††††††† R(SOM)

1404582††††††††† 04-SETK-263†††††††††††† Ravi Kumar††††††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† 601/301

1404586††††††††† 04-SETK-267†††††††††††† Himmat Singh†††††††††††††† Miha Singh†††††††††††††††††† 717/359

1404587††††††††† 04-SETK-268†††††††††††† Ajay Sharma††††††††††††††† Om Parkash Sharma†††† R(SOM)

1404589††††††††† 04-SETK-270†††††††††††† Sachin Kaushik†††††††††††† Ram Bhagat††††††††††††††††† R(SOM)

1404402††††††††† 04-SETK-192†††††††††††† Nitin Vashist†††††††††††††††† Prakash Chand 667/334

1404404††††††††† 04-SETK-193†††††††††††† Himanshu Kashvap†††††† J.S.P. Kashyap 653/327

1404405††††††††† 04-SETK-194†††††††††††† Chetan Moudgil††††††††††† Sunil Sharma††††††††††††††† R(SM)

1404419††††††††† 04-SETK-199†††††††††††† Abhinav Saxena††††††††††† Naresh Saxena†††††††††††† 593/297

1404420††††††††† 04-SETK-32†††††††††††††† Sandeep ††††††††††††††††††††† Prithvi Singh†††††††††††††††† R(SM)

1404424††††††††† 04-SETK-201†††††††††††† Amit Shekhar†††††††††††††† Rajender Shekhar†††††††† R(SM)

1404433††††††††† 04-SETK-36†††††††††††††† Krishan Kumar†††††††††††† Yashwant Singh††††††††††† R(THD)

1404434††††††††† 04-SETK-203†††††††††††† Sunil Panchal††††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† R(THD,SM)

1404435††††††††† 04-SETK-204†††††††††††† Dharmender Kumar††††† Jagdish Chand††††††††††††† R(KM)

1404438††††††††† 04-SETK-37†††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Mam Chand†††††††††††††††† R(THD)

1404440††††††††† 04-SETK-207†††††††††††† Rachit Marwaha†††††††††† Girdhari Lal††††††††††††††††† R(KM)

1404441††††††††† 04-SETK-208†††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Vijay Singh†††††††††††††††††† R(THD, SM, KM)

1404442††††††††† 04-SETK-38†††††††††††††† Jashan Deep Singh††††††† Manjit Singh†††††††††††††††† R(THD, SM, KM

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† PT-I)

1404443††††††††† 04-SETK-209†††††††††††† Naveen Sharma††††††††††† Ganga Dutt ††††††††††††††††† 655/328

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††

1404444††††††††† 04-SETK-39†††††††††††††† Vikram Singh††††††††††††††† Mahabir Singh††††††††††††† R(SM, KM)

1404445††††††††† 04-SETK-210†††††††††††† Praveen Kumar††††††††††† Saraf Singh†††††††††††††††††† R(THD)

1404446††††††††† 04-SETK-211†††††††††††† Vivek Sharma†††††††††††††† Surjeet Kumar††††††††††††† Cancelld

1404447††††††††† 04-SETK-40†††††††††††††† Dilawar Singh†††††††††††††† Surat Singh†††††††††††††††††† 737/369

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

1404467††††††††† 04-SETK-225†††††††††††† Gagan Deep Singh††††††† Gurbachan Singh††††††††† R(SM, KM)††††

1404448††††††††† 04-SETK-212†††††††††††† Pradeep Kumar††††††††††† Sher Singh††††††††††††††††††† R(SM)

1404449††††††††† 04-SETK-313†††††††††††† Manas Saxena††††††††††††† Vinay Saxena†††††††††††††† 716/358

1404450††††††††† 04-SETK-41†††††††††††††† Paramvir Yadav††††††††††† Gujraj Singh†††††††††††††††† 644/322

1404453††††††††† 04-SETK-215†††††††††††† Abhinav Singh††††††††††††† Shahroz Singh†††††††††††††† 643/322

1404454††††††††† 04-SETK-42†††††††††††††† Rahul††††††††††††††††††††††††††† Shanti Kumar†††††††††††††† 644/322

1404456††††††††† 04-SETK-216†††††††††††† Sumit Sharma†††††††††††††† Sant Kumar††††††††††††††††† R(KM)

1404457††††††††† 04-SETK-217†††††††††††† Nutan Charan ††††††††††††† Laxmi Dhar Dash††††††††† R( KM,PT-1)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dash

1404458††††††††† 04-SETK-218†††††††††††† Navleen Kumar††††††††††† B.B.Sharma††††††††††††††††† R( SM,KM,PT-1)

1404459††††††††† 04-SETK-219†††††††††††† Sandeep Sharma††††††††† Satish Sharma†††††††††††††† 633/312

1404460††††††††† 04-SETK-220†††††††††††† Abhinav Taneja††††††††††† Vinod Taneja††††††††††††††† R(SM)

1404463††††††††† 04-SETK-45†††††††††††††† Aman Deep †††††††††††††††† Surender Singh R(BISM, THD, KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sandhu

1404467††††††††† 04-SETK-225†††††††††††† Gagan Deep Singh††††††† Gurbachan Singh††††††††† RL

1404468††††††††† 04-SETK-226†††††††††††† Varun Sharma††††††††††††† Vinod Kumar ††††††††††††† R(SM, KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1404469††††††††† 04-SETK-227†††††††††††† Arun Kumar†††††††††††††††† Arjun Singh††††††††††††††††† 678/339

1404473††††††††† 04-SETK-48†††††††††††††† Ashish Verma†††††††††††††† Rajender Parkash†††††††† R(SM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verma

1405581††††††††† 05-SETK-313†††††††††††† Bharat Bhushan††††††††††† Babu Ram††††††††††††††††††† R(SM, KM)

1405585††††††††† 05-SETK-317†††††††††††† Dhir Singh††††††††††††††††††† Shyam Singh†††††††††††††††† 696/348

1405586††††††††† 05-SETK-318†††††††††††† Deepak††††††††††††††††††††††† Kanwal Kishor 731/366

1405587††††††††† 05-SETK-319†††††††††††† Deepak Dhingra†††††††††† Nathru Ram †††††††††††††††† 676/338

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhingra

N.C. COLLAGE OF ENGG. ISRANA (PNP)

Electronic & Communication Engg.

1502231††††††††† 02-ECI-213†††††††††††††††† Amita Sandhu†††††††††††††† Kartar Singh†††††††††††††††† R(SDA & F.W)

1502248††††††††† 02-ECI-218†††††††††††††††† Satbir Saini†††††††††††††††††† Ram Kumar Saini†††††††† RL

1502267††††††††† 02-ECI-221†††††††††††††††† Abhishek††††††††††††††††††††† Prem Prakash†††††††††††††† ABSENT

1503268††††††††† 03-ECI-423†††††††††††††††† Varukn Bhardwaj†††††††† Satnaryan Bhardwaj†††† R(NAS, FW & SS)

1501139††††††††† 01-ECI-136†††††††††††††††† Abhishek Kumar††††††††† G.K. Gupta††††††††††††††††† R(FW & SS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta

1501145††††††††† 01-ECI-145†††††††††††††††† Sanjeev Kumar†††††††††††† Satpal Sethi††††††††††††††††† 548/274

1501174††††††††† 01-ECI-171†††††††††††††††† Munish Saini†††††††††††††††† Krishan Kumar ABSENT

1502177††††††††† 02-ECI-126†††††††††††††††† Sahil Chopra††††††††††††††† Subhash Chander ††††††† 499/250

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chopra††††††††††††

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1502262††††††††† 02-ECI-196†††††††††††††††† Naveen Kumar ††††††††††† Prabhu Nath†††††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma†††††††††††††††††††††††† Sharma

1502264††††††††† 02-ECI-198†††††††††††††††† Gaurav Nagrath††††††††††† Raj Kumar Nagrath††††† R(SS & DCS)

1501129††††††††† 01-ECI-126†††††††††††††††† Vivek Sachdeva†††††††††† Darshan Lal††††††††††††††††† R(FW & SS)

1502192††††††††† 02-ECI-140†††††††††††††††† Randeep†††††††††††††††††††††† Bikram Singh †††††††††††††† R(DCS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kanwar†††††††††††

1502204††††††††† 02-ECI-151†††††††††††††††† Ranjeet Singh†††††††††††††† Manjeet Singh††††††††††††† 536/268

1503670††††††††† 03-ECI-425†††††††††††††††† Ravikant Sharma††††††††† Devender Sharma†††††††† R(FW SS, DCS)

1503671††††††††† 03-ECI-426†††††††††††††††† Lokesh Adhlakha†††††††† Subash Adhlakha††††††††† R(SS, DCS)

1501116††††††††† 01-ECI-113†††††††††††††††† Anupam Kaushik††††††††† Som Parkash †††††††††††††† ABSENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kaushik†††††††††††

1502240††††††††† 02-ECI-180†††††††††††††††† Pankaj Durga†††††††††††††† Satish Kumar Durga†††† R(SS)

1503167††††††††† 03-ECI-459†††††††††††††††† Rajiv Kumar†††††††††††††††† Om Pal Singh†††††††††††††† ABSENT

1503174††††††††† 02-DSK-604†††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Satya Pal††††††††††††††††††††† R(DTS)

1503175††††††††† 02-ECI-1073†††††††††††††† Deepak Verma†††††††††††† Muni Lal Verma†††††††††† R(DTS)

1503177††††††††† 03-ECI-177†††††††††††††††† Manish†††††††††††††††††††††††† Ramnat†††††††††††† R(SDC)

1503181††††††††† 03-ECI-464†††††††††††††††† Mukesh Kumar††††††††††† Mai Chand†††††††††††††††††† R(NAS, ELEC,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DTS, AC, SDC)

1503184††††††††† 03-ECI-184†††††††††††††††† Jai Kant††††††††††††††††††††††† Sumer Singh†††††††††††††††† R(NAS)

1503187††††††††† 03-ECI-187†††††††††††††††† Pankaj Yadav†††††††††††††† Ramesh Chand ††††††††††† 648/324

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Yadav

1503188††††††††† 03-ECI-467†††††††††††††††† Rajesh Kumar††††††††††††† Chhote Lal†††††††††††††††††† R(DTS, SDC, AC)

1503193††††††††† 03-ECI-193†††††††††††††††† Aditya Thakur††††††††††††† Deepak Chaudhary†††††† R(SDC)

1503201††††††††† 03-ECI-201†††††††††††††††† Adesh †††††††††††††††††††††††† Satyal Pal†††††††††††††††††††† R(NAS, SDC, AC)

1503212††††††††† 03-ECI-212†††††††††††††††† Nitin Jain††††††††††††††††††††† Rajeshwar Kumar†††††††† 786/393

1503220††††††††† 03-ECI-470†††††††††††††††† Deepanshu Nagpal†††††† Ashok Kumar ††††††††††††† R(NAS, ELEC, SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nagpal

1503203††††††††† 02-DSK-203†††††††††††††† Navneet Jain†††††††††††††††† Tarseem Kumar††††††††††† R(B1SM, AC,DTS)

1504122††††††††† 04-ECI-173†††††††††††††††† Rakesh Sharma††††††††††† Ramesh Sharma††††††††††† R(NAS, SDC)

1504124††††††††† 04-ECI-175†††††††††††††††† Pradeep†††††††††††††††††††††† Jagdish Prasad††††††††††††† CANCELLED

1501189††††††††† 01-ECI-186†††††††††††††††† Vivek Ahuja†††††††††††††††† Subhash Ahuja 564/282

1503220††††††††† 03-eci-220†††††††††††††††††† Siddharth Dbas†††††††††††† Jawahar Singh R(ELES, DTS, SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dabas

1504127††††††††† 04-ECI-177†††††††††††††††† Neeraj Kumar††††††††††††† Bhagwan Dass 887/444††††††††††

1504128††††††††† 04-ECI-178†††††††††††††††† Sandeep†††††††††††††††††††††† Daya Nand†††††††††††††††††† 622/311

1504129††††††††† 04-ECI-16†††††††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Raj Pal†††††††††††††††††††††††† CANCELLED

1504130††††††††† 04-ECI-179†††††††††††††††† Amit Khatri††††††††††††††††† Satbir Khatri†††††††††††††††† R(NAS, SDC)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1504131††††††††† 04-ECI-180†††††††††††††††† Deepak Satia††††††††††††††† Harish Setia††††††††††††††††† 676/338

1504132††††††††† 04-ECI-181†††††††††††††††† Sagar Uppal†††††††††††††††† Raj Kumar Uppal†††††††† R(M,NAS, DTS,AC)

1504133††††††††† 04-ECI-182†††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Anand Singh†††††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Seharawat

1504134††††††††† 04-ECI-183†††††††††††††††† Gaurav Kumar †††††††††††† Deep Kumar Sikka†††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sikka

1504135††††††††† 04-ECI-17†††††††††††††††††† Shivender†††††††††††††††††††† Pratap Singh†††††††††††††††† R(DTS)

1504136††††††††† 04-ECI-184†††††††††††††††† Richa Garg†††††††††††††††††† Anurodh Garg††††††††††††† CANCELLED

1504137††††††††† 04-ECI-185†††††††††††††††† Abhishek Jain†††††††††††††† Naresh Jain††††††††††††††††† R(ELEC, DTS)

1504139††††††††† 04-ECI-187†††††††††††††††† Rahul Kumar †††††††††††††† Ashok Kumar ††††††††††††† 635/318

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kapoor††††††††††††††††††††††† Kapoor†††††††††††††††††††††††

1504141††††††††† 03-SP-606†††††††††††††††††† Pallavi††††††††††††††††††††††††† Rattan Bahadur CANCELLED

1504143††††††††† 04-ECI-189†††††††††††††††† Ritika Gaur†††††††††††††††††† K.C. Sharma††††††††††††††† 704/352

1504144††††††††† 04-ECI-190†††††††††††††††† Gagandeep Singh††††††††† Hargopal Singh CANCELLED

1504147††††††††† 04-ECI-193†††††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† R(DTS, SDC, AC)

1504148††††††††† 04-ECI-19†††††††††††††††††† Sunil Kumar†††††††††††††††† Kapoor Singh†††††††††††††† 743/372

1504151††††††††† 04-ECI-196†††††††††††††††† Harsh Sharma†††††††††††††† Rajinder Sharma†††††††††† R(DTS)

1504153††††††††† 04-ECI-198†††††††††††††††† Vijay††††††††††††††††††††††††††† Karam Singh††††††††††††††† CANCELLED

1504156††††††††† 04-ECI-201†††††††††††††††† Manish Bhatia†††††††††††††† Girdhari Lal††††††††††††††††† 810/405

1504158††††††††† 04-ECI-203†††††††††††††††† Harish Raheja†††††††††††††† Charan Dev Raheja††††† R(DTS)

1504161††††††††† 04-ECI-206†††††††††††††††† Payal Gupta††††††††††††††††† Ram Niwas Gupta††††††† 862/431

1504163††††††††† 04-ECI-207†††††††††††††††† Gourav Girdher††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Girdher

1504164††††††††† 04-ECI-208†††††††††††††††† Navdeep Siromi†††††††††† R.D. Sirohi†††††††††††††††††† R(DTS)

1504166††††††††† 04-ECI-209†††††††††††††††† Deepak Sharma††††††††††† A.R. Sharma††††††††††††††† R(NAS, ELEC, DTS)

1504173††††††††† 04-ECI-215†††††††††††††††† Anuj Khatri††††††††††††††††† Ranbir Singh†††††††††††††††† RL

1504179††††††††† 04-ECI-220†††††††††††††††† Narender Singh †††††††††† Rajinder SinghR(ELEC, DTS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Suhag††††††††††††††††††††††††††

1504185††††††††† 04-ECI-223†††††††††††††††† Nishchal†††††††††††††††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† 641/321

1504186††††††††† 04-ECI-27†††††††††††††††††† Ashwani Verma††††††††††† Jeet Singh†††††††††††††††††††† R(SDC)

1504189††††††††† 04-ECI-29†††††††††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† Khem Chand††††††††††††††† CANCELLED

1504191††††††††† 04-ECI-226†††††††††††††††† Nitin Bawalia††††††††††††††† Mahavir Bawalia†††††††††† R(M,NAS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DTS,SDC,AC)

1504192††††††††† 04-ECI-30†††††††††††††††††† Rakesh Kumar†††††††††††† Randhir Singh†††††††††††††† R(AC)

1504193††††††††† 04-ECI-31†††††††††††††††††† Lalot †††††††††††††††††††††††††† Satinder Parkash††††††††† R(M,NAS, DTS,AC)

1504196††††††††† 04-ECI-32†††††††††††††††††† Ajay Kumar†††††††††††††††† Chhange Ram†††††††††††††† 667/334

1504197††††††††† 04-ECI-33†††††††††††††††††† Ravi Kant Sharma††††††† Dharmvir Sharma††††††††† R(ELEC, DTS)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1504199††††††††† 04-ECI-35†††††††††††††††††† Sandeep Singh††††††††††††† Nafe Singh†††††††††††††††††† R(NAS, ELEC, DTS)

1504213††††††††† 04-ECI-242†††††††††††††††† Aditya Kadyan†††††††††††† K.S. Kadyan††††††††††††††† Absent

1504214††††††††† 04-ECI-243†††††††††††††††† Pawan Bansal†††††††††††††† G.R. Bansal††††††††††††††††† 635/318

1504217††††††††† 04-ECI-246†††††††††††††††† Vineeta Mor†††††††††††††††† Tara Chand Mor††††††††† R(NAS,AC)

1504218††††††††† 04-ECI-247†††††††††††††††† Mukul Sahni†††††††††††††††† Naresh Kumar Sahni††† R(DTS)

1504219††††††††† 04-ECI-248†††††††††††††††† Nikhil Jain††††††††††††††††††† Mukesh Jain†††††††††††††††† 661/331

1504220††††††††† 04-ECI-249†††††††††††††††† Dilmeet Singh†††††††††††††† Harvinder Jeet Singh†††† 580/290

1504222††††††††† 04-ECI-251†††††††††††††††† Rajat Nayar††††††††††††††††† Bimal Nayar†††††††††††††††† ABSENT

1504223††††††††† 04-ECI-252†††††††††††††††† Reema Shangari††††††††††† Ravi Shangari†††††††††††††† 735/368

1504224††††††††† 04-ECI-253†††††††††††††††† Karan Chowdhary††††††† Rakesh Chowdhary††††† R(NAS, DTS, SDC)

1504226††††††††† 04-ECI-255†††††††††††††††† Prashant Bhardwaj†††††† Jagdish Chand††††††††††††† R(DTS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhardwaj

1504228††††††††† 04-ECI-257†††††††††††††††† Puneesh Sharma†††††††††† Ravinder Kumar ††††††††† 612/306

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1504230††††††††† 04-ECI-259†††††††††††††††† Neha Jain†††††††††††††††††††† Vinod Jain††††††††††††††††††† 644/322

1504236††††††††† 04-ECI-265†††††††††††††††† Sushant Gulati†††††††††††††† Ashok Kumar ††††††††††††† R(ELEC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gulati

1504237††††††††† 04-ECI-266†††††††††††††††† Parag Malik††††††††††††††††† Virender Singh R(NAS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Malik

1505465††††††††† 05-ECI-465†††††††††††††††† Hemant††††††††††††††††††††††† Jai Bhagwan†††††††††††††††† R(DTS)

1505474††††††††† 05-ECI-474†††††††††††††††† Harsh ††††††††††††††††††††††††† Rajesh Kumar††††††††††††† R(NAS, DTS, SDC)

1504145††††††††† 04-ECI-191†††††††††††††††† Surender Singh†††††††††††† Chander Bhan††††††††††††† 672/336

1504174††††††††† 04-ECI-216†††††††††††††††† Shaurya Saini††††††††††††††† Gurudarshan ††††††††††††††† 659/330

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singh

1504194††††††††† 04-ECI-227†††††††††††††††† Shiv Kumar††††††††††††††††† Jai Bhagwan†††††††††††††††† R (All theory papers)

1504233††††††††† 04-ECI-262†††††††††††††††† Mohit Rohilla††††††††††††††† Rajbir Rohilla††††††††††††††† 659/330

1504180††††††††† 04-ECI-24†††††††††††††††††† Raveesh Syal††††††††††††††† Jagdish Syal††††††††††††††††† R(NAS, ELEC, AC)

Computer Engg.††††††††††††††††††††††††††††††††

1502032††††††††† 02-ECI-26†††††††††††††††††† Shil Kochar††††††††††††††††† Mohan Lal Kochar†††††† R(COA, DE)

1502008††††††††† 02-ECI-86†††††††††††††††††† Vikas†††††††††††††††††††††††††† Om Parkash Yadav††††† R(DE)

1502045††††††††† 02-ECI-93†††††††††††††††††† Bhupender Nehra†††††††† Karan Singh†††††††††††††††† R(PMFS, DTS, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† DE, PM PR.)

1502064††††††††† 02-ECI-64†††††††††††††††††† Arun Sexena ††††††††††††††† Ashok Chander †††††††††† 497/249

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saxena

1502101††††††††† 02-ECI-102†††††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† Jagdish Chander†††††††††† 524/262

1501007††††††††† 01-ECI-07†††††††††††††††††† Dheeraj††††††††††††††††††††††† Anand Parkash RL††††††

1501043††††††††† 01-ECI-43†††††††††††††††††† Vikas Bhardwaj††††††††††† Bhagirath Lal††††††††††††††† R(DIS)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1501255††††††††† 01-ECI-182†††††††††††††††† Varun Kumar ††††††††††††† D.N.Dhingra†††††††††††††††† R(DE)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhingra

1501302††††††††† 01-ECI-94†††††††††††††††††† Parveen †††††††††††††††††††††† Mange Ram††††††††††††††††† RL

1502002††††††††† 02-ECI-2†††††††††††††††††††† Abhinav Verma††††††††††† R.P.Verma†††††††††††††††††† 583/292

1502075††††††††† 02-ECI-58†††††††††††††††††† Sahil Grover†††††††††††††††† Kishor Grover††††††††††††† 527/264

1502043††††††††† 02-ECI-33†††††††††††††††††† Yogesh Kalra†††††††††††††† Gang Ram††††††††††††††††††† 542/271

1502063††††††††† 02-ECI-98†††††††††††††††††† Pankaj Kumar Malik††† Satyawan Malik††††††††††† R(DE)

1502093††††††††† 02-ECI-72†††††††††††††††††† Vikas Sharma†††††††††††††† Mohinder Sharma†††††††† 535/268

1502102††††††††† 02-ECI-180†††††††††††††††† Sumit Dahiya††††††††††††††† Sarjeet Singh Dahiya†††† RL

1500082††††††††† 2K-ECI-82††††††††††††††††† Jitender Singh ††††††††††††† R.S.Dahiya†††††††††††††††††† ABSENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dahiya†††††††††††††††††††††††††

1502046††††††††† 02-ECI-35†††††††††††††††††† BSC Diwakar Singh†††† Brijendra Prashad ††††††† R(DE)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dinkar††††††††††††††††††††††††† Singh†††

1502047††††††††† 02-ECI-84†††††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Jai Parkash†††††††††††††††††† R(DTS, COA, DIS)

1502084††††††††† 02-ECI-66†††††††††††††††††† Rosy Garg††††††††††††††††††† Mukesh Kumar Garg††† R(COA)††††††††††

1503016††††††††† 03-ECI-16†††††††††††††††††† Manoj Garg††††††††††††††††† Krishan Garg††††††††††††††† R(AC)

1503030††††††††† 03-ECI-28†††††††††††††††††† Vishal Narang†††††††††††††† M.L. Narang††††††††††††††† R(DIS)

1503041††††††††† 03-ECI-39†††††††††††††††††† Jogendra Singh†††††††††††† Ram Mehar††††††††††††††††† R(M, DIS, AC)

1503047††††††††† 03-ECI-42†††††††††††††††††† Sandeep Kumar ††††††††† Surender Kumar†††††††††† R(DIS)

1503048††††††††† 03-ECI-43†††††††††††††††††† Sonia††††††††††††††††††††††††††† Raghuvir SinghR(DTS, DIS, AC)

1503061††††††††† 03-ECI-54†††††††††††††††††† Sagar Grover††††††††††††††† S.K.Grover††††††††††††††††† R(DIS)

1503065††††††††† 03-ECI-58†††††††††††††††††† Kulbhushan Sharma††††† Mahabir Sharma†††††††††† R(M)

1503066††††††††† 03-ECI-59†††††††††††††††††† Amandeep †††††††††††††††††† Ram Rakha††††††††††††††††† R(DTS, DIS)

1503075††††††††† 03-ECI-75†††††††††††††††††† Naman Kaushik††††††††††† I.D. Kaushik†††††††††††††††† R(M, DTS, DIS, INT)

1503078††††††††† 03-ECI-449†††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Jashwant Singh R(DIS)

1503079††††††††† 03-ECI-79†††††††††††††††††† Kavita Khatkar†††††††††††† Dayanand Khatkar†††††† 709/355

1503080††††††††† 03-ECI-80†††††††††††††††††† Ankit Malhotra†††††††††††† Anil Malhotra†††††††††††††† R(DIS, AC)

1503081††††††††† 03-ECI-81†††††††††††††††††† Amit Arya††††††††††††††††††† Atam Parkash Arya††††† R(DIS)

1503082††††††††† 03-ECI-450†††††††††††††††† Yogesh Kumar ††††††††††† Ajmar Singh†††††††††††††††† 651/326

1503085††††††††† 03-ECI-451†††††††††††††††† Adash Kumar†††††††††††††† Lahana Singh††††††††††††††† 673/337

1503086††††††††† 03-ECI-388†††††††††††††††† Pooja Arora†††††††††††††††† Om Parkash Arora ††††† 784/392

1503090††††††††† 03-ECI-90†††††††††††††††††† Shashank Singh††††††††††† A.K. Singh†††††††††††††††††† R(DIS)

1503091††††††††† 03-ECI-452†††††††††††††††† Deepak †††††††††††††††††††††† Dilbagh Singh†††††††††††††† R(M, DIS)

1503092††††††††† 03-ECI-92†††††††††††††††††† Abhayjeet Singh†††††††††† N.K. Verma†††††††††††††††† R(DIS, INT)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kinnoo

1503093††††††††† 03-ECI-93†††††††††††††††††† Amit Gupta†††††††††††††††††† Jyoti Parshad Gupta††††† 670/335

1503094††††††††† 03-ECI-91†††††††††††††††††† Vipin Choudhary††††††††† S.P.S. Tomar†††††††††††††† R(DIS)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1503096††††††††† 03-ECI-96†††††††††††††††††† Sanjay Rachhora††††††††† Balwant Singh†††††††††††††† 734/367

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Rachhora†††††††††††††††††††††

1503097††††††††† 03-ECI-97†††††††††††††††††† Preeti Malik††††††††††††††††† Ashok Kumar Malik†††† 679/340

1503098††††††††† 03-ECI-98†††††††††††††††††† Sandeep Kumar ††††††††† Ramesh Kumar Vats†††† R(AC)

1503099††††††††† 03-ECI-99†††††††††††††††††† Sandeep Anand††††††††††† B.D. Anand††††††††††††††††† R(M, DIS, AC)

1503100††††††††† 03-ECI-100†††††††††††††††† Pradeep Kumar††††††††††† Naryan Singh††††††††††††††† R(DIS)

1503101††††††††† 03-ECI-101†††††††††††††††† Vishali Jain†††††††††††††††††† Arun Jain††††††††††††††††††††† R(DIS)

1503102††††††††† 03-ECI-453†††††††††††††††† Sumit Lokesh†††††††††††††† Baljeet Singh††††††††††††††† 687/344

1504502††††††††† 03-ECI-417†††††††††††††††† Jeevan Kumar††††††††††††† Bal Krishan††††††††††††††††† 701/351

1504503††††††††† 03-ECI-415†††††††††††††††† Punita Meelu††††††††††††††† Jasbir Singh Meelu††††††† 746/373

1504506††††††††† 03-ECI-421†††††††††††††††† Ravinder Kumar†††††††††† Suresh Pal††††††††††††††††††† R(M,DTS, DIS, AC)

1504507††††††††† 03-ECI-422†††††††††††††††† Shruti Goel†††††††††††††††††† Rajender Prashad†††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Goel††††††††††††††††

1504509††††††††† 03-ECI-423†††††††††††††††† Parmbir††††††††††††††††††††††† Jagat Singh†††††††††††††††††† R(DIS)

1503084††††††††† 03-ECI-84†††††††††††††††††† Mohit Arora†††††††††††††††† Krishan Kumar Arora†† 697/349

Computer Engg.

1504002††††††††† 04-ECI-73†††††††††††††††††† Sachin Wason††††††††††††† N.K. Wason††††††††††††††† R(DBMS, DIS, AC)

1504012††††††††† 04-ECI-81†††††††††††††††††† Ranjan Bhayana††††††††††† Amarjeet Singh R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhayana††††††††††

1504016††††††††† 04-ECI-03†††††††††††††††††† Amit Sharma††††††††††††††† Satya Naryana††††††††††††† 661/331

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1504018††††††††† 04-ECI-04†††††††††††††††††† Akash Kadiyan†††††††††††† Narender Singh †††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kadiyan

1504024††††††††† 04-ECI-90†††††††††††††††††† Simran Lamba††††††††††††† G.S.Lamba†††††††††††††††††† 749/375

1504025††††††††† 04-ECI-91†††††††††††††††††† Abhinav††††††††††††††††††††††† Darshan Lal††††††††††††††††† R(DTS, DIS)

1504027††††††††† 04-ECI-93†††††††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Rattan Lal†††††††††††††††††††† 675/338

1504034††††††††† 04-ECI-98†††††††††††††††††† Ishan Bansal†††††††††††††††† Ashok Bansal†††††††††††††† 660/330

1504035††††††††† 04-ECI-99†††††††††††††††††† Raman Gupta ††††††††††††† Rajender Parsad†††††††††† R(DBMS, DIS, AC)

1504036††††††††† 04-ECI-100†††††††††††††††† Kunal Mahajan†††††††††††† Rakesh Gupta†††††††††††††† R(AC)

1504037††††††††† 04-ECI-101†††††††††††††††† Kriti Gupta†††††††††††††††††† R.K.Gupta†††††††††††††††††† 765/383

1504038††††††††† 04-ECI-102†††††††††††††††† Ankit Singhal††††††††††††††† R.C. Singhal†††††††††††††††† CANCELLED

1504039††††††††† 04-ECI-07†††††††††††††††††† Ankur Khurana†††††††††††† Ravi Khurana†††††††††††††† 742/371

1504040††††††††† 04-ECI-103†††††††††††††††† Salony Rana†††††††††††††††† Balbir Singh Rana†††††††† 676/338

1504041††††††††† 04-ECI-08†††††††††††††††††† Vikas Gupta†††††††††††††††† Satay Parkash††††††††††††† R(AC)

1504042††††††††† 04-ECI-104†††††††††††††††† Ayush Jain††††††††††††††††††† Ashok Kumar Jian††††††† R(DIS)

1504043††††††††† 04-ECI-105†††††††††††††††† Gurbaksh†††††††††††††††††††† Kashmiri Lal†††††††††††††††† R(DIS, INT)

 

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1504046††††††††† 04-ECI-108†††††††††††††††† Saurabh Gupta†††††††††††† Ramesh Kumar R(BISM, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta†††††††††††††††††††††††††† †† INT,AC)††††††

1504050††††††††† 04-ECI-09†††††††††††††††††† Vishal Sharma††††††††††††† Vinod Sharma††††††††††††† R(DIS, AC)

1504051††††††††† 04-ECI-111†††††††††††††††† Avneet Juneja†††††††††††††† Inder Pal Singh ††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Juneja††

1504052††††††††† 04-ECI-112†††††††††††††††† Devanshu ††††††††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† 708/354

1504056††††††††† 04-ECI-116†††††††††††††††† Manu Walia †††††††††††††††† Satish Walia†††††††††††††††† 672/336

1504057††††††††† 04-ECI-117†††††††††††††††† Sourabh Girdhar†††††††††† J.C. Girdhar†††††††††††††††† R(INT, AC)

1504058††††††††† 04-ECI-118†††††††††††††††† Sumit Khanchi††††††††††††† R.S. Khanchi††††††††††††††† R(DIS)

1504060††††††††† 04-ECI-120†††††††††††††††† Amarjeet Singh†††††††††††† Inder Singh†††††††††††††††††† 747/374

1504061††††††††† 04-ECI-121†††††††††††††††† Deepak †††††††††††††††††††††† Ajad Singh Malik††††††††† R(DIS, INT, AC)

1504062††††††††† 04-ECI-122†††††††††††††††† Varun Satyarthi†††††††††††† Subhash Chander†††††††† R(DIS, AC)

1504063††††††††† 04-ECI-123†††††††††††††††† Rachna Ahuja†††††††††††††† Hari Chand Ahuja†††††††† R(BISM)

1504064††††††††† 04-ECI-124†††††††††††††††† Naveen Gupta †††††††††††† Devender Gupta†††††††††† R(AC)

1504065††††††††† 03-IP-460††††††††††††††††††† Puneet Garg†††††††††††††††† Vikay Kumar††††††††††††††† 742/371

1504066††††††††† 04-ECI-125†††††††††††††††† Lubna Ansari††††††††††††††† M.N. Ansari†††††††††††††††† 775/388

1504068††††††††† 04-ECI-127†††††††††††††††† Nishant Ruhil††††††††††††††† Indeerjit Ruhil†††††††††††††† R(DIS)

1504069††††††††† 04-ECI-128†††††††††††††††† Surender Pal Sodhi†††††† Dhayan Singh Sodhi††††† R(DIS, INT, AC)

1504072††††††††† 04-ECI-10†††††††††††††††††† Jai Bhagwan ††††††††††††††† Dulta Ram †††††††††††††††††† R(AC)

1504073††††††††† 04-ECI-131†††††††††††††††† Sandeep Gaur††††††††††††† Mahesh Gaur††††††††††††††† 689/345

1504075††††††††† 04-ECI-133†††††††††††††††† Kulwinder Singh†††††††††† Jaspal Singh††††††††††††††††† R(AC)

1504082††††††††† 04-ECI-140†††††††††††††††† Honey††††††††††††††††††††††††† Darshan Lal††††††††††††††††† 729/365

1504083††††††††† 04-ECI-141†††††††††††††††† Yatin Malik††††††††††††††††† Krishan Kumar R(DTS,DIS,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Malik

1504088††††††††† 04-ECI-146†††††††††††††††† Akhil Bhatia††††††††††††††††† Jagat Prakash Bhatia†††† R(DIS)

1504089††††††††† 04-ECI-11†††††††††††††††††† Bijender Singh††††††††††††† Sube Singh†††††††††††††††††† 628/314

1504094††††††††† 04-ECI-12†††††††††††††††††† Anoop Kumar††††††††††††† Raj Pal Singh††††††††††††††† R(DBMS, INT)

1504101††††††††† 04-ECI-157†††††††††††††††† Vishal Chaudhary†††††††† Mam Raj Singh R(DBMS, DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† DIS, AC)

1504104††††††††† 04-ECI-160†††††††††††††††† Sardul Dabas††††††††††††††† Anil Dabas†††††††††††††††††† CANCELLED

1504106††††††††† 04-ECI-162†††††††††††††††† Komal Grewal††††††††††††† Mahi Pal Grewal†††††††††† CANCELLED

1504107††††††††† 04-ECI-163†††††††††††††††† Ashmeet Singh †††††††††††† Hardeep Singh††††††††††† R(DBMS, DTS, DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chaudhary††††††††††††††††††† Chaudhary†††††††

1504109††††††††† 04-ECI-165†††††††††††††††† Ridhi Sharma††††††††††††††† R.P. Sharma†††††††††††††††† CANCELLED

1504110††††††††† 04-ECI-166†††††††††††††††† Karan Kapoor††††††††††††† Sudershan Kumar†††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kapoor

1504115††††††††† 04-ECI-170†††††††††††††††† Gaurav Arora†††††††††††††† O.P. Arora†††††††††††††††††† R(DIS)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1504117††††††††† 04-ECI-171†††††††††††††††† Varun Sethi††††††††††††††††† Gulshan Sethi††††††††††††††† R(DIS)

1504350††††††††† 04-ECI-343†††††††††††††††† Manish Sharma†††††††††††† Vijay Sharma††††††††††††††† CANCELLED

1505457††††††††† 05-ECI-457†††††††††††††††† Jatin Nagpal ††††††††††††††† Ravinder Nagpal†††††††††† 715/358

1505459††††††††† 05-ECI-459†††††††††††††††† Sumit Kumar††††††††††††††† Mahender Singh†††††††††† R(DTS, AC)

1505460††††††††† 05-ECI-460†††††††††††††††† Arun Kumar ††††††††††††††† Hawa Singh††††††††††††††††† 693/347

Information Technology

1502375††††††††† 02-ECI-345†††††††††††††††† Amit Gahlot††††††††††††††††† C.R. Gahlot††††††††††††††††† R(AE)

1501327††††††††† 01-ECI-263†††††††††††††††† Aditya Upadyay†††††††††† Barham Dutt Sharma††† R(AE, ACDS)

1503332††††††††† 03-ECI-328†††††††††††††††† Jagdeep Singh Saini††††† Santosh Singh Saini†††††† 741/371

1503335††††††††† 03-ECI-331†††††††††††††††† Himanshu Goel†††††††††††† Arun Goel††††††††††††††††††† R(DIS)

1503336††††††††† 03-ECI-332†††††††††††††††† Raj Kumar ††††††††††††††††† Murari Lal Bhati†††††††††† 732/366

1503342††††††††† 03-ECI-336†††††††††††††††† Amrinder Singh†††††††††††† Harbhajan Singh†††††††††† 606/303

1503347††††††††† 03-ECI-490†††††††††††††††† Anil Saharwat ††††††††††††† Ram mehar Singh††††††††† 678/339

1503348††††††††† 03-ECI-491†††††††††††††††† Neetu ††††††††††††††††††††††††† Jaibir Singh Chahal†††††† R(DIS)

1503351††††††††† 03-ECI-342†††††††††††††††† Inder Pal††††††††††††††††††††† Surinder Sudan CANCELLED

1503354††††††††† 03-ECI-344†††††††††††††††† Garima Kapoor††††††††††† K.K. Kapoor†††††††††††††† R(DIS)

1503355††††††††† 03-ECI-345†††††††††††††††† Mukta Dhyani†††††††††††††† Subhash Chander ††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhyani

1503357††††††††† 03-ECI-492†††††††††††††††† Jai Parkash ††††††††††††††††† Mahavir Singh††††††††††††† 623/312

1503360††††††††† 03-ECI-349†††††††††††††††† Virender Singh †††††††††††† Mahabir Parshad †††††††† R(DIS, AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kharb††††††††††††††††††††††††† Kharb†††††††††††††

1503361††††††††† 03-ECI-493†††††††††††††††† Mohit Tanwar†††††††††††††† Jagmohan Tanwar†††††††† R(DIS)

1503362††††††††† 03-ECI-350†††††††††††††††† Sourabh Bhatia†††††††††††† Ramesh Kumar R(DIS, AC)

1503363††††††††† 03-ECI-494†††††††††††††††† Jaswinder ††††††††††††††††††† Murari Lal††††††††††††††††††† R(DTS)

1503369††††††††† 02-SP-911†††††††††††††††††† Jatin Gupta†††††††††††††††††† Rajnish Gupta†††††††††††††† R(DIS)

1503371††††††††† 03-ECI-496†††††††††††††††† Sourabh Rana†††††††††††††† Ram Sharan Rana†††††††† R(DIS)

1503373††††††††† 03-ECI-357†††††††††††††††† Romit Gupta†††††††††††††††† Rajesh Kumar Gupta††† R(DIS)

1503374††††††††† 03-ECI-358†††††††††††††††† Yogesh Saini††††††††††††††† Ram Niwas Saini††††††††† 721/361

1503378††††††††† 03-ECI-361†††††††††††††††† Maneesh Joshi †††††††††††† Vijay Joshi††††††††††††††††††† R(DIS)

1503381††††††††† 03-ECI-497†††††††††††††††† Vikas Bhardhaj†††††††††††† Jogi Ram††††††††††††††††††††† R(DIS)

1503390††††††††† 03-ECI-372†††††††††††††††† Vikas Vasisht ††††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Vasisht

1503391††††††††† 03-ECI-373†††††††††††††††† Ankush Aggarwal†††††††† Anil Aggarwal†††††††††††††† 685/343

1503398††††††††† 03-ECI-378†††††††††††††††† Narender Singh †††††††††† Ranbir Singh Gulia††††††† R(DBMS, DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gulia†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1503399††††††††† 03-ECI-379†††††††††††††††† Nitin Sharma††††††††††††††† Satya Prakash††††††††††††† R(DBMS, DTS, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma†††††††††††† INT, AC)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1503400††††††††† 02-AP-694††††††††††††††††† Ajay Sindhu††††††††††††††††† Birjindir Sindu†† R(DBMS, DTS, DIS,

††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† INT, AC)

1503356††††††††† 03-ECI-346†††††††††††††††† Monika Dahiya†††††††††††† Kanwar Singh Dahiya†† R(DIS)

1503386††††††††† 03-ECI-386†††††††††††††††† Amit Khurana†††††††††††††† Gyan Chand Khurana†† 648/324

1504331††††††††† 04-ECI-61†††††††††††††††††† Amandeep †††††††††††††††††† Sube Singh†††††††††††††††††† R(INT, AC)

1504333††††††††† 04-ECI-329†††††††††††††††† Karan Parmar†††††††††††††† Sanjiv Parmar†††††††††††††† R (DBMS, AC)

1504334††††††††† 04-ECI-330†††††††††††††††† Yashasvi Malik†††††††††††† Adarsh Kumar††††††††††††† R(AC)

1504337††††††††† 04-ECI-331†††††††††††††††† Paramjeet Singh††††††††††† Surinder Singh766/383

1504338††††††††† 04-ECI-332†††††††††††††††† Ashish Dhawan†††††††††††† G.K. Dhawan†††††††††††††† 637/319

1504339††††††††† 04-ECI-333†††††††††††††††† Alok Nagpal ††††††††††††††† Prem Nagpal††††††††††††††† CANCELLED

1504340††††††††† 04-ECI-334†††††††††††††††† Sourabh Goel†††††††††††††† Arun Goel††††††††††††††††††† 714/357

1504348††††††††† 04-ECI-341†††††††††††††††† Aditya Chauhan††††††††††† Suresh Chauhan††††††††††† 706/353

1504349††††††††† 04-ECI-342†††††††††††††††† Abhinav Gujral†††††††††††† Ashcharya Lal 791/396

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gujral††††††††††††††

1504354††††††††† 04-ECI-346†††††††††††††††† Virender ††††††††††††††††††††† Harbans Lal †††††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Khunger††††††††††

1504355††††††††† 04-ECI-347†††††††††††††††† Sadhika Gera†††††††††††††† Rakesh Gera††††††††††††††† R(AC)

1504356††††††††† 04-ECI-348†††††††††††††††† Mohit Gupta†††††††††††††††† Ashok Kumar ††††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta

1504357††††††††† 04-ECI-349†††††††††††††††† Vikas Sharma†††††††††††††† H.B. Sharma††††††††††††††† 621/311

1504359††††††††† 04-ECI-351†††††††††††††††† Deepyan Ghosh††††††††††† Sarit Ghosh††††††††††††††††† R(DBMS, DTS, DIS,

††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AC)

1504360††††††††† 04-ECI-352†††††††††††††††† Shephy Chhabra†††††††††† Naresh Chhabra†††††††††† 777/389

1504362††††††††† 04-ECI-354†††††††††††††††† Rawinder Kundu††††††††† Uday Singh Kundu†††††† R(DBMS)

1504364††††††††† 04-ECI-356†††††††††††††††† Sandeep Singh††††††††††††† Shiv Karan†††††††††††††††††† R (INT)

1504365††††††††† 04-ECI-065†††††††††††††††† Meenakshi††††††††††††††††††† Mohinder Sain††††††††††††† 724/362

1504366††††††††† 04-ECI-357†††††††††††††††† Rachit Gaur †††††††††††††††† Hari Prakash Gaur††††††† 713/357††††††††††

1504367††††††††† 04-ECI-358†††††††††††††††† Sucheta Vohra††††††††††††† Aditya Vohra††††††††††††††† 744/372

1504368††††††††† 04-ECI-359†††††††††††††††† Pranav Uniyal†††††††††††††† R.P. Uniyal†††††††††††††††††† R(DIS)

1504369††††††††† 04-ECI-360†††††††††††††††† Bhaskar Mehta†††††††††††† Ramesh Kumar R(DIS, INT)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mehta†††††††††††††

1504370††††††††† 04-ECI-361†††††††††††††††† Ankit Sharma†††††††††††††† Rajeev Sharma R(AC)

1504371††††††††† 04-ECI-362†††††††††††††††† Aakanksha Gupta†††††††† Shambu Dayal R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta

1504372††††††††† 04-ECI-363†††††††††††††††† Tarun Kumar †††††††††††††† Vinod Kumar ††††††††††††† 759/380

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma†††††††††††††††††††††††† Sharma

1504373††††††††† 04-ECI-364†††††††††††††††† Rahul Girdhar†††††††††††††† Vinod Girdhar††††††††††††† CANCELLED

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1504374††††††††† 04-ECI-366†††††††††††††††† Akshat Jain ††††††††††††††††† Satish Jain††††††††††††††††††† R(DTS, DIS)

1504375††††††††† 04-ECI-365†††††††††††††††† Sunny Nehra††††††††††††††† N.S. Nehra††††††††††††††††† R(DIS)

1504376††††††††† 04-ECI-690†††††††††††††††† Leena Nanda††††††††††††††† Bladev Raj Nanda††††††† R(DIS)

1504378††††††††† 04-ECI-366†††††††††††††††† Manish Arora†††††††††††††† Darshan Lal Arora††††††† 774/387

1504379††††††††† 04-ECI-367†††††††††††††††† Puneet Kathpal†††††††††††† Mohinder Kathpal††††††† 763/382

1504380††††††††† 04-ECI-67†††††††††††††††††† Shayog Sharma††††††††††† Major Sharma††††††††††††† R(DIS)

1504381††††††††† 04-ECI-368†††††††††††††††† Nishant Jaglan††††††††††††† Rai Singh Jaglan††††††††††† R(DIS)

1504382††††††††† 04-ECI-369†††††††††††††††† Tajender Pal Singh††††††† Satinder Pal Singh†††††††† CANCELLED

1504383††††††††† 04-ECI-370†††††††††††††††† Prateek Nagpal††††††††††† H.K. Nagpal††††††††††††††† R(DBMS, DTS, DIS,

††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† INT, AC)

1504384††††††††† 04-ECI-68†††††††††††††††††† Pooja ††††††††††††††††††††††††† Desh Raj††††††††††††††††††††† R(DIS)

1504385††††††††† 04-ECI-371†††††††††††††††† Nisha Ghangas†††††††††††† Rajinder Singh R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ghangas††††††††††††††††††††††

1504386††††††††† 04-ECI-372†††††††††††††††† Sumit Kathpal†††††††††††††† Gulshan Rai Kathpal†††† R(DBMS, DIS, AC)

1504387††††††††† 04-ECI-373†††††††††††††††† Ashish Jaglan††††††††††††††† Dayaram Jaglan††††††††††† R(DIS)

1504388††††††††† 04-ECI-374†††††††††††††††† Sunil Rawat††††††††††††††††† Amar Singh Rawat††††††† R(DTS, DIS)

1504389††††††††† 04-ECI-375†††††††††††††††† Manish Bahuguna†††††††† Mahesh Bahuguana†††††† R(DTS, DIS)

1504390††††††††† 04-ECI-376†††††††††††††††† Chandni Sharma†††††††††† R.K. Sharma††††††††††††††† 732/366

1504391††††††††† 04-ECI-377†††††††††††††††† Harsharan Bir Singh††††† Daljit Singh†††††††††††††††††† 720/360

1504392††††††††† 04-ECI-69†††††††††††††††††† Gurjeet Singh††††††††††††††† Baldev Singh †††††††††††††† R(AC)

1504393††††††††† 04-ECI-378†††††††††††††††† Nishant ††††††††††††††††††††††† Suresh Sharma R(DIS, AC)

1504397††††††††† 04-ECI-382†††††††††††††††† Richa††††††††††††††††††††††††††† Suresh Dhawan††††††††††† 744/372

1504398††††††††† 04-ECI-383†††††††††††††††† Ashwani Bhardwaj†††††† H.N. Singh†††††††††††††††††† R(INT, AC)

1504399††††††††† 04-ECI-384†††††††††††††††† Rajesh Nandlal†††††††††††† Rajinder Singh680/340

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nandlal†††††††††††††††††††††††††††††††††††

1504400††††††††† 04-ECI-385†††††††††††††††† Naveen Kumar†††††††††††† Ashok Kumar ††††††††††††† 712/356

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aggarwal††††††††††††††††††††† Aggarwal†††††††††

1504401††††††††† 04-ECI-386†††††††††††††††† Tejeswar Shankar†††††††† Shankar Venkat †††††††††† R(BISM, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ramany††††††††††††††††††††††† INT, AC)

1504402††††††††† 04-ECI-387†††††††††††††††† Nidhi †††††††††††††††††††††††††† Dharmpal†††††††††††††††††††† R(DIS)

1505485††††††††† 04-ECI-485†††††††††††††††† Reena†††††††††††††††††††††††††† Satedev††††††††††††††††††††††† R(DIS)

1505486††††††††† 04-ECI-486†††††††††††††††† Sudhir Kumar†††††††††††††† Shri Krishan Kumar††††† R(DIS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1505487††††††††† 04-ECI-487†††††††††††††††† Binu Sharma†††††††††††††††† Deen Dayal Sharma††††† R(DIS)

1505488††††††††† 04-ECI-488†††††††††††††††† Mohit Jain††††††††††††††††††† Bhim Sain JainR(DIS)

1505489††††††††† 04-ECI-489†††††††††††††††† Rakesh Chawla††††††††††† Dharm Pal††††††††††††††††††† Absent

1505490††††††††† 04-ECI-490†††††††††††††††† Kavita††††††††††††††††††††††††† Om Parkash ††††††††††††††† R(DIS)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1504343††††††††† 04-ECI-337†††††††††††††††† Parveen Pal Mahla††††††† Vijay Pall††††††††††††††††††††† R(DTS)

1504351††††††††† 04-ECI-344†††††††††††††††† Prabudh Dhingra†††††††††† Om Parkash Dhingra††† R(DTS)

1504358††††††††† 04-ECI-30†††††††††††††††††† Naveen Khasa††††††††††††† Sultan Singh††††††††††††††††† Absent

1504361††††††††† 04-ECI-361†††††††††††††††† Ashwant Antil†††††††††††††† Ishwar Singh Antil†††††††† R(BISM, DBMS, DTS,

††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† INT, AC)

1504394††††††††† 04-ECI-37†††††††††††††††††† Sourabh Gaur†††††††††††††† T.D. Sharma†††††††††††††††† R(DIS, AC)

Mechanical Engg.

1502456††††††††† 02-ECI-226†††††††††††††††† Rawinder Kumar††††††††† Sukhbir Singh†††††††††††††† R(SM, KM)

1502507††††††††† 01-IP-642††††††††††††††††††† Sachin Sharma††††††††††††† Bhulan Singh†††††††††††††††† R(THD, KM)

1502525††††††††† 02-ECI-270†††††††††††††††† Nagender ††††††††††††††††††† Sohan Lal†††††††††††††††††††† R(THD, M, KM)

1502469††††††††† 02-ECI-237†††††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Inder Singh†††††††††††††††††† RL

1502479††††††††† 02-ECI-244†††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Sube Singh†††††††††††††††††† R(MD)

1502499††††††††† 02-ECI-252†††††††††††††††† Vishal Sagar ††††††††††††††† S.K. Sagar†††††††††††††††††† RL

1502516††††††††† 02-ECI-263†††††††††††††††† Amit Chahal†††††††††††††††† Randhir Singh†††††††††††††† R(KM)

1501294††††††††† 01-ECI-315†††††††††††††††† Deepak Yadav†††††††††††† Raj Pal Yadav††††††††††††† 525/265

1503261††††††††† 03-ECI-261†††††††††††††††† Amit ††††††††††††††††††††††††††† Rambhaj Dahiya†††††††††† 640/320

1503278††††††††† 03-ECI-278†††††††††††††††† Deepak††††††††††††††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† Cancelled

1503279††††††††† 03-ECI-278†††††††††††††††† Jasdev Singh†††††††††††††††† Jarnail Singh†††††††††††††††† R(SOM)

1503282††††††††† 03-ECI-282†††††††††††††††† Sandeep Rawal††††††††††† Prem Chand Rawal ††††† R(SOM)

1503285††††††††† 03-ECI-196†††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† Bir Singh††††††††††††††††††††† 593/217

1503287††††††††† 03-ECI-287†††††††††††††††† Jai Prakash Yadav††††††† Ramanand Yadav†††††††† R(M, SOM)

1503288††††††††† 03-ECI-288†††††††††††††††† Vikas Dahiya††††††††††††††† B.R. Dahiya††††††††††††††††† R(THD, SM,KM)

1503289††††††††† 01-GKL-820†††††††††††††† Varun Kumar Verma††† Rajesh Verma†††††††††††††† R(M, SM)

1503290††††††††† 03-ECI-485†††††††††††††††† Emran Khan†††††††††††††††† Mohammad Bhullan††††† R(THD, SM)

1503293††††††††† 03-ECI-293†††††††††††††††† Pankaj †††††††††††††††††††††††† Vinod Solanki†††††††††††††† R(SM)

1503294††††††††† 03-ECI-294†††††††††††††††† Jaswinder†††††††††††††††††††† Dharmpal†††††††††††††††††††† R(M,SM, KM)

1503298††††††††† 03-ECI-298†††††††††††††††† Rahul Rathee††††††††††††††† Krishan Kumar R(THD, SM, KM, PT-1)

1503303††††††††† 03-ECI-303†††††††††††††††† Rachit Kataria††††††††††††† Rakesh Kataria R(SM, KM)

1503304††††††††† 03-ECI-304†††††††††††††††† Ankur Nuraj ††††††††††††††† C.P. Chaursia†††††††††††††† 631/316

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chaursia

1503301††††††††† 03-ECI-301†††††††††††††††† Kuldeep Singh††††††††††††† Ram Singh††††††††††††††††††† RL(SESS.)

1503308††††††††† 03-ECI-307†††††††††††††††† Daksh Mittal†††††††††††††††† Arun Mittal†††††††††††††††††† R(SM, KM)

1503310††††††††† 03-ECI-309†††††††††††††††† Rohit Kathpalia†††††††††††† Kaushal Kumar††††††††††† R(KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kathpalia

1503311††††††††† 03-ECI-310†††††††††††††††† Nitesh Madan†††††††††††††† M.L. Madan†††††††††††††††† R(THD)

1503313††††††††† 03-ECI-487†††††††††††††††† Dipesh †††††††††††††††††††††††† Shri Niwas†††††††††††††††††† ABSENT

1503314††††††††† 03-ECI-312†††††††††††††††† Ankit †††††††††††††††††††††††††† Ved Pal Singh†††††††††††††† R(SM, KM)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1503317††††††††† 03-ECI-315†††††††††††††††† Parmod††††††††††††††††††††††† Baljit Singh†††††††††††††††††† 696/348

1503318††††††††† 03-ECI-316†††††††††††††††† Deepak Chopra††††††††††† Satish Chopra†††††††††††††† R(THD, SM)

1503321††††††††† 03-ECI-319†††††††††††††††† Abhiskek Bali†††††††††††††† Jitendra Bali††††††††††††††††† R(SM)

1503309††††††††† 03-ECI-308†††††††††††††††† Niting Dogra†††††††††††††††† Milap Dogra†††††††††††††††† R(KM)

1503325††††††††† 03-ECI-322†††††††††††††††† Mehtab Tyagi†††††††††††††† Umesh Chandra††††††††††† 681/341

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Tyagi

1504526††††††††† 03-ECI-438†††††††††††††††† Vikas Sharma†††††††††††††† Hukum Chand††††††††††††† R(KM)

1504532††††††††† 03-ECI-444†††††††††††††††† Bhawani Singh††††††††††††† Man Singh††††††††††††††††††† R(SM)

1504533††††††††† 03-ECI-445†††††††††††††††† Parveen Baidh††††††††††††† Jai Singh Baidh R(SM)

1503323††††††††† 03-ECI-488†††††††††††††††† Rakesh Panchal††††††††††† Sant Ram†††††††††††††††††††† RL

1504241††††††††† 04-ECI-36†††††††††††††††††† Gaurav ††††††††††††††††††††††† Naresh Pal†††††††††††††††††† 768/384

1504243††††††††† 04-ECI-268†††††††††††††††† Pushpinder Kumar††††††† Surinder Kumar †††††††††† R(THD, KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1504245††††††††† 04-ECI-270†††††††††††††††† Vikram Suhag†††††††††††††† S.K. Suhag†††††††††††††††††† CANCELLED

1504249††††††††† 04-ECI-37†††††††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Jai Narain†††††††††††††††††††† 732/366

1504250††††††††† 04-ECI-274†††††††††††††††† Puneet Singh ††††††††††††††† Paramjeet Singh††††††††††† R(SM, KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chawla††††††††††††††††††††††††

1504255††††††††† 04-ECI-40†††††††††††††††††† Sumit Kumar††††††††††††††† Baljit Singh†††††††††††††††††† R(SM, KM)

1504257††††††††† 04-ECI-278†††††††††††††††† Anurag Aghi†††††††††††††††† Tilak Raj Aghi††††††††††††† R(SM, KM)

1504258††††††††† 04-ECI-279†††††††††††††††† Vipin †††††††††††††††††††††††††† Raj Singh††††††††††††††††††††† R(SM)

1504259††††††††† 04-ECI-41†††††††††††††††††† Manish Kumar††††††††††††† Kali Ram††††††††††††††††††††† 725/363

1504260††††††††† 04-ECI-42†††††††††††††††††† Ravi Kant†††††††††††††††††††† Mohan Lal††††††††††††††††††† 713/357

1504263††††††††† 04-ECI-282†††††††††††††††† Amit ††††††††††††††††††††††††††† Ranbir Singh†††††††††††††††† Cancelled

1504264††††††††† 04-ECI-43†††††††††††††††††† Sanjeet Kumar†††††††††††† Ishwar Chand†††††††††††††† R(SM)

1504266††††††††† 04-ECI-284†††††††††††††††† Naveen Kumar ††††††††††† Shiv Kumar††††††††††††††††† R(SM,KM)

1504269††††††††† 04-ECI-286†††††††††††††††† Ranjeet Singh†††††††††††††† Narayan Singh††††††††††††† R(SM)

1504270††††††††† 04-ECI-45†††††††††††††††††† Mahesh Juneja††††††††††††† Yashpal Juneja CANCELLED

1504274††††††††† 04-ECI-289†††††††††††††††† Gorakh Ashutosh †††††††† Praduman Prasad ††††††† RL

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singh

1504277††††††††† 04-ECI-291†††††††††††††††† Mahinder Singh††††††††††† Gurnam Singh†††††††††††††† 721/361

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sandhu††††††††††††

1504278††††††††† 04-ECI-292†††††††††††††††† Jatin Dua††††††††††††††††††††† Ravinder Pal Singh †††††† 652/326

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dua†††††

1504280††††††††† 04-ECI-48†††††††††††††††††† Dinesh Kumar †††††††††††† Sukhpal Singh†††††††††††††† 679/349

1504281††††††††† 04-ECI-293†††††††††††††††† Naveen Dahiya†††††††††††† Jai Bhawan Dahiya†††††† R(SM,KM)

1504282††††††††† 04-ECI-49†††††††††††††††††† Virender Kumar†††††††††† Ram Parshad††††††††††††††† R(SM)

1504283††††††††† 04-ECI-50†††††††††††††††††† Sandep Kumar†††††††††††† Mahat Ram††††††††††††††††† 679/340

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1504284††††††††† 04-ECI-294†††††††††††††††† Navneet Kumar††††††††††† Rajinder SinghR(SM)

 

1504285††††††††† 04-ECI-295†††††††††††††††† Narender Kumar††††††††† Kanwar Singh†††††††††††††† 665/333

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Tongar

1504286††††††††† 04-ECI-296†††††††††††††††† Happy Yadav ††††††††††††† Om Parkash Yadav††††† R(SM, KM)

1504287††††††††† 04-ECI-297†††††††††††††††† Sudeep Malhotra††††††††† Ashok Malhotra†††††††††† 664/332

1504289††††††††† 04-ECI-52†††††††††††††††††† Vipin Sandwal††††††††††††† Ran Bir Sandhwal†††††††† 797/399

1504290††††††††† 04-ECI-298†††††††††††††††† Sandeep Yadav †††††††††† Sujjan Singh†††††††††††††††† R(KM)

1504291††††††††† 04-ECI-299†††††††††††††††† Sanjay Kumar††††††††††††† Mahender Singh†††††††††† 749/375

1504292††††††††† 04-ECI-53†††††††††††††††††† Rakesh Kumar†††††††††††† Ishwar Singh†††††††††††††††† R(SM, KM)

1504293††††††††† 04-ECI-54†††††††††††††††††† Yash Pal†††††††††††††††††††††† Dharam Pal††††††††††††††††† R(SM, KM)

1504294††††††††† 04-ECI-55†††††††††††††††††† Bhupender †††††††††††††††††† Dharam Singh†††††††††††††† R(THD, SM,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MD,KM,PT-1)

1504296††††††††† 04-ECI-56†††††††††††††††††† Neeraj Kumar††††††††††††† Tek Chand†††††††††††††††††† R(KM)

1504297††††††††† 04-ECI-301†††††††††††††††† Sandeep Kumar ††††††††† Raj Kumar ††††††††††††††††† R(KM)

1504299††††††††† 04-ECI-303†††††††††††††††† Tarun Madan††††††††††††††† Sudershan Kumar†††††††† 742/371

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Madan †††††††††††

1504301††††††††† 04-ECI-305†††††††††††††††† Vijav Khokhar †††††††††††† Hari Singh Khokhar††††† R(THD, SM,KM)

1504302††††††††† 04-ECI-306†††††††††††††††† Sandeep Rathee ††††††††† Raj Singh††††††††††††††††††††† R(SM)

1504307††††††††† 04-ECI-310†††††††††††††††† Keshav Rana††††††††††††††† Balbir Singh Rana†††††††† R(KM)

1504308††††††††† 04-ECI-311†††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Dharam Pal††††††††††††††††† R(SM, KM)

1504309††††††††† 04-ECI-312†††††††††††††††† Manish Kumar††††††††††††† Pritam Singh†††††††††††††††† R(THD, KM)

1504310††††††††† 04-ECI-58†††††††††††††††††† Kuldeep ††††††††††††††††††††† Balraj Singh††††††††††††††††† R(SM)

1504311††††††††† 04-ECI-313†††††††††††††††† Sunil Kadiyan†††††††††††††† Balwan Singh††††††††††††††† R(KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kadiyan††††††††††

1504312††††††††† 04-ECI-314†††††††††††††††† Praveen Sharma†††††††††† Suraj Mal Sharma†††††††† CANCELLED

1504313††††††††† 02-JKL-160††††††††††††††† Loveleen Punia†††††††††††† Dharmpal Punia††††††††††† R(KM)

1504316††††††††† 04-ECI-317†††††††††††††††† Sandeep Singh††††††††††††† Raj Singh Sindhu††††††††† R(M,SM, KM)

1504320††††††††† 04-ECI-320†††††††††††††††† Supratik Biswas††††††††††† Ranajit BiswasR(M,SM, KM)

1504321††††††††† 04-ECI-321†††††††††††††††† Anoop Malik††††††††††††††† Jaswant Malik††††††††††††† R(SM, KM)

1504324††††††††† 04-ECI-324†††††††††††††††† Kaustubh Kohli††††††††††† Rajinder Kohli††††††††††††† R(THD, SM)

1504325††††††††† 04-ECI-325†††††††††††††††† Rahul Chadha†††††††††††††† Vijay Kumar Chadha††† R(THD, SM,KM)

1504327††††††††† 04-ECI-327†††††††††††††††† Vinay Dhiman†††††††††††††† Vinod Dhiman††††††††††††† RL

1505476††††††††† 05-ECI-476†††††††††††††††† Neeraj Kumar††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††† R(KM)

1505477††††††††† 05-ECI-477†††††††††††††††† Sanjeev Kumar ††††††††††† Baldev Raj†††††††††††††††††† R(KM)

1505478††††††††† 05-ECI-478†††††††††††††††† Ashish Bansal†††††††††††††† Hariom BansalR(KM)

1505479††††††††† 05-ECI-479†††††††††††††††† Prince Verma†††††††††††††† Anil Verma†††††††††††††††††† R(SM, KM)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1505480††††††††† 05-ECI-480†††††††††††††††† Kuldeep Vats†††††††††††††† Suresh Chander††††††††††† R(SM, KM)

1505481††††††††† 05-ECI-481†††††††††††††††† Balinder singh†††††††††††††† Pirthi Ram††††††††††††††††††† R(SM, KM)

1505484††††††††† 05-ECI-484†††††††††††††††† Deepak Juneja††††††††††††† Mohinder Pal †††††††††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Juneja

1504247††††††††† 04-ECI-272†††††††††††††††† Diwakar Sharma†††††††††† Naresh Sharma R (THD,SM,MD,KM)

1504273††††††††† 04-ECI-46†††††††††††††††††† Ravi Kumar††††††††††††††††† Ramesh Kumar 678/339††††††††††

1504305††††††††† 04-ECI-307†††††††††††††††† Sandeep ††††††††††††††††††††† Krishan Bhardwaj†††††††† R(THD, KM,PT-1)

1504315††††††††† 04-ECI-316†††††††††††††††† Parveen Malik††††††††††††† Umed Malik†††††††††††††††† CANCELLED

1504322††††††††† 04-ECI-322†††††††††††††††† Kishorre†††††††††††††††††††††† Trilok Chand††††††††††††††† R(THD, KM,PT-1)

1504319††††††††† 04-ECI-319†††††††††††††††† Karnik †††††††††††††††††††††††† Surender Mohan†††††††††† R(M,THD, SM,KM,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† PT-1)

1504328††††††††† 04-ECI-59†††††††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Babu Lal Yadav†††††††††† R(M,THD, SM,KM)

1503309††††††††† 03-ECI-308†††††††††††††††† Nitin Dogra††††††††††††††††† Millap Chand Dogra††††

1504295††††††††† 04-ECI-300†††††††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† Prakash Chand RL

Biotechnology

1503425††††††††† 03-ECI-498†††††††††††††††† Vikas Dahiya††††††††††††††† Bhanwar Singh R(OCH)

1503432††††††††† 03-ECI-389†††††††††††††††† Sugandha Rao††††††††††††† M.S. Yadav†††††††††††††††† CANCELLED

1503433††††††††† 03-ECI-500†††††††††††††††† Ravinder ††††††††††††††††††††† Balwan Singh††††††††††††††† R(OCH)

1503438††††††††† 03-ECI-394†††††††††††††††† Abhimanyu Chadha††††† Ashok Kumar†††††††††††††† R(BCH, OCH)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chadha

1504444††††††††† 04-ECI-409†††††††††††††††† Arun Saini††††††††††††††††††† Balkishan Saini R(GN)

1505494††††††††† 05-ECI-495†††††††††††††††† Dinesh††††††††††††††††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† R (OCH)

ECE

1698084††††††††† 98-ETJ-21†††††††††††††††††† Shashi Kant †††††††††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† R(EEF, CT, EEE, EME)

1602220††††††††† 02-ETJ-17†††††††††††††††††† Pardeep Singh††††††††††††† Balwan Singh††††††††††††††† RL

1602228††††††††† 02-ETJ-243†††††††††††††††† Vikram Nassa††††††††††††† Krishan Kumar 543/272

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nassa††

1601245††††††††† 01-ETJ-173†††††††††††††††† Mohit Mittal†††††††††††††††† Pawan Kumar Mittal†††† 544/272

1601259††††††††† 01-ETJ-175†††††††††††††††† Aseem Mukhi†††††††††††††† B.N. Mukhi††††††††††††††††† R(SS)

1602210††††††††† 02-ETJ-212†††††††††††††††† Deepak †††††††††††††††††††††† Jagdev Singh††††††††††††††† 466/233

1602619††††††††† 02-ETJ-280†††††††††††††††† Parvinder †††††††††††††††††††† Karamvir Singh 561/281

1604153††††††††† 04-ETJ-88†††††††††††††††††† Sandeep Nehra††††††††††† Raj Singh Nehra†††††††††† 845/423

1604155††††††††† 04-ETJ-217†††††††††††††††† Jaspreet††††††††††††††††††††††† Joginder Singh844/422††††††††††

1604159††††††††† 04-ETJ-10†††††††††††††††††† Priyanka†††††††††††††††††††††† Jayant Kumar†††††††††††††† 755/378

1602223††††††††† 02-etj-321†††††††††††††††††† abid Rahim Rather††††††† Abdul Rahim †††††††††††††† R(NAS, DCS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Rather

1604162††††††††† 04-ETJ-11†††††††††††††††††† Raj Dev Sharma†††††††††† Dharam Raj Sharma†††† R(DTS)†††††††††††

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1604166††††††††† 04-ETJ-94†††††††††††††††††† Kulbir Sing†††††††††††††††††† Shish Pal Singh CANCELLED

1604167††††††††† 04-ETJ-95†††††††††††††††††† Sachin Goyal††††††††††††††† Dayanand†††††††††††††††††††† 842/421

1604169††††††††† 04-ETJ-96†††††††††††††††††† Somveer Dhaka††††††††††† Ramphal Dhaka††††††††††† 730/365

1604170††††††††† 04-ETJ-97†††††††††††††††††† Nitin Kumar ††††††††††††††† Ramesh Kumar 849/425

1604174††††††††† 04-ETJ-101†††††††††††††††† Rajat Bansal†††††††††††††††† Suresh Kumar Bansal†† R(NAS, SDC, AC)

1604175††††††††† 04-ETJ-13†††††††††††††††††† Vandana ††††††††††††††††††††† Jagdish†††††††††††† 831/416

1604176††††††††† 04-ETJ-14†††††††††††††††††† Anup Singh†††††††††††††††††† Nahar Singh†††††††††††††††† R(NAS, DTS, SDC, AC)

1604177††††††††† 04-ETJ-15†††††††††††††††††† Brijender Singh†††††††††††† Ram Kunwar††† ††††††††††† R(NAS, DTS)

1604178††††††††† 04-ETJ-16†††††††††††††††††† Pawan †††††††††††††††††††††††† Balraj†††††††††††††††††††††††††† R(NAS)

1604186††††††††† 04-ETJ-103†††††††††††††††† Virvikram Gupta†††††††††† Satparkash Gupta†††††††† R(NAS)

1604192††††††††† 04-ETJ-104†††††††††††††††† Ravinder Kumar†††††††††† Harkeram†††††††††††††††††††† R(M,NAS,AC)

1604196††††††††† 04-ETJ-108†††††††††††††††† Parul Bhatia††††††††††††††††† Dev Raj Bhatia CANCELLED

1604197††††††††† 04-ETJ-109†††††††††††††††† Kamal Deep ††††††††††††††† Jai Singh Sangwan††††††† Absent

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sangwan

1604199††††††††† 04-ETJ-110†††††††††††††††† Vijay Negi††††††††††††††††††† Krishan Lal Negi††††††††† R(NAS)

1604201††††††††† 04-ETJ-23†††††††††††††††††† Manoj Kumar ††††††††††††† Ramesh Kumar R(M,NAS)

1604202††††††††† 04-ETJ-24†††††††††††††††††† Manish Dhasmana††††††† Ashok Kumar ††††††††††††† R(M,NAS,SDC,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhasmana

1604204††††††††† 04-ETJ-112†††††††††††††††† Manish†††††††††††††††††††††††† Surat Singh†††††††††††††††††† CANCELLED

1604205††††††††† 04-ETJ-25†††††††††††††††††† Krishan Kumar†††††††††††† Ganga Ram††††††††††††††††† R(NAS)

1604206††††††††† 04-ETJ-26†††††††††††††††††† Hardeep ††††††††††††††††††††† Vajeer Singh†††††††††††††††† R(NAS, DTS, AC)

1604209††††††††† 04-ETJ-27†††††††††††††††††† Deepak †††††††††††††††††††††† Ram Bhaj†††††††††††††††††††† R(M,NAS,DTS)

1604219††††††††† 04-ETJ-118†††††††††††††††† Joginder Singh††††††††††††† Jeet Singh Nagel†††††††††† 682/341

1604222††††††††† 04-ETJ-120†††††††††††††††† Siddharth Sharma†††††††† M.M. Sharma†††††††††††††† R(NAS,ELEC,SDC,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AC,ACPr,)

1604223††††††††† 04-ETJ-121†††††††††††††††† Ravi Kant ††††††††††††††††††† Shiv Kumar††††††††††††††††† R(DTS)

1604224††††††††† 04-ETJ-122†††††††††††††††† Vikas Sheoran††††††††††††† Shamsher Singh††††††††††† R(DTS,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sheoran†††††††††††

1604225††††††††† 04-ETJ-123†††††††††††††††† Manu Bhardwaj††††††††††† Harimohan †††††††††††††††††† R(M, NAS, DTS,†††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhardwaj†††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† SDC, AC)

1604226††††††††† 04-ETJ-124†††††††††††††††† Navdeep †††††††††††††††††††† Kartar Singh†††††††††††††††† R(NAS, DTS)

1604227††††††††† 04-ETJ-125†††††††††††††††† Ankur Kaushal†††††††††††† S.K. Kaushal††††††††††††††† R(M,DTS, AC)

1604228††††††††† 04-ETJ-126†††††††††††††††† Krishan Kumar†††††††††††† Hawa Singh††††††††††††††††† CANCELLED

1604229††††††††† 04-ETJ-31†††††††††††††††††† Lovenish Sharma††††††††† Satpal Sharma††††††††††††† R(All theory papers)

1604231††††††††† 04-ETJ-214†††††††††††††††† Deepak Kumar†††††††††††† Kaptan Singh††††††††††††††† R(DTS)

1604233††††††††† 04-ETJ-33†††††††††††††††††† Virender Kumar†††††††††† Harish Kumar†††††††††††††† R(M, NAS, ELEC, DTS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1604234††††††††† 04-ETJ-128†††††††††††††††† Neha††††††††††††††††††††††††††† Krishan Kumar 760/380

1604235††††††††† 04-ETJ-129†††††††††††††††† Karam Singh †††††††††††††† Faquir Chand†††††††††††††† 727/364

1604236††††††††† 04-ETJ-130†††††††††††††††† Deepak Kumar ††††††††††† Udai Narain Singh††††††† R(DTS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singh†††††††††††††††††††††††††††

1604238††††††††† 04-ETJ-131†††††††††††††††† Nitin Tyagi††††††††††††††††††† Narendra Singh †††††††††† R(M, NAS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Tyagi††††††††††††††††††††††††††† DTS,SDC,ACPr)

1604239††††††††† 04-ETJ-134†††††††††††††††† Sandeep†††††††††††††††††††††† Randhir Singh†††††††††††††† R(NAS, DTS)

1604240††††††††† 04-ETJ-35†††††††††††††††††† Sunit Pal†††††††††††††††††††††† Dalip Singh†††††††††††††††††† R(NAS, DTS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhardwaj

1604241††††††††† 04-ETJ-132†††††††††††††††† Hiteshwar†††††††††††††††††††† Radhey Shyam R(All theory papers)

1604242††††††††† 04-ETJ-133†††††††††††††††† Parveen Nain††††††††††††††† Raj Pal†††††††††††††††††††††††† R(M, NAS, DTS)

1604243††††††††† 04-ETJ-134†††††††††††††††† Himanshu†††††††††††††††††††† Shashi Kumar†††††††††††††† R(All theory papers)

1604244††††††††† 04-ETJ-36†††††††††††††††††† Rajesh Kuamr††††††††††††† Amar Singh††††††††††††††††† Absent

1604245††††††††† 04-ETJ-135†††††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† Balwan Singh††††††††††††††† Absent

1604246††††††††† 04-ETJ-37†††††††††††††††††† Prince Kumar†††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† R(DTS)

1604248††††††††† 04-ETJ-136†††††††††††††††† Naveen Sharma††††††††††† Meghraj†††††††††††††††††††††† R(DTS)

1604249††††††††† 04-ETJ-137†††††††††††††††† Rohit Makhija ††††††††††††† Gulshan Makhija†††††††††† R(DTS)

1604251††††††††† 04-ETJ-39†††††††††††††††††† Pardeep ††††††††††††††††††††† Ram Rattan††††††††††††††††† CANCELLED

1604252††††††††† 04-ETJ-138†††††††††††††††† Ravi Jareja†††††††††††††††††† Ganesh Dass Bareja†††† R(NAS)

1604253††††††††† 04-ETJ-139†††††††††††††††† Vishal Gill†††††††††††††††††††† Ram Diya Gill†††††††††††††† R(M,NAS,DTS,AC)

1604255††††††††† 04-ETJ-141†††††††††††††††† Vishal Vashista†††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† R(M,NAS,DTS,AC)

1604256††††††††† 04-ETJ-142†††††††††††††††† Karan Majoka††††††††††††† B.S. Majoka††††††††††††††† R(M,NAS,DTS)

1604257††††††††† 04-ETJ-40†††††††††††††††††† Amarjeet Singh ††††††††††† Balwan Singh††††††††††††††† R(M,DTS, SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jagglan†††††††††††††††††††††††† Jagglan††††††††††††

1605616††††††††† 05-ETJ-408†††††††††††††††† Deepak †††††††††††††††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† R(M)

1605617††††††††† 05-ETJ-409†††††††††††††††† Parveen Kumar††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† R(M,NAS,DTS)

1605618††††††††† 05-ETJ-410†††††††††††††††† Poonam Devi††††††††††††††† Ram Pal†††††††††††††††††††††† R(M,DTS)

1605619††††††††† 05-ETJ-411†††††††††††††††† Jitender Singh†††††††††††††† Prithi Singh†††††††††††††††††† R(M,ELEC)

1605620††††††††† 05-ETJ-412†††††††††††††††† Shallender Kumar ††††††† Om Parkash†††††††††††††††† 788/394

1605621††††††††† 04-ETJ-413†††††††††††††††† Himani††††††††††††††††††††††††† Hari Krishan†††††††††††††††† R(M,DTS)

1605622††††††††† 04-ETJ-414†††††††††††††††† Gagan Preet Kaur†††††††† Amarjeet Singh R(M, NAS)

1605623††††††††† 04-ETJ-415†††††††††††††††† Ravi Kumar †††††††††††††††† Om Parkash Saini†††††††† R(M,NAS,DTS)

1605624††††††††† 04-ETJ-416†††††††††††††††† Pardeep ††††††††††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† R(M,NAS,DTS,SDC)

1605634††††††††† 04-ETJ-425†††††††††††††††† Sumit Kaushik††††††††††††† Devi Parshad††††††††††††††† R(M,NAS,DTS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kaushik

1605635††††††††† 04-ETJ-426†††††††††††††††† Pardeep Kumar †††††††††† Prem Chand†††††††††††††††† R(DTS)

1605636††††††††† 04-ETJ-427†††††††††††††††† Sanjay Lathar†††††††††††††† Raj Singh††††††††††††††††††††† R(M,DTS)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1603152††††††††† 03-ETJ-140†††††††††††††††† Vipin Kaith†††††††††††††††††† Ram Sarup Kaith††††††††† R(NAS, DSA)

1603167††††††††† 03-ETJ-153†††††††††††††††† Lokesh Sharma††††††††††† Harbans Lal Sharma†††† R(EC)

1603173††††††††† 03-ETJ-158†††††††††††††††† Mukesh Kumar††††††††††† Prem Singh†††††††††††††††††† RL

1603179††††††††† 03-ETJ-21†††††††††††††††††† Kapil Mohan †††††††††††††† Ramesh Kumar R(EC)

1603184††††††††† 03-ETJ-163†††††††††††††††† Surender Kumar†††††††††† Jagdish Chander†††††††††† R(EC)

1603200††††††††† 03-ETJ-171†††††††††††††††† Diwan Singh ††††††††††††††† Jai Pal Singh Sheoran††† R(NAS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sheoran

1603202††††††††† 03-ETJ-33†††††††††††††††††† Ravinder Kumar†††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† R(EEC, DSA)

1603205††††††††† 03-ETJ-174†††††††††††††††† Sumit Verma††††††††††††††† Prem Chand Verma††††† R(EEC,M)

1603210††††††††† 03-ETJ-35†††††††††††††††††† Mukesh Kumar††††††††††† Ved Prakash††††††††††††††† R(DSA)

1603212††††††††† 03-ETJ-177†††††††††††††††† Abhay Verma†††††††††††††† Ved Prakash††††††††††††††† R(NAS, EEC, DSA)

1603215††††††††† 03-ETJ-180†††††††††††††††† Sanjeet Budhwar††††††††† Randhir Singh†††††††††††††† R(EEE,ST, NAS,EE,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DSA)

1603216††††††††† 03-ETJ-181†††††††††††††††† Ankur Sharma††††††††††††† Rajesh Sharma R(DSA)

1603217††††††††† 03-ETJ-182†††††††††††††††† Sandeep†††††††††††††††††††††† Jagdish Chander†††††††††† RL

1603219††††††††† 03-ETJ-184†††††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Krishan Pal†††††††††††††††††† 694/347

1603220††††††††† 03-ETJ-37†††††††††††††††††† Sandeep Kumar ††††††††† Ram Niwas Sharma††††† R(EC,ST,NAS,EE)

1603221††††††††† 03-ETJ-38†††††††††††††††††† Neeraj Sharma†††††††††††† Bhagwan Sharma††††††††† R(EC)

1603222††††††††† 03-ETJ-185†††††††††††††††† Sunil Kumar ††††††††††††††† Raj Singh††††††††††††††††††††† R(DSA)

1603226††††††††† 03-ETJ-187†††††††††††††††† Mohit Rewari†††††††††††††† Prem Kumar Rewari†††† R(DSA)

1603228††††††††† 03-ETJ-189†††††††††††††††† Anurag Sharma†††††††††††† Arjun Singh††††††††††††††††† R(DSA)

1603229††††††††† 03-ETJ-190†††††††††††††††† Aman Aggarwal††††††††††† J.B. Aggarwal†††††††††††††† 681/341

1603230††††††††† 03-ETJ-191†††††††††††††††† Rahul Relan††††††††††††††††† Munish Relan††††††††††††††† R(DSA)

1603234††††††††† 03-ETJ-40†††††††††††††††††† Prashant ††††††††††††††††††††† Hari Parkash††††††††††††††† ABSENT

1603238††††††††† 03-ETJ-197†††††††††††††††† Puneet Aggarwal††††††††† Vinod Kumar ††††††††††††† 647/324

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aggarwal†††††††††††††††††††††

1603240††††††††† 03-ETJ-199†††††††††††††††† Aditya Ranjan†††††††††††††† K.N. Pandey††††††††††††††† R(EC, DSA)

1604617††††††††† 04-ETJ-192†††††††††††††††† Anil Kumar†††††††††††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† CANCELLED

1604622††††††††† 04-ETJ-197†††††††††††††††† Jitender Singh†††††††††††††† Balwan Singh††††††††††††††† 638/319

1604207††††††††† 04-ETJ-113†††††††††††††††† Manoj Sharma††††††††††††† Mahavir Sharma†††††††††† R(M,SDC)

CSE

1600038††††††††† 2K-ETJ-19††††††††††††††††† Amit Garg††††††††††††††††††† Mahavir Garg†††††††††††††† R(SMC)

1600066††††††††† 98-GK-978†††††††††††††††† Vikas Sheokand†††††††††† K.E. Sheokand R(SMC)

1601069††††††††† 01-ETJ-290†††††††††††††††† Anuj Purohit†††††††††††††††† P.R. Purohit††††††††††††††††† R(DIS,DE)

1699029††††††††† 99-ETJ-131†††††††††††††††† Ravinder Singh†††††††††††† H.C. Rawat††††††††††††††††† R(SMC)

1602041††††††††† 02-ETJ-304†††††††††††††††† Ravinder Sharma††††††††† Ram Mehar Sharma††††† R(DE)

1602048††††††††† 02-ETJ-001†††††††††††††††† Deepak Dhamija†††††††††† Romesh Dhamija††††††††† R(DE)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1602054††††††††† 02-ETJ-186†††††††††††††††† Jai Deep†††††††††††††††††††††† Dalbir Singh††††††††††††††††† 580/290

1602064††††††††† 02-ETJ-193†††††††††††††††† Himanshu Sehrawat††††† Satpal Sehrawat†††††††††† R(DTS, DE)

1602070††††††††† 2K-CC-11001†††††††††††† Sudhir Kumar†††††††††††††† Rajinder SinghR(DIS)

1602072††††††††† 02-ETJ-234†††††††††††††††† Sunny Juneja††††††††††††††† Baldev Juneja†††††††††††††† Absent

1602046††††††††† 02-ETJ-181†††††††††††††††† Anuj Kundu††††††††††††††††† Suraj Bhan Kundu††††††† ABSENT

1602115††††††††† 02-ETJ-43†††††††††††††††††† Hemant Sharma††††††††††† Suresh Sharma R(DE)

1604013††††††††† 04-ETJ-3†††††††††††††††††††† Manoj Thakral††††††††††††† Kailash Thakral††††††††††† 661/331

1604014††††††††† 04-ETJ-63†††††††††††††††††† Sandeep Dhillol††††††††††† Jagdish Chander†††††††††† R(DTS)

1604022††††††††† 04-ETJ-4†††††††††††††††††††† Meenakshi††††††††††††††††††† Ishwar Singh†††††††††††††††† CANCELLED

1604027††††††††† 04-ETJ-66†††††††††††††††††† Sakshi††††††††††††††††††††††††† Yash Pal Malik 782/391

1604029††††††††† 04-ETJ-6†††††††††††††††††††† Rahul Sharma†††††††††††††† Surender Kumar†††††††††† R (DBMS,DTS,INT,AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1604030††††††††† 04-ETJ-68†††††††††††††††††† Mukesh Kaushik††††††††† Som Dutt Kaushik††††††† R (DTS,DIS,INT,AC)

1604035††††††††† 04-ETJ-72†††††††††††††††††† Nitin†††††††††††††††††††††††††††† Simal Kumar Jain††††††††† 703/352

1604036††††††††† 04-ETJ-73†††††††††††††††††† Nikhil Walia†††††††††††††††† Padam Singh††††††††††††††† R(DTS,AC)

1604037††††††††† 04-ETJ-74†††††††††††††††††† Sapan†††††††††††††††††††††††††† Sukhbir Singh Boora†††† R(DIS)

1604038††††††††† 04-ETJ-8†††††††††††††††††††† Joginder Singh††††††††††††† Satbir Singh††††††††††††††††† R(DIS, AC)

1602073††††††††† 02-ETJ-234†††††††††††††††† Summy Juneja††††††††††††† Baldev Juneja†††††††††††††† RL

1604040††††††††† 04-ETJ-75†††††††††††††††††† Jaibir Singh†††††††††††††††††† Rampal Singh†††††††††††††† R(DIS, AC)

1604041††††††††† 04-ETJ-76†††††††††††††††††† Yogesh Kumar†††††††††††† Khem Chand††††††††††††††† R(DTS, DIS, INT)

1604042††††††††† 04-ETJ-77†††††††††††††††††† Ruchi Kaushik††††††††††††† S.K. Kaushik†††††††††††††† 769/385

1604049††††††††† 04-ETJ-83†††††††††††††††††† Ajitesh Rajvanshi †††††††† Vipin Kumar ††††††††††††††† R (INT,AC)††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Rajvansi

1604050††††††††† 04-ETJ-84†††††††††††††††††† Neetu Sharma††††††††††††† Vishnu Sharma 744/372

1604051††††††††† 04-ETJ-85†††††††††††††††††† Puneet Garg†††††††††††††††† Anil Kumar Garg††††††††† 756/378

1604052††††††††† 04-ETJ-86†††††††††††††††††† Manuj Bamania††††††††††† Mahipal Singh†††††††††††††† R(DBMS, DTS, DIS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† INT,AC)††††††

1605602††††††††† 05-ETJ-404†††††††††††††††† Yogesh ††††††††††††††††††††††† Bhim Singh†††††††††††††††††† R (DBMS,DTS,DIS)

1605603††††††††† 05-ETJ-405†††††††††††††††† Bavandeep†††††††††††††††††† Balak Singh Thakur††††† Absent

1605604††††††††† 05-ETJ-406†††††††††††††††† Rajesh Panchal†††††††††††† Randhir Singh†††††††††††††† R (DTS)

1605605††††††††† 05-ETJ-407†††††††††††††††† Amit Sharma††††††††††††††† Bhagwan Dass††††††††††††† R (DBMS)

1603027††††††††† 03-ETJ-83†††††††††††††††††† Aman Singh††††††††††††††††† Mohinder Singh††††††††††† R(M)

1603036††††††††† 03-ETJ-86†††††††††††††††††† Hitesh ††††††††††††††††††††††††† Narender Mohan††††††††† 570/285

1603039††††††††† 03-ETJ-88†††††††††††††††††† Abhijeet ††††††††††††††††††††† Kanwar Singh†††††††††††††† R(M)

1603040††††††††† 03-ETJ-89†††††††††††††††††† Satpal Singh Dabas†††††† R.S. Dabas†††††††††††††††††† R(DSA,LE,M)

1603042††††††††† 03-ETJ-90†††††††††††††††††† Arun Kansal†††††††††††††††† Rajinder Kansal††††††††††† R(M)

1603046††††††††† 03-ETJ-92†††††††††††††††††† Amitesh Arya†††††††††††††† Jai Parkash ††††††††††††††††† CANCELLED

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1603047††††††††† 03-ETJ-93†††††††††††††††††† Naveen Sharma††††††††††† Rajinder Sharma†††††††††† R(CO,M)

1603055††††††††† 03-ETJ-96†††††††††††††††††† Pardeep Goyal†††††††††††† Vakil Chand†††††††††††††††† R(CO)

1603056††††††††† 03-ETJ-97†††††††††††††††††† Rakesh Sharma††††††††††† Jai Kishan Sharma††††††† R(M)

1603057††††††††† 03-ETJ-5†††††††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Rajender Singh R(CO)

1603061††††††††† 03-ETJ-7†††††††††††††††††††† Rama Shanker††††††††††††† Raj Bhadur†††††††††††††††††† R(CO,DSA,M)

1603062††††††††† 03-ETJ-100†††††††††††††††† Jasbeer Singh†††††††††††††† Gurdial Singh††††††††††††††† R(CO)

1603064††††††††† 03-ETJ-102†††††††††††††††† Harikesh ††††††††††††††††††††† Dalbir Singh††††††††††††††††† R(CO, DSA)

1603069††††††††† 03-ETJ-107†††††††††††††††† Sunit Sharma††††††††††††††† Suresh Sharma 659/330

1603072††††††††† 03-ETJ-108†††††††††††††††† Avadh Verma†††††††††††††† Vinod Verma††††††††††††††† RL

1603077††††††††† 03-ETJ-113†††††††††††††††† Navdeep Singh†††††††††††† Tejinder Pal Singh†††††††† R(CO,M,CE)

1603082††††††††† 03-ETJ-118†††††††††††††††† Tarun Tanwar†††††††††††††† M.S. Tanwar††††††††††††††† R(CO,M)

1603090††††††††† 03-ETJ-126†††††††††††††††† Kamaldeep†††††††††††††††††† Ashok Kumar Batra†††† 611/306

1604603††††††††† 03-ETJ-187†††††††††††††††† Anita Devi††††††††††††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† R(M)

1604605††††††††† 03-ETJ-188†††††††††††††††† Vikas ††††††††††††††††††††††††† Prem Chahal†††††††††††††††† R(CO,M)

1604606††††††††† 03-ETJ-189†††††††††††††††† Deepika†††††††††††††††††††††† Jai Narayan Sharma††††† R(M)

1604607††††††††† 03-ETJ-190†††††††††††††††† Jyoti Kohar †††††††††††††††† Rajender Kohar††††††††††† R(M)

1604048††††††††† 04-ETJ-02†††††††††††††††††† Himanshu Paul††††††††††††† Gopal Chand Paul††††††† R (DISM,DBMS,DTS,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DIS,AC)

1603065††††††††† 03-ETJ-103†††††††††††††††† Person Sharma†††††††††††† Devender Singh††††††††††† 594/247

IT

1699090††††††††† 99-ETJ-54†††††††††††††††††† Harpreet Singh ††††††††††† Baljit Singh Anand††††††† R(AE,AM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anand

1601147††††††††† 01-ETJ-156†††††††††††††††† Subhash Badoni††††††††††† Kamal Nayan Badoni†† RL

1602125††††††††† 02-ETJ-009†††††††††††††††† Puneet Dahiya††††††††††††† Ranvir Singh Dahiya††††† 589/295

1603094††††††††† 03-ETJ-127†††††††††††††††† Vikas Kansal††††††††††††††† Dharmpal Kansal††††††††† CANCELLED

1603097††††††††† 03-ETJ-128†††††††††††††††† Mahesh Kharb†††††††††††† RamKumar Kharb††††††† CANCELLED

1603105††††††††† 03-ETJ-130†††††††††††††††† Arun ††††††††††††††††††††††††††† Ranbir Singh†††††††††††††††† R(DSA, CE, DE,M)

1603139††††††††† 03-ETJ-134†††††††††††††††† Tarul††††††††††††††††††††††††††† Subhash Chander†††††††† 685/343

1603140††††††††† 03-ETJ-135†††††††††††††††† Surender Kumar†††††††††† Raj Singh††††††††††††††††††††† RL

1603144††††††††† 03-ETJ-12†††††††††††††††††† Umesh††††††††††††††††††††††††† Rattan Lal Aneja†††††††††† RL

1603145††††††††† 03-ETJ-13†††††††††††††††††† Parveen Kumar††††††††††† Kawal Singh†††††††††††††††† R(M)

1603146††††††††† 03-ETJ-14†††††††††††††††††† Pawan Kumar††††††††††††† Ram Chander†††††††††††††† R(M)

1603147††††††††† 03-ETJ-15†††††††††††††††††† Sumit Singla††††††††††††††††† Radhey Shyam R(M)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Singla

1603148††††††††† 03-ETJ-16†††††††††††††††††† Raj Kamal Jangra†††††††† Dalel Singh†††††††††††††††††† R(M)

1603150††††††††† 03-ETJ-138†††††††††††††††† Rohit Malik††††††††††††††††† Mahender Singh†††††††††† R(M)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Malik††

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1603141††††††††† 03-ETJ-136†††††††††††††††† Sandeep ††††††††††††††††††††† Satbir Singh††††††††††††††††† RL

Mechanical Engg.

1600279††††††††† 2K-ETJ-72††††††††††††††††† Sanjeet Singh††††††††††††††† Raj Singh Bamal†††††††††† R(THD)

1600325††††††††† 2K-ETJ-68††††††††††††††††† Sandeep Berwal†††††††††† Azad Singh†††††††††††††††††† R(EEE,ECE,THD,CP)

1601327††††††††† 01-ETJ-276†††††††††††††††† Bikram Bhattacharya††† Manidra Kumar††††††††††† 618/309

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bhattachary

1602272††††††††† 02-ETJ-220†††††††††††††††† Kanak Kumar Singh†††† Rakesh Singh††††††††††††††† R(SOM, KOM)

1603277††††††††† 03-ETJ-244†††††††††††††††† Kuldeep Singh††††††††††††† B.S. Rathore††††††††††††††† CANCELLED

1603286††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saurabh Gulati††††††††††††† Sunil Kumar Gulati††††††† RL(SESS.)

1604271††††††††† 04-ETJ-146†††††††††††††††† Pankaj Saini†††††††††††††††† Krishan Chander††††††††† R(M)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saini††††††††††††††††††††††††††††

1604272††††††††† 04-ETJ-41†††††††††††††††††† Surender Nain††††††††††††† Krishan Kumar 720/360††††††††††

1604273††††††††† 04-ETJ-42†††††††††††††††††† Vinit ††††††††††††††††††††††††††† Suresh Kumar††††††††††††† 748/374

1604274††††††††† 04-ETJ-147†††††††††††††††† Vijender ††††††††††††††††††††† Pratap Singh†††††††††††††††† R(M)†††

1604275††††††††† 04-ETJ-43†††††††††††††††††† Vinay Kumar††††††††††††††† Lajpat Rai††††††††††††††††††† 761/381

1604276††††††††† 04-ETJ-148†††††††††††††††† Ajay Kaushik†††††††††††††† Om Prakash Kaushik††† R(SM,MD)

1604277††††††††† 04-ETJ-44†††††††††††††††††† Pankaj††††††††††††††††††††††††† Om Parkash†††††††††††††††† 617/309

1604279††††††††† 04-ETJ-149†††††††††††††††† Surender Singh†††††††††††† Anoop Singh††††††††††††††† R(SM)

1604280††††††††† 04-ETJ-150†††††††††††††††† Deepak Lathwal†††††††††† Ramkaran Lathwal††††††† R(SM, KM)

1604281††††††††† 04-ETJ-151†††††††††††††††† Nitin Bansal††††††††††††††††† Ravindra Singh R(KM)

1604282††††††††† 04-ETJ-152†††††††††††††††† Nitesh Kumar ††††††††††††† Jai Pal Singh†††††††††††††††† 766/383

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sangwan††††††††††††††††††††† Sangwan

1604284††††††††† 04-ETJ-46†††††††††††††††††† Parvash Kumar†††††††††††† Jai Parkash†††††††††††††††††† 628/314

1604286††††††††† 04-ETJ-153†††††††††††††††† Ashish Kumar†††††††††††††† Mangal Dutt†††††††††††††††† 705/353

1602281††††††††† 02-ETJ-229†††††††††††††††† Ajay ††††††††††††††††††††††††††† Jai Parkash†††††††††††††††††† 574/287

1604287††††††††† 04-ETJ-154†††††††††††††††† Rahul Mor††††††††††††††††††† Ombir Mor†††††††††††††††††† 632/316

1604289††††††††† 04-ETJ-155†††††††††††††††† Amit Berwal†††††††††††††††† Azad Singh Berwal†††††† 682/341

1604296††††††††† 04-ETJ-47†††††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Hari Chand†††††††††††††††††† R(M,THD,SM,KM,PT-1)

1604298††††††††† 04-ETJ-157†††††††††††††††† Vikesh††††††††††††††††††††††††† Suresh††††††††††††††††††††††††† 680/340

1604299††††††††† 04-ETJ-158†††††††††††††††† Shivander Kandhol†††††† Balwan Singh††††††††††††††† R(SM, MD)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kandhol††††††††††

1604300††††††††† 04-ETJ-159†††††††††††††††† Gulshan Kumar†††††††††††† Madan Lal††††††††††††††††††† R(SM)

1604301††††††††† 04-ETJ-160†††††††††††††††† Ramandeep Sharma††††† Umesh Kumar R(KM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1604302††††††††† 04-ETJ-161†††††††††††††††† Sunil Kumar†††††††††††††††† Satyavir Singh†††††††††††††† R(SM)

1604305††††††††† 04-ETJ-163†††††††††††††††† Arun Sharma††††††††††††††† Deen Dayal Sharma††††† 700/350

1604306††††††††† 04-ETJ-164†††††††††††††††† Vipin †††††††††††††††††††††††††† Ram Sanjeevan R(SM)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1604307††††††††† 04-ETJ-48†††††††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† Pala Ram††††††††††††††††††††† R(M,THD,SM,KM,PT-1)

1604310††††††††† 04-ETJ-165†††††††††††††††† Amit Kumar Yadav †††† Raghunath††††††††††††††††††† R(SM)

1604312††††††††† 04-ETJ-49†††††††††††††††††† Sumit Verma †††††††††††††† Sat Parkash †††††††††††††††† 647/324

1604314††††††††† 04-ETJ-50†††††††††††††††††† Nav Ratan †††††††††††††††††† Krishan Kumar R(SM)

1604315††††††††† 04-ETJ-166†††††††††††††††† Vishal Deshwal†††††††††††† Rajender Deshwal††††††† 654/327

1604319††††††††† 04-ETJ-52†††††††††††††††††† Yashveer †††††††††††††††††††† Kalam Singh†††††††††††††††† R(SM, KM)

1604320††††††††† 04-ETJ-168†††††††††††††††† Manish Bathla†††††††††††††† Jagdish Bathla†††††††††††††† R(SM)

1604321††††††††† 04-ETJ-169†††††††††††††††† Ajay Kumar ††††††††††††††† Mahi Pal†††††††††††††††††††††† R(M,THD,MD,KM)

1604322††††††††† 04-ETJ-215†††††††††††††††† Anil Sangwan†††††††††††††† Vir Pal Sangwan†††††††††† R(SM, KM)

1604323††††††††† 04-ETJ-170†††††††††††††††† Sanjay Chauhan††††††††††† Om Bir Singh††††††††††††††† R(SM)

1604324††††††††† 04-ETJ-171†††††††††††††††† Kapil Sharma†††††††††††††† Suraj Bhan†††††††††††††††††† R(M,THD)

1604325††††††††† 04-ETJ-172†††††††††††††††† Mukesh††††††††††††††††††††††† Ved Pal Kataria††††††††††† CANCELLED

1604326††††††††† 04-ETJ-53†††††††††††††††††† Rishabh †††††††††††††††††††††† Umesh Chand†††††††††††††† R(M,KM)

1604328††††††††† 04-ETJ-54†††††††††††††††††† Amit Sharma †††††††††††††† Ram Maher Sharma††††† R(M)

1604339††††††††† 04-ETJ-55†††††††††††††††††† Sumit Chahal††††††††††††††† Mahi Singh†††††††††††††††††† R(M)

1604331††††††††† 04-ETJ-212†††††††††††††††† Arun Kumar†††††††††††††††† Dalbir Singh††††††††††††††††† R(M,THD,MD,KM,PT-1)

1604332††††††††† 04-ETJ-216†††††††††††††††† Vikram Singh††††††††††††††† Mahavir Singh††††††††††††† R(M,KM)

1604334††††††††† 04-ETJ-174†††††††††††††††† Amit Kumar Jain†††††††††† Sathish Kumar Jain†††††† R(M,KM)

1604335††††††††† 04-ETJ-57†††††††††††††††††† Samar Singh Rana††††††† Tej Pal Singh††††††††††††††† R(M)

1604336††††††††† 04-ETJ-58†††††††††††††††††† Viney Jain†††††††††††††††††††† Sunil Jain††††††††††††††††††††† R(M,SM)

1604337††††††††† 04-ETJ-175†††††††††††††††† Varun Aggarwal†††††††††† Pawan Kumar †††††††††††† R(M,PT-I)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aggarwal

1604338††††††††† 04-ETJ-176†††††††††††††††† Sawan Kumar †††††††††††† Sada Ram Kadian††††††† R(M,KM, PT-I)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kadian††††††††††††††††††††††††

1604339††††††††† 04-ETJ-177†††††††††††††††† Rajeev †††††††††††††††††††††††† Raran Singh††††††††††††††††† Absent

1604340††††††††† 04-ETJ-178†††††††††††††††† Hanish Kumar††††††††††††† Dayanand ††††††††††††††††††† R(M)

1604341††††††††† 04-ETJ-179†††††††††††††††† Gaurav Singh††††††††††††††† Surinder SinghR(M,THD,SM)

1604342††††††††† 04-ETJ-180†††††††††††††††† Arun Chauhan††††††††††††† Sharwan Kumar†††††††††† R(M,THD, SM)

1604343††††††††† 04-ETJ-181†††††††††††††††† Krishan Kumar ††††††††††† Hari Pal Singh†††††††††††††† R(M,THD, KM)

1604344††††††††† 04-ETJ-182†††††††††††††††† Akash †††††††††††††††††††††††† Satabir Sharma R(M)

1604345††††††††† 04-ETJ-183†††††††††††††††† Manoj††††††††††††††††††††††††† Devender Singh††††††††††† R(M)

1604349††††††††† 04-ETJ-60†††††††††††††††††† Vikas Kumar††††††††††††††† Inder Singh†††††††††††††††††† R(M, SM,KM)

1605625††††††††† 05-ETJ-417†††††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Krishan Kumar R(SM)

1605626††††††††† 05-ETJ-418†††††††††††††††† Pushpinder Sharma†††††† J.N.Sharma††††††††††††††††† R(THD,SM,KM,PT-1)

1605627††††††††† 05-ETJ-419†††††††††††††††† Parveen Kumar††††††††††† Bajinder SinghR(M, KM)

1605628††††††††† 05-ETJ-420†††††††††††††††† Sandeep ††††††††††††††††††††† Suresh Kumar††††††††††††† R(M,THD)

1605629††††††††† 05-ETJ-421†††††††††††††††† Rajender Kumar†††††††††† Jagdish Chander†††††††††† R(THD)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1605630††††††††† 05-ETJ-422†††††††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† Surjeet Singh††††††††††††††† R(THD)

1605631††††††††† 05-ETJ-423†††††††††††††††† Nandkishor †††††††††††††††† Rampal ††††††††††††††††††††††† Absent

1605633††††††††† 05-ETJ-424†††††††††††††††† Sushant Kumar†††††††††††† Shyam Sunder††††††††††††† R(THD)

1603242††††††††† 03-ETJ-219†††††††††††††††† Pankaj Kundu††††††††††††† Dharmpal Kundu††††††††† 606/303

1603243††††††††† 03-ETJ-49†††††††††††††††††† Jatin ††††††††††††††††††††††††††† Shemshar Singh††††††††††† 685/343

1603247††††††††† 03-ETJ-223†††††††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† Balbir Singh††††††††††††††††† R(EC, THD,SM)

1603248††††††††† 03-ETJ-50†††††††††††††††††† Sandeep ††††††††††††††††††††† Dharmvir Singh RL

1603249††††††††† 03-ETJ-51†††††††††††††††††† Sunny Jain††††††††††††††††††† Satish Jain††††††††††††††††††† R(SM)

1603256††††††††† 03-ETJ-229†††††††††††††††† Vikas Sharma†††††††††††††† Bijender Sharma†††††††††† 643/322

1603257††††††††† 03-ETJ-230†††††††††††††††† Manish Kumar †††††††††††† Jagdish Bansal††††††††††††† 643/322

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bansal†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1603263††††††††† 03-ETJ-55†††††††††††††††††† Kamal Sanhi†††††††††††††††† Rajender Singh R(SM)

1603269††††††††† 03-ETJ-237†††††††††††††††† Vijender ††††††††††††††††††††† Satbir Singh††††††††††††††††† RL

1603270††††††††† 03-ETJ-238†††††††††††††††† Deepak Kumar†††††††††††† Ram Kumar††††††††††††††††† 523/262

1603271††††††††† 03-ETJ-239†††††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Khazan Sing†††††††††††††††† R(SM)

1603272††††††††† 03-ETJ-240†††††††††††††††† Baljit †††††††††††††††††††††††††† Hawa Singh††††††††††††††††† 636/318

1603276††††††††† 03-ETJ-243†††††††††††††††† Rakesh Kumar†††††††††††† Hanuman Singh 609/305

1603278††††††††† 03-ETJ-245†††††††††††††††† Parveen Kumar †††††††††† Lal Chand Sharma††††††† CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††††††††††††††

1603284††††††††† 03-ETJ-250†††††††††††††††† Naveen Kumar†††††††††††† Satbir Singh††††††††††††††††† R(THD, MD,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EELAB )

1603285††††††††† 03-ETJ-251†††††††††††††††† Kuldeep Singh††††††††††††† Satpal Singh†††††††††††††††† R(MD)

1603288††††††††† 03-ETJ-254†††††††††††††††† Varun Sandhu†††††††††††††† Vijay Singh†††††††††††††††††† R(SM, MD,EE)

1603289††††††††† 03-ETJ-255†††††††††††††††† Atul Kumar††††††††††††††††† Satya Parkash††††††††††††† R(EC, SM, ESE)

1603291††††††††† 03-ETJ-60†††††††††††††††††† Som Dev††††††††††††††††††††† Suraj Mal Panchal††††††† R(EC,MD,EE,ECLAB)

1603292††††††††† 03-ETJ-257†††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Shri Niwas†††††††††††††††††† R(SM)

1603293††††††††† 03-ETJ-61†††††††††††††††††† Kuldeep Singh††††††††††††† Balbir Singh††††††††††††††††† 616/308

1603294††††††††† 03-ETJ-258†††††††††††††††† Vishesh Nijhara††††††††††† Anand Kumar ††††††††††††† 610/305

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nijhara

1603295††††††††† 03-ETJ-259†††††††††††††††† Shashant Dhall††††††††††††† Subhash Chander ††††††† 593/297

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhall†††

1603297††††††††† 03-ETJ-260†††††††††††††††† Parmod Sharma††††††††††† Bodh Raj Sharma†††††††† R(SM,MD)

1603300††††††††† 03-ETJ-262†††††††††††††††† Sourabh Sharma†††††††††† Kamal Chand†††††††††††††† R(SM)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1604625††††††††† 04-ETJ-200†††††††††††††††† Sunil Kumar ††††††††††††††† Hoshair Singh†††††††††††††† R(THD)

1604626††††††††† 04-ETJ-201†††††††††††††††† Suresh Kumar††††††††††††† Prithvi Singh†††††††††††††††† 659/330

1604628††††††††† 04-ETJ-203†††††††††††††††† Vikas Dhall†††††††††††††††††† Sushil Kumar Dhall†††††† R(SM)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1604636††††††††† 04-ETJ-210†††††††††††††††† Rashik Mohan †††††††††††† Krishan Gopal R(EE, SMLAB,ECLAB)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma†††††††††††††††††††††††† Sharma

1603286††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saurabh Gulati††††††††††††† Sunil Kumar Gulati††††††† RLRG/RL Sess.

Electrical Engg.

1601363††††††††† 01-ETJ-259†††††††††††††††† Ravinder Lakra†††††††††††† R.S. Lakra†††††††††††††††††† RL

1603631††††††††† 03-ETJ-282†††††††††††††††† Lalit Mohan††††††††††††††††† Hanuman Chander †††††† RL

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sihag

1602326††††††††† 02-ETJ-177†††††††††††††††† Vajnesh Kumar††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† 515/258

1602334††††††††† 02-ETJ-255†††††††††††††††† Simal Preet Singh††††††††† Malvinder Singh††††††††††† R(AE)

1603357††††††††† 03-ETJ-215†††††††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† Rajender Kumar†††††††††† ABSENT

1603320††††††††† 03-ETJ-45†††††††††††††††††† Aman Kumar Garg†††††† Sunil Garg††††††††††††††††††† R(M)

1603333††††††††† 02-GJ-1346†††††††††††††††† Pardeep Kumar††††††††††† Ram Phal††††††††††††††††††††† R(M)

1603345††††††††† 03-ETJ-207†††††††††††††††† Aman Chopra†††††††††††††† Prem Parkash†††††††††††††† Absent

1603347††††††††† 03-ETJ-208†††††††††††††††† Deep Luthra†††††††††††††††† Vijay Kumar†††††††††††††††† R(M)

1603348††††††††† 03-ETJ-209†††††††††††††††† Kulbir Malik†††††††††††††††† Balwan Singh††††††††††††††† R(M,ST,PPM,EM-II,DE)

1603351††††††††† 02-GJ-951†††††††††††††††††† Ram Bir††††††††††††††††††††††† Jagdish ††††††††††††††††††††††† ABSENT

1603353††††††††† 03-ETJ-211†††††††††††††††† Shailesh Aggarwal††††††† B.D. Aggarwal 732/366

1603354††††††††† 03-ETJ-212†††††††††††††††† Saurabh Gupta†††††††††††† Nandkishore ††††††††††††††† R(M)

1603355††††††††† 03-ETJ-213†††††††††††††††† Rajat Sexena††††††††††††††† Avinash Sexana††††††††††† R(M)

1603356††††††††† 03-ETJ-214†††††††††††††††† Robin Sheokand†††††††††† Satpal Singh†††††††††††††††† 744/372

1603358††††††††† 03-ETJ-216†††††††††††††††† Ashish †††††††††††††††††††††††† Jitender Singh†††††††††††††† R(M)

1603359††††††††† 02-GJ-1232†††††††††††††††† Monica Bhardwaj†††††††† S.K. Bhardwaj†††††††††††† RL

1603360††††††††† 03-ETJ-217†††††††††††††††† Varun Redhu††††††††††††††† Hukam Chand††††††††††††† R(M,DE)

1604631††††††††† 04-ETJ-206†††††††††††††††† Yogesh Kumar ††††††††††† Day Anand Dhanda††††† 655/328

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhanda†††††††††††††††††††††††††††††††††††

1604634††††††††† 04-ETJ-208†††††††††††††††† Dalip Kumar†††††††††††††††† Partap Singh†††††††††††††††† R(M)

1604635††††††††† 04-ETJ-209†††††††††††††††† Surender Kumar†††††††††† Dharam Singh Dhaka††† R(M)

Haryana College of Technology and Mangment, Kaithal

Electronics and Communication Engg.

1700319††††††††† 2K-ECK-43††††††††††††††† Sandeep Bhayana†††††††† Shiv Ram††††††††††††††††††††† R(CT)

1700357††††††††† 2K-ECK-213††††††††††††† Stephan Masih††††††††††††† Parkash Masih††††††††††††† ABSENT††††††††

1701148††††††††† 01-ECK-325†††††††††††††† Deepak Kumar†††††††††††† K.Singh††††††††††††††††††††††† R(FW)

1701358††††††††† 01-ECK-177†††††††††††††† Abhay Raj Singh†††††††††† Vijay Singh†††††††††††††††††† R(SS)

1701360††††††††† 01-ECK-267†††††††††††††† Amit Pal ††††††††††††††††††††† S.K. Pal†††††††††††††††††††††† R(FW)

1701374††††††††† 01-ECK-184†††††††††††††† Sameer Handa††††††††††††† Shyam Dass Handa††††† R(SS)

1701379††††††††† 01-ECK-187†††††††††††††† Manpreet Singh††††††††††† Narvinder Singh††††††††††† 540/270

1701381††††††††† 01-ECK-189†††††††††††††† Vikram Chaudhary†††††† G.C. Chaudhary†††††††††† R(NAS & FW)

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1701382††††††††† 01-ECK-190†††††††††††††† Shreshth Madhukar††††† Madhukar Bharti††††††††† R(NAS & FW)

1701383††††††††† 01-ECK-191†††††††††††††† Abhishek Makani†††††††† Manohar Lal Makani††† R(SDA, SS & DCS)

1701391††††††††† 01-ECK-342†††††††††††††† Manoj †††††††††††††††††††††††† D.R. Sharma††††††††††††††† 518/259

1701553††††††††† 01-ECK-239†††††††††††††† Nikhil Ahuja†††††††††††††††† Subhash Ahuja R(IS,NAS,FW,SS,DCS)

1702351††††††††† 02-ECK-351†††††††††††††† Kulbir Singh†††††††††††††††† Charanjit Singh 559/280

1702359††††††††† 02-ECK-359†††††††††††††† Akhilesh Monga†††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† CANCELLED

1702385††††††††† 02-ECK-385†††††††††††††† Pavitar Singh Rana††††††† Kuldeep Singh Rana†††† F(FW)

1702386††††††††† 02-ECK-386†††††††††††††† Anup Yadav†††††††††††††††† Kailash Chand Yadav†† R(SS)

1702390††††††††† 02-ECK-390†††††††††††††† Sandeep Saxena†††††††††† Ashok Kumar Saxena†† R(SS)

1702399††††††††† 03-ECK-286†††††††††††††† Deepak Sharma††††††††††† Gauri Shankar Sharma R(SS)

1702603††††††††† 03-ECK-306†††††††††††††† Ashish Talwar†††††††††††††† Ramesh Talwar R(SS)

1701388††††††††† 01-ECK-196†††††††††††††† Kinshuk Makkar††††††††† Munish Makkar††††††††††† CANCELLED

1702364††††††††† 02-ECK-364†††††††††††††† Amandeep Singh††††††††† Kulwant SinghR(SS)

1702367††††††††† 2K-ECK-367††††††††††††† Kapil Singh Kundu†††††† Mange Ram Kundu††††† R(NAS, FW,SS,DCS)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1702370††††††††† 02-ECK-370†††††††††††††† Ravinder Pal Singh††††††† Sarabjit Singh†††††††††††††† R(SS)

1702389††††††††† 02-ECK-389†††††††††††††† Rahul Sihag††††††††††††††††† Udai Pal SinghR(SS, DCS)

1703321††††††††† 03-ECK-133†††††††††††††† Rahul Garg†††††††††††††††††† Rana Partap Garg†††††††† R(AC)

1703334††††††††† 03-ECK-10†††††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Rajender Singh R(SDC)

1703338††††††††† 03-ECK-143†††††††††††††† Neeraj †††††††††††††††††††††††† Bhagwan Dass††††††††††††† R(ELEC)

1703339††††††††† 02-RK-904††††††††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† Tek Chand†††††††††††††††††† R (NAS,ELEC,SDC)

1703342††††††††† 03-ECK-12†††††††††††††††† Sanjeev††††††††††††††††††††††† Jagdish Chand††††††††††††† R(BISM,DTS)

1702379††††††††† 02-ECK-379†††††††††††††† Ankur Gupta††††††††††††††† Ashwani Kumar †††††††††† R (NAS,SS)

1703343††††††††† 02-RK-761††††††††††††††††† Naresh Kumar††††††††††††† Tek Chand†††††††††††††††††† 696/348

1703344††††††††† 03-ECK-13†††††††††††††††† Sunil Kumar†††††††††††††††† Raj Kumar†††††††††††††††††† 729/365

1703346††††††††† 03-ECK-14†††††††††††††††† Gulshan Kumar†††††††††††† Satbir Singh††††††††††††††††† R(NAS)

1703347††††††††† 03-ECK-147†††††††††††††† Rahul Sodha†††††††††††††††† Charan Dass Sodha††††† R(NAS,ELEC,SDC,AC)

1703362††††††††† 03-ECK-161†††††††††††††† Sunny Pandita†††††††††††††† Baboo Ji†††††††††††††††††††††† R(NAS, ELEC)

1703363††††††††† 03-ECK-162†††††††††††††† Mohit Sharma†††††††††††††† Arvind Kumar††††††††††††† R(NAS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1703365††††††††† 03-ECK-164†††††††††††††† Aman Kumar††††††††††††††† Krishan Kumar R(ELEC)

1703371††††††††† 03-ECK-170†††††††††††††† Vipul Wadhwa†††††††††††† Krishan Kant††††††††††††††† R(ELEC, AC, SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wadhwa†††††††††

1703374††††††††† 03-ECK-172†††††††††††††† Ashish Goel††††††††††††††††† J.K. Goel†††††††††††††††††††† R(ELEC)

1703377††††††††† 03-ECK-175†††††††††††††† Manjeet††††††††††††††††††††††† Kapoor Singh†††††††††††††† Absent

1703383††††††††† 03-ECK-181†††††††††††††† Amit Kumar Bansal††††† Pawan Kumar††††††††††††† R(ELEC, SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bansal

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1703385††††††††† 03-ECK-182†††††††††††††† Aditi Miglani†††††††††††††††† Sunil Miglani†††††††††††††††† R(NAS, ELEC,SDC)

1703390††††††††† 04-ECK-395†††††††††††††† Ashish Singla††††††††††††††† Suresh Singla††††††††††††††† R(BISM, ELEC, AC)

1703395††††††††† 04-ECK-400†††††††††††††† Bhavya Pandey†††††††††††† Subhash Pandey†††††††††† 680/340

1703396††††††††† 04-ECK-401†††††††††††††† Sanjeev Kumar†††††††††††† Tej pal Singh††††††††††††††† 695/348

1704304††††††††† 04-ECK-169†††††††††††††† Rohit Bansal†††††††††††††††† Rakesh Bansal††††††††††††† CANCELLED

1704307††††††††† 04-ECK-172†††††††††††††† Ravi†††††††††††††††††††††††††††† Vijay Sharma††††††††††††††† 786/393

1704308††††††††† 04-ECK-173†††††††††††††† Gourav ††††††††††††††††††††††† Satish Miglani†††††††††††††† R(ELEC,SDC)

1704315††††††††† 04-ECK-178†††††††††††††† Anshu Bathla††††††††††††††† Kirti Bhushan †††††††††††††† CANCELLED

1704318††††††††† 04-ECK-181†††††††††††††† Garvit Chandna††††††††††† Sudershan Kumar†††††††† R(SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chandna

1704319††††††††† 04-ECK-11†††††††††††††††† Prince ††††††††††††††††††††††††† Ram Bhaj†††††††††††††††††††† 675/338

1704324††††††††† 04-ECK-185†††††††††††††† Ankit Mittal††††††††††††††††† Naresh Kumar Mittal††† R(NAS)

1704328††††††††† 04-ECK-187†††††††††††††† Meenakshi †††††††††††††††††† Krishan Lal Dhawan†††† R(SDC)

1704329††††††††† 04-ECK-188†††††††††††††† Manmohan Gaur†††††††††† Sunder Lal Gaur†††††††††† R(ELEC, DTS, SDC)

1704332††††††††† 04-ECK-191†††††††††††††† Rajat Mahan†††††††††††††††† Rakesh Mahan†††††††††††† 724/362

1704336††††††††† 04-ECK-195†††††††††††††† Kashav Dutt†††††††††††††††† Yogesh Dutt†††††††††††††††† R(ALL TH.)

1704341††††††††† 04-ECK-199†††††††††††††† Akash Mehta††††††††††††††† Mangat Rai Mehta††††††† 616/308

1704343††††††††† 04-ECK-14†††††††††††††††† Sumit Bhardwaj††††††††††† Jai Parkash Bhardwaj†† 699/350††††††††††

1704349††††††††† 04-ECK-204†††††††††††††† Sahil Munjal†††††††††††††††† Dev Raj Munjal††††††††††† 679/340

1704352††††††††† 04-ECK-205†††††††††††††† Mohit Singla†††††††††††††††† Rohtash SinglaR(SDC)

1704354††††††††† 04-ECK-206†††††††††††††† Sumit Sharma ††††††††††††† Suresh Kumar††††††††††††† R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††

1704355††††††††† 04-ECK-207†††††††††††††† Rahul Tyagi††††††††††††††††† J.B.Tyagi††††††††††††††††††††† R (NAS.DTS,SDC,AC)

1704356††††††††† 04-ECK-208†††††††††††††† Pankaj Goel†††††††††††††††† Mange Ram Goel†††††††† R (NAS.DTS,SDC,AC)

1704357††††††††† 04-ECK-19†††††††††††††††† Baljinder ††††††††††††††††††††† Chandi Ram†††††††††††††††† 623/312

1704358††††††††† 04-ECK-209†††††††††††††† Paras††††††††††††††††††††††††††† Yashpal Walia††††††††††††† R(SDC)

1704359††††††††† 04-ECK-210†††††††††††††† Atul Kaushik††††††††††††††† Kamal Kant Kaushik††† 659/330

1704360††††††††† 04-ECK-211†††††††††††††† Rahul Gautam†††††††††††††† Anil Kuma Gautam†††††† 632/316

1704361††††††††† 04-ECK-212†††††††††††††† Amit Sharma††††††††††††††† Gyan Chand Sharma†††† R(NAS)

1704362††††††††† 04-ECK-213†††††††††††††† Nirmal Singh†††††††††††††††† Ram Saroop†††††††††††††††† 625/313††††††††††

1704367††††††††† 04-ECK-22†††††††††††††††† Rajan Kumar††††††††††††††† Prem Nath††††††††††††††††††† 653/327

1704369††††††††† 04-ECK-23†††††††††††††††† Vikas Chauhan†††††††††††† Vinod Chauhan 608/304††††††††††

1704370††††††††† 04-ECK-217†††††††††††††† Tejbir†††††††††††††††††††††††††† Jagdeep Singh††††††††††††† R(NAS)

1704372††††††††† 04-ECK-218†††††††††††††† Gaurav Rajpal††††††††††††† Mohan Rajpal†††††††††††††† 781/391

1704373††††††††† 04-ECK-219†††††††††††††† Yogesh Sharma††††††††††† Narender Kumar††††††††† 648/324

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma††††††††††††

1704374††††††††† 04-ECK-220†††††††††††††† Sachin Kumar†††††††††††††† Nand lal†††††††††††††††††††††† 717/359

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1704375††††††††† 04-ECK-221†††††††††††††† Sanit Malik†††††††††††††††††† Jitender Kumar Malik†† 669/335

1704376††††††††† 04-ECK-222†††††††††††††† Pankaj Sharma†††††††††††† Satpal Sharma††††††††††††† 667/334

1704377††††††††† 04-ECK-223†††††††††††††† Deepti Rani††††††††††††††††† Balkishan Sharma†††††††† Absent

1704378††††††††† 04-ECK-25†††††††††††††††† Kamaldeep†††††††††††††††††† Rajpal Singh†††††††††††††††† 676/338

1704379††††††††† 04-ECK-224†††††††††††††† Rohit Kumar Dogra††††† Kundan Singh Dogra††† 657/329

1704380††††††††† 04-ECK-26†††††††††††††††† Sarita Rani††††††††††††††††††† Pritam Singh†††††††††††††††† R(M,DTS,SDC)

1704381††††††††† 04-ECK-225†††††††††††††† Virender Singh †††††††††††† Randhir Singh 664/332

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chauhan†††††††††††††††††††††† Chauhan††††††††††

1704384††††††††† 04-ECK-228†††††††††††††† Amit Sharma††††††††††††††† Ramesh Chander †††††††† 675/338

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sharma

1704385††††††††† 04-ECK-229†††††††††††††† Nikhil Bajaj††††††††††††††††† Ved Parkash Bajaj†††††† RL

1704386††††††††† 04-ECK-230†††††††††††††† Shakti Sharma††††††††††††† Narata Ram††††††††††††††††† 729/365

1704387††††††††† 04-ECK-231†††††††††††††† Deepak Mishra†††††††††††† K.K. Mishra†††††††††††††††† 750/375

1704388††††††††† 04-ECK-232†††††††††††††† Avi Gupta†††††††††††††††††††† Surinder Kumar††††††††††† R(M,NAS,SDC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gupta††

1704389††††††††† 04-ECK-233†††††††††††††† Naveen †††††††††††††††††††††† Shemshar Singh††††††††††† 634/317

1704390††††††††† 04-ECK-234†††††††††††††† Amit Kumar†††††††††††††††† Rajender Kumar†††††††††† R(AC)

1704391††††††††† 04-ECK-27†††††††††††††††† Sandeep Soni†††††††††††††† Dalbir Singh††††††††††††††††† R(AC)

1704393††††††††† 04-ECK-235†††††††††††††† Anshul Kayath††††††††††††† B.R. Kayath†††††††††††††††† R(SDC)

1704394††††††††† 04-ECK-236†††††††††††††† Brij Mohan†††††††††††††††††† R.P. Yaday††††††††††††††††† CANCELLED

1704395††††††††† 04-ECK-237†††††††††††††† Sandeep Kumar†††††††††† Ramesh Chand R(AC)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verma

1704398††††††††† 04-ECK-240†††††††††††††† Vinod Kumar†††††††††††††† Hem Raj†††††††††††††††††††††† R(M,NAS,SDC,AC)

1704399††††††††† 04-ECK-28†††††††††††††††† Surat Singh†††††††††††††††††† Gaje Singh††††††††††††††††††† 635/318

1704400††††††††† 04-ECK-241†††††††††††††† Bhawna Patlani†††††††††††† Azme Singh††††††††††††††††† 786/393

1704601††††††††† 04-ECK-29†††††††††††††††† Vikram†††††††††††††††††††††††† Ranbir Singh†††††††††††††††† 641/321

1704602††††††††† 04-ECK-242†††††††††††††† Sumit †††††††††††††††††††††††††† Mahabir Parshad††††††††† R(NAS,AC)

1704605††††††††† 04-ECK-245†††††††††††††† Brijesh Panwar†††††††††††† Ram Nath†††††††††††††††††††† 743/372

1704606††††††††† 04-ECK-246†††††††††††††† Gaurav Kumar††††††††††††† Jai Kumar†††††††††††††††††††† CANCALLED

1704608††††††††† 04-ECK-30†††††††††††††††† Pankaj Jain†††††††††††††††††† Pardeep Jainj††††††††††††††† R(SDC, AC)

1704609††††††††† 04-ECK-248†††††††††††††† Kshitij Sharma††††††††††††† N.K. Sharma††††††††††††††† R(AC)

1704610††††††††† 03-RK-893††††††††††††††††† Vaibhav Gupta†††††††††††† Sunil Kumar Gupta†††††† R(AC)

1704611††††††††† 04-ECK-249†††††††††††††† Ritu††††††††††††††††††††††††††††† Chattar Singh††††††††††††††† CANCELLED

1704612††††††††† 04-ECK-250†††††††††††††† Ashok Kumar†††††††††††††† Prakash Puri†††††††††††††††† CANCELLED

1704613††††††††† 04-ECK-251†††††††††††††† Rahul††††††††††††††††††††††††††† Prem Parkash†††††††††††††† R(AC)

1704614††††††††† 04-ECK-252†††††††††††††† Mohit Wadhwa††††††††††† Satish Kumar †††††††††††††† R(NAS)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wadhwa

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUSKSHETRA

B.TECH 3RD SEMESTER, (REAPPEAR) EXAMINATION DEC, 2006

Roll No.††††††††† Regn No.†††††††††††††††††† Name††††††††††††††††††††††††† Fatherís Name†††††††††† ††† Result/Average

Marks

 

1704615††††††††† 04-ECK-253†††††††††††††† Anuja†††††††††††††††††††††††††† Darshan Singh CANCELLED

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Thakur

1704616††††††††† 04-ECK-254†††††††††††††† Ankur Saxena†††††††††††††† Ajay Sexana†††††††††††††††† 703/352

1704617††††††††† 04-ECK-255†††††††††††††† Mandeep Dhawan††††††† Vijender Kumar †††††††††† R(ALL TH.)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dhawan

1704618††††††††† 04-ECK-256†††††††††††††† Puneet Mittal††††††††††††††† Anil Mittal††††††††††††††††††† 764/382

1704619††††††††† 04-ECK-257†††††††††††††† Ashutosh Silamana†††††††